Home

BESLUIT VAN DE RAAD van 10 februari 1992 inzake de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië betreffende de handel in textielprodukten (92/114/EEG) #

BESLUIT VAN DE RAAD van 10 februari 1992 inzake de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië betreffende de handel in textielprodukten (92/114/EEG) #

BESLUIT VAN DE RAAD van 10 februari 1992 inzake de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië betreffende de handel in textielprodukten (92/114/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 043 van 19/02/1992 blz. 0025


BESLUIT VAN DE RAAD van 10 februari 1992 inzake de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië betreffende de handel in textielprodukten (92/114/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Commissie namens de Gemeenschap onderhandeld heeft over een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië betreffende de handel in textielprodukten voor de duur van drie maanden (1 januari 1992 tot en met 31 maart 1992);

Overwegende dat het dienstig is deze Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling met ingang van 1 januari 1992 voorlopig toe te passen, onder voorbehoud dat zij door Brazilië eveneens voorlopig wordt toegepast,

BESLUIT:

Enig artikel

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Federatieve Republiek Brazilië betreffende de handel in textielprodukten wordt voorlopig met ingang van 1 januari 1992 toegepast, onder voorbehoud dat zij door Brazilië eveneens voorlopig wordt toegepast.

De tekst van deze Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is aan dit besluit gehecht.

De Commissie is verzocht dit besluit ter kennis te brengen van de Federatieve Republiek Brazilië, de instemming van de Republiek te verzoeken in de vorm van een nota en deze instemming aan de Raad mede te delen.

De tekst van deze notawisseling is aan dit besluit gehecht. Gedaan te Brussel, 10 februari 1992. Voor de Raad

De Voorzitter

Jorge BRAGA DE MACEDO