Home

Verordening (EEG) nr. 3691/92 van de Commissie van 21 december 1992 houdende toepassingsmaatregelen bij Verordening (EEG) nr. 719/91 van de Raad betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en carnets ATA als doorvoerdocumenten, en bij Verordening (EEG) nr. 3599/82 van de Raad betreffende de regeling tijdelijke invoer

Verordening (EEG) nr. 3691/92 van de Commissie van 21 december 1992 houdende toepassingsmaatregelen bij Verordening (EEG) nr. 719/91 van de Raad betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en carnets ATA als doorvoerdocumenten, en bij Verordening (EEG) nr. 3599/82 van de Raad betreffende de regeling tijdelijke invoer

Verordening (EEG) nr. 3691/92 van de Commissie van 21 december 1992 houdende toepassingsmaatregelen bij Verordening (EEG) nr. 719/91 van de Raad betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en carnets ATA als doorvoerdocumenten, en bij Verordening (EEG) nr. 3599/82 van de Raad betreffende de regeling tijdelijke invoer

Publicatieblad Nr. L 374 van 22/12/1992 blz. 0025 - 0025


VERORDENING (EEG) Nr. 3691/92 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1992 houdende toepassingsmaatregelen bij Verordening (EEG) nr. 719/91 van de Raad betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en carnets ATA als doorvoerdocumenten, en bij Verordening (EEG) nr. 3599/82 van de Raad betreffende de regeling tijdelijke invoer

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 719/91 van de Raad van 21 maart 1991 betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en carnets ATA als doorvoerdocumenten (1), inzonderheid op artikel 12,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3599/82 van de Raad van 21 december 1982 betreffende de regeling tijdelijke invoer (2), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1620/85 (3), inzonderheid op artikel 33,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 719/91, alsmede Verordening (EEG) nr. 2365/91 van de Commissie van 31 juli 1991 tot vaststelling van de voorwaarden voor het gebruik van een carnet ATA voor de tijdelijke invoer van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap en voor de tijdelijke uitvoer van goederen uit dit gebied (4), op 1 januari 1992 van toepassing zijn geworden;

Overwegende dat artikel 21 van Verordening (EEG) nr. 2365/91 evenwel overgangsbepalingen bevat uit hoofde waarvan het ATA-carnet nog tot en met 31 december 1992 kan worden afgegeven in een Lid-Staat en kan worden gebruikt als document voor de tijdelijke invoer in een of meer andere Lid-Staten;

Overwegende dat het dientengevolge noodzakelijk lijkt maatregelen te nemen ten einde die gevallen te regelen waarin de geldigheidsduur van onder de in bovengenoemde verordening opgenomen overgangsbepalingen afgegeven carnets de in die verordening vastgestelde periode van toepasselijkheid van die bepalingen overschrijdt;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1214/92 van de Commissie van 21 april 1992 houdende uitvoeringsbepalingen en vereenvoudigingsmaatregelen betreffende de regeling voor communautair douanevervoer (5) een dergelijke bepaling bevat met betrekking tot vervoersbewegingen die een aanvang hebben genomen uiterlijk op de dag vóór de datum van inwerkingtreding van die verordening; dat het, in het belang van de samenhang, passend is een identiek mechanisme te creëren;

Overwegende dat de in deze verordening opgenomen maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité economische douaneregelingen en het Comité communautair douanevervoer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verrichtingen van douanevervoer of tijdelijke invoer onder dekking van een ATA-carnet, waarmee overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 719/91 en in Verordening (EEG) nr. 2365/91 uiterlijk op 31 december 1992 een aanvang is gemaakt, kunnen na die datum worden voortgezet onder de in de bovengenoemde verordeningen vastgestelde voorwaarden.

In de gevallen die uitdrukkelijk worden beoogd in communautaire bepalingen op specifieke gebieden, kan de aanzuivering van de ATA-carnets evenwel geschieden volgens de daartoe vastgestelde specifieke bepalingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1993. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1992. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 78 van 26. 3. 1991, blz. 6. (2) PB nr. L 376 van 31. 12. 1982, blz. 1. (3) PB nr. L 155 van 14. 6. 1985, blz. 54. (4) PB nr. L 216 van 3. 8. 1991, blz. 24. (5) PB nr. L 132 van 16. 5. 1992, blz. 1.