Home

Verordening (EEG) nr. 3411/91 van de Commissie van 21 november 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 964/91 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

Verordening (EEG) nr. 3411/91 van de Commissie van 21 november 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 964/91 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

Verordening (EEG) nr. 3411/91 van de Commissie van 21 november 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 964/91 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

Publicatieblad Nr. L 321 van 23/11/1991 blz. 0023 - 0023
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 8 blz. 0100
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 8 blz. 0100


VERORDENING (EEG) Nr. 3411/91 VAN DE COMMISSIE van 21 november 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 964/91 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2242/91 (2), inzonderheid op artikel 9,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 964/91 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2293/91 (4), waarin onder andere bepaalde paddestoelen onder GN-code 2003 10 10 worden ingedeeld, ter zake van toepassing is vanaf 1 november 1991; dat het wenselijk blijkt, om redenen van gemeenschappelijk handelsbeleid, deze reeds eenmaal verdaagde toepassingsdatum nogmaals te verdagen; dat derhalve Verordening (EEG) nr. 964/91 dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité Nomenclatuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De datum 1 november 1991 vermeld in artikel 2, tweede alinea van Verordening (EEG) nr. 964/91 wordt vervangen door 1 mei 1992.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is van toepassing vanaf 1 november 1991. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 november 1991. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1. (2) PB nr. L 204 van 27. 7. 1991, blz. 21. (3) PB nr. L 100 van 20. 4. 1991, blz. 14. (4) PB nr. L 209 van 31. 7. 1991, blz. 22.