Home

92/485/EEG: Beschikking van de Commissie van 25 september 1992 tot wijziging van Beschikking 87/119/EEG met betrekking tot de lijst van inrichtingen in Brazilië die erkend zijn voor de invoer van vleesprodukten in de Gemeenschap

92/485/EEG: Beschikking van de Commissie van 25 september 1992 tot wijziging van Beschikking 87/119/EEG met betrekking tot de lijst van inrichtingen in Brazilië die erkend zijn voor de invoer van vleesprodukten in de Gemeenschap

92/485/EEG: Beschikking van de Commissie van 25 september 1992 tot wijziging van Beschikking 87/119/EEG met betrekking tot de lijst van inrichtingen in Brazilië die erkend zijn voor de invoer van vleesprodukten in de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 290 van 06/10/1992 blz. 0013 - 0014


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 25 september 1992 tot wijziging van Beschikking 87/119/EEG met betrekking tot de lijst van inrichtingen in Brazilië die erkend zijn voor de invoer van vleesprodukten in de Gemeenschap (92/485/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesprodukten uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3763/91 (2), en met name op artikel 4, lid 1,

Overwegende dat de lijst van inrichtingen in Brazilië die erkend zijn voor de invoer van vleesprodukten in de Gemeenschap, oorspronkelijk werd opgesteld in Beschikking 87/119/EEG van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 92/257/EEG (4);

Overwegende dat een inspectie ter plaatse heeft aangetoond dat de hygiënische situatie in een inrichting sedert de vorige inspectie is veranderd;

Overwegende dat het bijgevolg nodig is de lijst van inrichtingen dienovereenkomstig te wijzigen;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 87/119/EEG wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten. Gedaan te Brussel, 25 september 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 28. (2) PB nr. L 356 van 24. 12. 1991, blz. 1. (3) PB nr. L 49 van 18. 2. 1987, blz. 37. (4) PB nr. L 128 van 14. 5. 1992, blz. 30.

BIJLAGE

LIJST VAN INRICHTINGEN

Erkennings- nummer Inrichting Adres SIF 7 Swift Armour SA Indústria e Comércio Santana do Livramento, Rio Grande do Sul SIF 10 Swift Armour SA Indústria e Comércio Sao Paulo, Sao Paulo SIF 34 Perdigao Agroindustrial SA S. André, Sao Paulo SIF 76 SA Frigorífico Anglo Barretos, Sao Paulo SIF 226 BE Comércio e Indústria, Importaçao

e Exportaçao SA Bagé, Rio Grande do Sul SIF 337 Frigorífico Bertin Ltda Lins, Sao Paulo SIF 381 Frigorífico Kaiowa SA Guarulhos, Sao Paulo SIF 385 Frigorífico Mouran Ltda Andradina, Sao Paulo SIF 458 Swift Armour SA Indústria e Comércio Presidente Epitácio, Sao Paulo SIF 736 Sola SA Indústrias Alimentícias Três Rios, Rio de Janeiro SIF 1676 UA - Comércio e Indústria SA Uberlândia, Minas Gerais SIF 2015 Sadia Oeste SA Indústria e Comércio Várzea Grande, Mato Grosso