Home

93/357/EEG: BESCHIKKING VAN DE RAAD van 26 mei 1993 tot machtiging van de Lid-Staten om afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG toe te staan voor hout van Coniferae, andere dan Thuja L., Pinus L. en gemengde partijen met Pinus L., van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

93/357/EEG: BESCHIKKING VAN DE RAAD van 26 mei 1993 tot machtiging van de Lid-Staten om afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG toe te staan voor hout van Coniferae, andere dan Thuja L., Pinus L. en gemengde partijen met Pinus L., van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

93/357/EEG: BESCHIKKING VAN DE RAAD van 26 mei 1993 tot machtiging van de Lid-Staten om afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG toe te staan voor hout van Coniferae, andere dan Thuja L., Pinus L. en gemengde partijen met Pinus L., van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

Publicatieblad Nr. L 148 van 19/06/1993 blz. 0033 - 0036


BESCHIKKING VAN DE RAAD van 26 mei 1993 tot machtiging van de Lid-Staten om afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG toe te staan voor hout van Coniferae, andere dan Thuja L., Pinus L. en gemengde partijen met Pinus L., van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

(93/357/EEG)DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige produkten schadelijke organismen (1), inzonderheid op artikel 14, lid 3, tweede en derde streepje, en artikel 17,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het verzoek van Spanje,

Overwegende dat krachtens Richtlijn 77/93/EEG hout van Coniferae, met uitzondering van Thuja L., ander dan hout in de vorm van:

- plakjes, spanen of kleine stukjes, resten of afval, geheel of gedeeltelijk verkregen uit die Coniferae,

- pakkisten, kratten of trommels,

- laadborden, laadkisten of andere laadplateaus,

- stuwmateriaal, tussenschotten of dwarsbalken,

maar inclusief hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden, van oorsprong uit Canada, China, Japan, Korea, Taiwan en de Verenigde Staten van Amerika, wegens het gevaar voor insleep van schadelijke organismen niet in de Gemeenschap mag worden binnengebracht, tenzij het hout een adequate warmtebehandeling heeft ondergaan waardoor in de kern ervan 30 minuten lang een temperatuur is bereikt van ten minste 56 °C en het hout vergezeld gaat van de in artikel 7 of artikel 8 van vorengenoemde richtlijn voorgeschreven certificaten, welke regeling geldt met ingang van 1 juni 1993;

Overwegende dat momenteel naaldhout van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika in de Gemeenschap wordt binnengebracht; dat in dat land voor dat hout normaal geen fytosanitaire certificaten worden afgegeven;

Overwegende dat de Verenigde Staten van Amerika aanvullende wetenschappelijke informatie dienen te verstrekken over de mate waarin de soorten vatbaar zijn voor Pinewood Nematode (Bursaphelenchus xylophilus); dat deze informatie moet zijn verkregen op grond van een in de Verenigde Staten van Amerika te verrichten gedetailleerd onderzoek; dat dit onderzoek tijd vergt;

Overwegende dat het verantwoord lijkt de eis inzake warmtebehandeling geleidelijk in te voeren om de Verenigde Staten van Amerika de tijd te geven bovenbedoelde informatie te verstrekken en zo nodig te voldoen aan voornoemde eisen inzake warmtebehandeling; dat derhalve op hout van Coniferae, andere dan Thuja L., Pinus L. en gemengde partijen met Pinus L., de eisen inzake warmtebehandeling niet vóór 1 oktober 1993 mogen worden toegepast;

Overwegende dat de Commissie uit informatie die haar door de Verenigde Staten van Amerika is verstrekt en de gegevens die tijdens een missie in 1990 zijn verzameld, tot de conclusie is gekomen dat dit land een officieel erkend en gecontroleerd programma heeft opgezet voor de afgifte van "Certificates of Debarking and Grub Hole Control" (certificaten inzake controle op ontschorsing en op boorgaten) om te garanderen dat het hout volledig van de schors is ontdaan en om de kans op verspreiding van schadelijke organismen te beperken; dat er minder kans bestaat dat schadelijke organismen worden ingesleept als het hout vergezeld gaat van een in het kader van dat programma afgegeven "Certificate of Debarking and Grub Hole Control";

Overwegende dat de Commissie ervoor zal zorgen dat de Verenigde Staten van Amerika alle technische informatie verstrekken die nodig is om na te gaan of het programma voor de afgifte van het "Certificate of Debarking and Grub Hole Control" goed functioneert;

Overwegende dat het Permanent Planteziektenkundig Comité een ongunstig advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter gestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De Lid-Staten worden gemachtigd om onder de in lid 2 vastgestelde voorwaarden afwijkingen toe te staan van het bepaalde in artikel 5, lid 1, en artikel 12, lid 1, onder a), derde streepje, van Richtlijn 77/93/EEG ten aanzien van de in bijlage IV, deel A, rubriek I, punt 1.1, van vorengenoemde richtlijn vastgestelde eisen, alsmede van het bepaalde in artikel 7, lid 2, en artikel 12, lid 1, onder b), van Richtlijn 77/93/EEG, voor hout van Coniferae, andere dan Thuja L., Pinus L. en gemengde partijen met Pinus L., van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.

2. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, luiden als volgt:

a) het hout moet volledig van de schors zijn ontdaan, dit wil zeggen dat het hout moet zijn ontschorst, gekantrecht en gesorteerd, en de planken moeten zijn geselecteerd, en het hout moet vrij zijn van boorgaten. Onder schors wordt verstaan de buitenste laag van de boom, waarin levende schorsbewonende insekten of andere schadelijke organismen, ongeacht hun ontwikkelingsstadium, kunnen voorkomen, met uitsluiting van:

- bast (floëem),

- ingegroeide schors, met name rond kwasten,

- "bark pockets" (ingroeisels van schors) of "pitch pockets" (harszakken) als omschreven in de "National Grading Rules for Softwood Dimension Lumber".

Onder boorgaten wordt verstaan boorgaten van houtboorders van het geslacht Monochamus, in dit geval boorgaten van meer dan 3 mm diameter;

b) de naleving van de onder a) vastgestelde voorwaarden moet zijn gecontroleerd door houtsorteerders die in het kader van een door de "Animal and Plant Health Inspection Service" van het Ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten van Amerika goedgekeurd en onder controle van deze dienst uitgevoerd programma zijn opgeleid en vakbekwaam en bevoegd verklaard;

c) of aan de onder a) gestelde voorwaarden is voldaan, moet in de zagerijen zijn gecontroleerd door inspecteurs van de bedrijfstak of hun vertegenwoordigers; dezen moeten vakbekwaam en ter zake bevoegd zijn verklaard door de "Animal and Plant Health Inspection Service" van het Ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten van Amerika. Bovendien moet het controlesysteem voorzien in door inspecteurs van de "Animal and Plant Health Inspection Service" van het Ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten van Amerika vóór de verzending te verrichten steekproefcontroles;

d) het hout moet vergezeld gaan van een "Certificate of Debarking and Grub Hole Control" (certificaat inzake controle op ontschorsing en op boorgaten) dat in het kader van het onder b) bedoelde programma is gestandaardiseerd en overeenkomstig het in de bijlage bij deze beschikking opgenomen model is opgesteld, dat is afgegeven door een bevoegde persoon, namens de zagerijen die door de "Animal and Plant Health Inspection Service" van het Ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten van Amerika zijn gemachtigd om aan het programma deel te nemen, en dat is ingevuld overeenkomstig de in het kader van dat programma geldende voorschriften.

Artikel 2

Onverminderd het bepaalde in artikel 14, lid 5, van Richtlijn 77/93/EEG stellen de Lid-Staten de Commissie en de andere Lid-Staten in kennis van alle zendingen die in het kader van deze beschikking zijn ingevoerd en die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 1, lid 2, onder a) en d).

Artikel 3

De in artikel 1 verleende machtiging geldt van 1 juni 1993 tot en met 30 september 1993. Laatstgenoemde datum geldt als de uiterste datum waarop dit hout in het kader van deze machtiging in de Gemeenschap mag worden binnengebracht. De machtiging wordt vóór die datum ingetrokken als blijkt dat de in artikel 1, lid 2, vastgestelde voorwaarden niet volstaan om het binnenbrengen van schadelijke organismen te voorkomen of dat niet aan die voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 26 mei 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

B. WESTH

(1) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 20. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/19/EEG (PB nr. L 96 van 22. 4. 1993, blz. 33).

PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

CERTIFICATE OF DEBARKING

AND

GRUB HOLE CONTROL

Issued in the U.S.A.

CERTIFICATE NUMBER

BILL OF LADING NUMBER NAME AND ADDRESS OF SUPPLYING MILL NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE (Optional)

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT VOLUME

INDICATE SPECIES, GRADE MARKS, OR OTHER IDENTIFYING MARKS. ALSO, INDICATE NUMBER OF PACKAGES AND BOARD

FEET/CUBIC METERS BY LOT (Lot number and volume are required).

The lumber in this shipment has been examined by a mill inspector or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes; and, to the best of his/her knowledge and belief, to be in conformance with the import requirements of the receiving country.

This document is issued under a programme officially approved by the Animal and Plant Health Inspection Service, U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to preshipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate.

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION NAME (Print) SIGNATURE TITLE DATE

AGENCY VALIDATION AUTHORIZED SIGNATURE TITLE DATE