Home

93/36/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 december 1992 tot wijziging van Beschikking 89/152/EEG waarbij bepaalde Lid- Staten worden gemachtigd om voor consumptieaardappelen van oorsprong uit Cuba uitzonderingen op sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Duitse, Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

93/36/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 december 1992 tot wijziging van Beschikking 89/152/EEG waarbij bepaalde Lid- Staten worden gemachtigd om voor consumptieaardappelen van oorsprong uit Cuba uitzonderingen op sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Duitse, Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

93/36/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 december 1992 tot wijziging van Beschikking 89/152/EEG waarbij bepaalde Lid- Staten worden gemachtigd om voor consumptieaardappelen van oorsprong uit Cuba uitzonderingen op sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Duitse, Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

Publicatieblad Nr. L 016 van 25/01/1993 blz. 0040 - 0041


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 december 1992 tot wijziging van Beschikking 89/152/EEG waarbij bepaalde Lid-Staten worden gemachtigd om voor consumptieaardappelen van oorsprong uit Cuba uitzonderingen op sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

(93/36/EEG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/103/EEG van de Commissie (2) en met name op artikel 14, lid 3,

Gezien de verzoeken van België, Duitsland, Luxemburg en Nederland,

Overwegende dat op grond van Richtijn 77/93/EEG aardappelknollen van oorsprong uit Cuba vanwege het gevaar voor insleep van in de Gemeenschap onbekende exotische aardappelziekten in beginsel niet in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd;

Overwegende dat de teelt van vroege consumptieaardappelen in Cuba uit door bepaalde Lid-Staten van de Gemeenschap geleverde pootaardappelen een gevestigde praktijk is geworden; dat in de behoefte van de Gemeenschap aan vroege consumptieaardappelen gedeeltelijk wordt voorzien door invoer uit Cuba;

Overwegende dat de Commissie bij de Beschikkingen 87/306/EEG (3), 88/223/EEG (4), 89/152/EEG (5) en 91/593/EEG (6) voor consumptieaardappelen van oorsprong uit Cuba uitzonderingen heeft toegestaan onder bijzondere technische voorwaarden;

Overwegende dat bij Beschikking 91/593/EEG is bepaald dat de machtiging op 30 april 1992 afloopt;

Overwegende dat de in de bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG vastgestelde bepalingen opnieuw zijn bekeken, waarbij rekening is gehouden met een evaluatie van de risico's van schadelijke organismen, teneinde de desbetreffende bepalingen op de interne markt af te stemmen;

Overwegende dat op grond van de evaluatie van de risico's van schadelijke organismen de desbetreffende bepalingen van bovenvermelde richtlijn worden gewijzigd en herzien;

Overwegende dat de Lid-Staten echter, overeenkomstig Richtlijn 91/683/EEG van de Raad (7), de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking moeten doen treden om uiterlijk zes maanden na de herziening van de bijlagen I tot en met V van Richtlijn 77/93/EEG aan Richtlijn 91/683/EEG te voldoen;

Overwegende dat de herziening vertraging heeft opgelopen;

Overwegende dat de machtiging de afschaffing van de grenscontroles binnen de Gemeenschap per 1 januari 1993, onverlet laat;

Overwegende dat de omstandigheden die de grondslag vormen voor de machtiging nog steeds bestaan;

Overwegende dat de machtiging derhalve moet worden verlengd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Planteziektenkundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 89/152/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, lid 1, wordt "30 april 1992" vervangen door "30 april 1993, na welke datum deze produkten niet meer in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd".

2. In bijlage II wordt in punt 8 "1991" vervangen door ". . .".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden.

Gedaan te Brussel, 18 december 1992.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 20.

(2) PB nr. L 363 van 11. 12. 1992, blz. 1.

(3) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 41.

(4) PB nr. L 100 van 19. 4. 1988, blz. 44.

(5) PB nr. L 59 van 2. 3. 1989, blz. 29.

(6) PB nr. L 316 van 16. 11. 1991, blz. 47.

(7) PB nr. L 376 van 31. 12. 1991, blz. 29.