Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1405/92 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 1992 houdende vaststelling van de voorschotten aan producenten van sojabonen, kool- en raapzaad en zonnebloemzaad voor het verkoopseizoen 1992/1993 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1405/92 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 1992 houdende vaststelling van de voorschotten aan producenten van sojabonen, kool- en raapzaad en zonnebloemzaad voor het verkoopseizoen 1992/1993 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1405/92 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 1992 houdende vaststelling van de voorschotten aan producenten van sojabonen, kool- en raapzaad en zonnebloemzaad voor het verkoopseizoen 1992/1993 -

Publicatieblad Nr. L 146 van 28/05/1992 blz. 0056 - 0056


VERORDENING (EEG) Nr. 1405/92 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 1992 houdende vaststelling van de voorschotten aan producenten van sojabonen, kool- en raapzaad en zonnebloemzaad voor het verkoopseizoen 1992/1993

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3766/91 van de Raad van 12 december 1991 inzake een steunregeling voor de producenten van sojabonen, kool- en raapzaad en zonnebloemzaad (1), en met name op de artikelen 8 en 11,

Overwegende dat in artikel 2, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 615/92 van de Commissie van 10 maart 1992 ter uitvoering van de steunregeling voor producenten van sojabonen, raapzaad, koolzaad en zonnebloemzaad (2), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1241/92 (3), is bepaald dat het voorschot maximaal 50 % van het voorlopige regionale referentiebedrag mag bedragen;

Overwegende dat in het eerste jaar van toepassing van de nieuwe steunregeling voor de producenten de Lid-Staten, totdat de voorlopige regionale referentiebedragen in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen zijn bekendgemaakt, de voorschotten aan de producenten mogen baseren op de voorlopige regionale referentiebedragen die zijn afgeleid uit de gegevens die zij aan de Commissie hebben verstrekt in het kader van hun regioplannen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het aan de producenten uit te keren voorschot bedraagt 50 % van het betrokken voorlopige regionale referentiebedrag ten tijde van de uitbetaling.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 356 van 24. 12. 1991, blz. 17. (2) PB nr. L 67 van 12. 3. 1992, blz. 11. (3) PB nr. L 130 van 15. 5. 1992, blz. 35.