Home

Verordening (EEG) nr. 1912/92 van de Commissie van 10 juli 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector rundvlees

Verordening (EEG) nr. 1912/92 van de Commissie van 10 juli 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector rundvlees

Verordening (EEG) nr. 1912/92 van de Commissie van 10 juli 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector rundvlees

Publicatieblad Nr. L 192 van 11/07/1992 blz. 0031 - 0034


VERORDENING (EEG) Nr. 1912/92 VAN DE COMMISSIE van 10 juli 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Canarische eilanden (1), en met name op artikel 3, lid 4, en artikel 4, lid 4,

Overwegende dat op grond van de artikelen 2, 3 en 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 voor de sector rundvlees en voor het verkoopseizoen 1992/1993 enerzijds de hoeveelheden vlees en vleesprodukten van de specifieke voorzieningsbalans moeten worden vastgesteld waarvoor geen heffing bij rechtstreekse invoer uit derde landen wordt toegepast of waarvoor bij leveringen van oorsprong uit de Gemeenschap steun wordt verleend, en anderzijds het aantal raszuivere fokdieren van oorsprong uit de Gemeenschap waarvoor steun wordt verleend voor de ontwikkeling van het produktiepotentieel van de Canarische eilanden;

Overwegende dat de bedragen van de bovengenoemde steun voor de voorziening van deze eilanden met vlees en met raszuivere fokvarkens uit de Gemeenschap moeten worden vastgesteld; dat deze bedragen moeten worden vastgesteld met inachtneming van de prijzen op de wereldmarkt, de uit de geografische ligging van die eilanden voortvloeiende factoren en de prijzen bij uitvoer van de betrokken dieren of produkten naar derde landen;

Overwegende dat de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van de regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met bepaalde landbouwprodukten zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1695/92 van de Commissie (2); dat aanvullende bepalingen moeten worden vastgesteld die zijn afgestemd op de in de rundvleessector geldende handelsgebruiken ten aanzien van met name de looptijd van de invoer- en de steuncertificaten en het bedrag van de zekerheden die de marktdeelnemers als garantie voor de nakoming van hun verplichtingen moeten stellen;

Overwegende dat met het oog op een degelijk administratief beheer van de voorzieningsregeling een tijdschema voor de indiening van de certificaataanvragen en een wachttijd voor de afgifte daarvan moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1601/92 is bepaald dat de voorzieningsregeling op 1 juli 1992 ingaat; dat ook de bepalingen ter uitvoering van die regeling op die datum van toepassing moeten worden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Ter uitvoering van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 worden in bijlage I de in het kader van de voorzieningsbalans geldende hoeveelheden produkten van de rundvleessector vastgesteld waarvoor bij invoer uit derde landen geen heffing toegepast of waarvoor steun door de Gemeenschap wordt verleend.

Artikel 2

1. De in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1601/92 bedoelde steun voor van de markt van de Gemeenschap afkomstige produkten van de voorzieningsbalans wordt vastgesteld in bijlage II.

2. De voor steun in aanmerking komende produkten worden aangewezen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (3) en met name overeenkomstig sector 6 van de bijlage bij die verordening.

3. Rundvlees uit interventievoorraden dat voor uitvoer is verkocht voor 1 juli 1992 en waarvoor geen restitutie is toegekend, komt niet in aanmerking voor de bij deze verordening vastgestelde steunregeling.

Artikel 3

De in artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1601/92 bedoelde steun voor levering van raszuivere fokvarkens van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden en het aantal daarvoor in aanmerking komende dieren worden vastgesteld in bijlage III.

Artikel 4

Spanje wijst de instantie aan die bevoegd is voor:

a) de afgifte van de invoercertificaten;

b) de afgifte van het in artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1695/92 bedoelde steuncertificaat;

c) de betaling van de steun aan de betrokken marktdeelnemers.

Artikel 5

De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1695/92 zijn van toepassing.

