Home

Verordening (EEG) nr. 2257/92 van de Commissie van 31 juli 1992 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met bepaalde plantaardige oliën, en tot vaststelling van de voorzieningsbalans

Verordening (EEG) nr. 2257/92 van de Commissie van 31 juli 1992 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met bepaalde plantaardige oliën, en tot vaststelling van de voorzieningsbalans

Verordening (EEG) nr. 2257/92 van de Commissie van 31 juli 1992 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met bepaalde plantaardige oliën, en tot vaststelling van de voorzieningsbalans

Publicatieblad Nr. L 219 van 04/08/1992 blz. 0044 - 0045
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 44 blz. 0097
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 44 blz. 0097


VERORDENING (EEG) Nr. 2257/92 VAN DE COMMISSIE van 31 juli 1992 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met bepaalde plantaardige oliën, en tot vaststelling van de voorzieningsbalans

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van Madeira (1), en met name op artikel 10,

Overwegende dat ter uitvoering van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1600/92 voor het verkoopseizoen 1992/1993 de hoeveelheden plantaardige oliën van de specifieke voorzieningsbalans moeten worden vastgesteld die bij rechtstreekse invoer uit derde landen in aanmerking komen voor vrijstelling van invoerrechten of waarvoor steun wordt verleend bij levering uit andere delen van de Gemeenschap;

Overwegende dat de bedragen van vorengenoemde steun voor de voorziening van Madeira moeten worden vastgesteld; dat bij de vaststelling van deze steun met name rekening dient te worden gehouden met de kosten voor de voorziening met produkten van de wereldmarkt en met de consequenties van de ligging van het eiland;

Overwegende dat de gemeenschappelijke toepassingsbepalingen voor de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met bepaalde landbouwprodukten zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1696/92 van de Commissie (2); dat aanvullende bepalingen moeten worden vastgesteld, met name wat betreft de geldigheidsduur van de invoer- en de steuncertificaten en het bedrag van de zekerheden die moeten worden gesteld als waarborg dat de handelaren hun verplichtingen nakomen;

Overwegende dat dient te worden bepaald dat Portugal een bevoegde instantie aanwijst voor het beheer van de voorzieningsbalans, voor de afgifte van de invoer- en de steuncertificaten, voor het in ontvangst nemen van de steunaanvragen en voor de betaling van de steun;

Overwegende dat moet worden bepaald wanneer certificaataanvragen kunnen worden ingediend en aan welke voorwaarden deze aanvragen, met name wat het stellen van de zekerheid betreft, moeten voldoen; dat, met het oog op een deugdelijk beheer van de voorzieningsregeling moet worden bepaald op welke voorwaarden de zekerheid wordt vrijgegeven;

Overwegende dat dient te worden bepaald dat de steun wordt aangepast indien dit in verband met de omstandigheden op de wereldmarkt of op de markt van de Gemeenschap nodig is;

Overwegende dat de voorzieningsregeling krachtens Verordening (EEG) nr. 1600/92 van toepassing is vanaf 1 juli 1992; dat dient te worden bepaald dat de uitvoeringsbepalingen met ingang van diezelfde datum van toepassing zijn;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De in het kader van de voorzieningsbalans voor Madeira voor de periode van 1 juli 1992 tot en met 30 juni 1993 geldende hoeveelheden waarvoor bij invoer uit derde landen geen douanerecht wordt toegepast of waarvoor bij levering uit de Gemeenschap steun wordt verleend zijn:

GN-code Omschrijving Hoeveelheden (in ton) 1507 t/m 1516

(behalve 1509

en 1510) Plantaardige oliën (behalve olijfolie) 3 000

2. Communautaire steun ten bedrage van 25 ecu per ton produkt wordt toegekend voor de in de voorzieningsbalans genoemde produkten die op de markt van de Gemeenschap in het vrije verkeer zijn en die naar Madeira worden verzonden.

Artikel 2

Portugal wijst de instantie aan die bevoegd is voor:

a) het beheer en de afgifte van het invoer- of vrijstellingscertificaat als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 1696/92;

b) het beheer en de afgifte van het in artikel 4 van diezelfde verordening bedoelde steuncertificaat;

c) de betaling van de steun aan de betrokken marktdeelnemers en het beheer van de zekerheden.

Artikel 3

1. De aanvragen voor de in lid 1 van de artikelen 2, 3 en 4 van Verordening (EEG) nr. 1696/92 bedoelde certificaten worden uiterlijk op de vijfde werkdag van elk kwartaal bij de bevoegde instantie ingediend. Certificaataanvragen zijn slechts ontvankelijk wanneer:

a) zij betrekking hebben op een hoeveelheid die niet groter is dan de beschikbare maximumhoeveelheid voor de betrokken periode;

b) ingeval zij een steun- of vrijstellingscertificaat betreffen, binnen de in lid 1 voor de indiening vastgestelde termijn, het bewijs wordt geleverd dat de betrokkene een zekerheid van 2,5 ecu per 100 kg produkt heeft gesteld.

2. De certificaten worden op de tiende werkdag van elk kwartaal afgegeven.

3. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 worden de aanvragen voor het eerste kwartaal ingediend binnen tien dagen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening en worden de certificaten afgegeven op de twintigste werkdag na laatstgenoemde datum.

4. Wanneer een certificaat wordt afgegeven voor een kleinere dan de gevraagde hoeveelheid, mag de betrokken marktdeelnemer zijn aanvraag binnen drie werkdagen na de afgifte van het certificaat schriftelijk intrekken.

Artikel 4

1. De geldigheidsduur van de invoer- en de vrijstellingscertificaten loopt af op de laatste dag van de maand na het kwartaal waarin ze zijn afgegeven.

2. De geldigheidsduur van de steuncertificaten loopt af op de laatste dag van de tweede maand na het kwartaal waarin ze zijn afgegeven.

Artikel 5

De zekerheid wordt vrijgegeven wanneer:

a) de bevoegde instantie geen gevolg heeft gegeven aan de aanvraag; in dat geval wordt de zekerheid vrijgegeven voor de hoeveelheden waarvoor geen gevolg is gegeven aan de aanvraag;

b) de marktdeelnemer zijn aanvraag heeft ingetrokken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 4;

c) het bewijs wordt geleverd dat het certificaat is gebruikt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1696/92 en onderhavige verordening; in dat geval wordt de zekerheid vrijgegeven naar rata van de op het certificaat afgeboekte hoeveelheden.

Artikel 6

De in artikel 1 bedoelde steun wordt betaald voor de effectief geleverde hoeveelheden.

Artikel 7

Het bedrag van de in artikel 1 bedoelde steun kan worden gewijzigd wanneer dat op grond van de marktsituatie nodig is.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 juli 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 1. (2) PB nr. L 179 van 1. 7. 1992, blz. 6.