Home

Verordening (EEG) nr. 2548/92 van de Commissie van 31 augustus 1992 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

Verordening (EEG) nr. 2548/92 van de Commissie van 31 augustus 1992 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

Verordening (EEG) nr. 2548/92 van de Commissie van 31 augustus 1992 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

Publicatieblad Nr. L 254 van 01/09/1992 blz. 0074 - 0075
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 44 blz. 0213
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 44 blz. 0213


VERORDENING (EEG) Nr. 2548/92 VAN DE COMMISSIE van 31 augustus 1992 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Canarische eilanden (1), en met name op artikel 3,

Overwegende dat luidens artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 de eindgebruiker van rijst op de Canarische eilanden, zowel wat de hoeveelheden, de prijs als de kwaliteit betreft, voorziening met rijst van oorsprong uit de Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities die overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing, wat impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de Gemeenschap steun wordt verleend; dat bij de vaststelling van die steun met name rekening moet worden gehouden met de kosten van de verschillende mogelijke leveranciers en de bij uitvoer naar derde landen toegepaste prijzen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1695/92 van de Commissie (2), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2132/92 (3), de gemeenschappelijke bepalingen zijn vastgesteld ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met bepaalde landbouwprodukten, waaronder rijst; dat bepalingen waarbij voornoemde verordening wordt aangevuld of ervan wordt afgeweken, zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1997/92 van de Commissie van 17 juli 1992 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de rijstsector en tot vaststelling van de voorzieningsbalans (4);

Overwegende dat, met het oog op een normaal functioneren van de steunregeling, bij de berekening van de steunbedragen

- voor de munteenheden die onderling worden gehandhaafd binnen een contante maximummarge op een bepaald moment van 2,25 %, een omrekeningskoers moet worden toegepast die is gebaseerd op hun spilkoers waarop de correctiefactor wordt toegepast bedoeld in artikel 3, lid 1, laatste alinea, van Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (6);

- voor de andere munteenheden een omrekeningskoers moet worden toegepast die is gebaseerd op het gemiddelde van de tijdens een bepaalde periode in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, reeks C, bekendgemaakte koersen van de ecu en waarop de bij het voorgaande streepje bedoelde correctiefactor wordt toegepast;

Overwegende dat de toepassing van die bepalingen op de noteringen of de prijzen van rijst in het Europese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt er, bij de huidige marktsituatie, toe leidt de steun voor de voorziening van de Canarische eilanden vast te stellen op de in de bijlage vermelde bedragen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 toe te kennen steunbedragen bij de levering van rijst uit de Gemeenschap in het kader van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden worden vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 augustus 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13. (2) PB nr. L 179 van 1. 7. 1992, blz. 1. (3) PB nr. L 213 van 29. 7. 1992, blz. 25. (4) PB nr. L 199 van 18. 7. 1992, blz. 20. (5) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1. (6) PB nr. L 201 van 31. 7. 1990, blz. 9.

BIJLAGE

(in ecu/ton)

Produkt (GN-code) Bedrag van de steun Canarische eilanden Volwitte rijst (1006 30) 258,00