Artikel 6

1. De certificaataanvragen worden uiterlijk op de vijfde werkdag van elke maand bij de bevoegde instantie ingediend. Certificaataanvragen worden slechts in aanmerking genomen, wanneer:

a) zij betrekking hebben op een hoeveelheid die niet groter is dan de door Spanje bekendgemaakte beschikbare maximumhoeveelheid voor elke groep produkten;

b) binnen de termijn voor de indiening van de certificaataanvragen het bewijs wordt geleverd dat de betrokkene een zekerheid van 30 ecu per 100 kg gesteld heeft.

2. De certificaten worden afgegeven op de tiende werkdag van elke maand.

Artikel 7

1. De geldigheidsduur van de invoercertificaten loopt af op de laatste dag van de maand na die waarin ze zijn afgegeven.

2. De geldigheidsduur van de steuncertificaten loopt af op de laatste dag van de tweede maand na die waarin ze zijn afgegeven.

Artikel 8

De in de artikelen 2 en 3 bedoelde steun wordt betaald voor de werkelijk geleverde hoeveelheden en aantallen.

Artikel 9

De in de artikelen 2 en 3 bedoelde steunbedragen worden gewijzigd wanneer de toestand op de markt dat vereist.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat. Gedaan te Brussel, 10 juli 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13. (2) PB nr. L 179 van 1. 7. 1992, blz. 1. (3) PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1.

BIJLAGE I

Balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector rundvlees, voor de periode van 1 juli 1992 tot en met 30 juni 1993

GN-code Omschrijving Hoeveelheid (in tonnen) 0201 Vlees van runderen, vers of gekoeld 9 000 0202 Vlees van runderen, bevroren 27 000 1602 50 Andere bereidingen en conserven, vlees of slachtafvallen van runderen (huisdieren) bevattend 2 500

BIJLAGE II

Steunbedragen voor de in bijlage I genoemde produkten van de markt van de Gemeenschap

Produktcode Steunbedrag (in ecu/100 kg nettogewicht) 0201 10 10 100 65 0201 10 10 900 88 0201 10 90 110 (1) 85 0201 10 90 190 65 0201 10 90 910 (1) 115 0201 10 90 990 88 0201 20 21 000 88 0201 20 29 100 (1) 115 0201 20 29 900 88 0201 20 31 000 65 0201 20 39 100 (1) 85 0201 20 39 900 65 0201 20 51 100 110,50 0201 20 51 900 65 0201 20 59 110 (1) 146 0201 20 59 190 110,50 0201 20 59 910 (1) 85 0201 20 59 990 65 0201 20 90 700 65 0201 30 00 100 (2) 208,50 0201 30 00 150 (6) 125 0201 30 00 190 (6) 84 0202 10 00 100 65 0202 10 00 900 88 0202 20 10 000 88 0202 20 30 000 65 0202 20 50 100 110,50 0202 20 50 900 65 0202 20 90 100 65 0202 30 90 400 (6) 125 0202 30 90 500 (6) 84 1602 50 10 120 108 (9) 1602 50 10 140 96 (9) 1602 50 10 160 77 (9) 1602 50 10 170 51 (9) 1602 50 10 190 51 1602 50 10 240 36 1602 50 10 260 26 1602 50 10 280 16 1602 50 90 125 116 (5) 1602 50 90 135 73 (9) 1602 50 90 195 36 1602 50 90 325 103 (5) 1602 50 90 335 65 (9) 1602 50 90 395 36 1602 50 90 425 77 (5) 1602 50 90 435 48,50 (9) 1602 50 90 495 36 1602 50 90 505 36 1602 50 90 525 77 (5) 1602 50 90 535 48,50 (9) 1602 50 90 595 36 1602 50 90 615 36 1602 50 90 625 16 1602 50 90 705 36 1602 50 90 805 26 1602 50 90 905 16

Noot: De produktcodes en de voetnoten zijn aangegeven in Verordening (EEG) nr. 3846/87 (zoals gewijzigd).

BIJLAGE III

Levering aan de Canarische eilanden van raszuivere fokrunderen van oorsprong uit de Gemeenschap voor de periode van 1 juli 1992 tot en met 30 juni 1993

GN-code Omschrijving Aantal te leveren dieren Steunbedrag (in ecu/stuk) 0102 10 00 Raszuivere fokrunderen (1) 4 300 750

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.