Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2994/91 VAN DE COMMISSIE van 11 oktober 1991 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in Duitsland, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland en Portugal van bepaalde textielprodukten (categorie 3) van oorsprong uit Pakistan #

VERORDENING (EEG) Nr. 2994/91 VAN DE COMMISSIE van 11 oktober 1991 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in Duitsland, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland en Portugal van bepaalde textielprodukten (categorie 3) van oorsprong uit Pakistan #

VERORDENING (EEG) Nr. 2994/91 VAN DE COMMISSIE van 11 oktober 1991 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in Duitsland, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland en Portugal van bepaalde textielprodukten (categorie 3) van oorsprong uit Pakistan -

Publicatieblad Nr. L 285 van 15/10/1991 blz. 0015 - 0017


VERORDENING (EEG) Nr. 2994/91 VAN DE COMMISSIE van 11 oktober 1991 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in Duitsland, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland en Portugal van bepaalde textielprodukten (categorie 3) van oorsprong uit Pakistan

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4136/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende de gemeenschappelijke regeling van toepassing op de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2416/91 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel 11,

Overwegende dat in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 4136/86 de voorwaarden voor de instelling van kwantitatieve maxima worden vastgesteld; dat de invoer in de Gemeenschap van bepaalde in de bijlage vermelde textielprodukten (categorie 3), van oorsprong uit Pakistan, het in lid 2 van genoemd artikel bedoelde niveau heeft overschreden;

Overwegende dat de invoer van deze produkten in Frankrijk, Italië en Spanje reeds bij de Verordeningen (EEG) nr. 2955/87 (3) en (EEG) nr. 2441/89 (4) van de Commissie onderworpen is aan regionale kwantitatieve beperkingen voor de jaren 1987 tot en met 1991;

Overwegende dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 4136/86 op 18 september 1991 aan Pakistan een verzoek om overleg ter kennis is gebracht; dat, in afwachting van een voor beide partijen bevredigende oplossing, de Commissie aan Pakistan een verzoek heeft voorgelegd tot het beperken van de uitvoer van de produkten van categorie 3 naar Duitsland, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland en Portugal tot de voorlopige kwantitatieve maxima zoals genoemd in de bijlage, vanaf de datum waarop het verzoek tot overleg werd voorgelegd en voor een periode van drie maanden; dat, in afwachting van het resultaat van dit overleg, de invoer van de produkten van de betreffende categorie aan voorlopige kwantitatieve beperkingen onderworpen dient te zijn die gelijk zijn aan die welke aan het leverende land werden gevraagd;

Overwegende dat volgens lid 13 van hetzelfde artikel 11 wordt verzekerd dat de kwantitatieve maxima in acht worden genomen door middel van een stelsel van dubbele controle, overeenkomstig bijlage VI van Verordening (EEG) nr. 4136/86;

Overwegende dat de betrokken produkten, die tussen 18 september 1991 en de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Pakistan zijn uitgevoerd, in mindering moeten worden gebracht op de ingestelde kwantitatieve maxima;

Overwegende dat deze kwantitatieve maxima geen belemmering vormen voor de invoer van de onder deze maxima vallende produkten die vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Pakistan zijn verzonden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité textielprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De invoer in Duitsland, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland en Portugal van bepaalde produkten van de in de bijlage genoemde categorie, van oorsprong uit Pakistan, is onderworpen aan de voorlopige kwantitatieve maxima als in die bijlage neergelegd, zulks onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.

Artikel 2

1. De in artikel 1 bedoelde produkten die vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Pakistan naar Duitsland, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland en Portugal zijn verzonden en die nog niet in het vrije verkeer zijn gebracht, worden in het vrije verkeer gebracht op voorwaarde dat een connossement of een ander vervoerdocument wordt overgelegd waaruit blijkt dat de verzending inderdaad in de betrokken periode heeft plaatsgevonden.

2. De invoer van produkten die na de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Pakistan naar Duitsland, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland en Portugal zijn verzonden, is onderworpen aan het stelsel van dubbele controle vermeld in bijlage VI van Verordening (EEG) nr. 4136/86.

3. Alle hoeveelheden produkten die met ingang van 18 september 1991 uit Pakistan naar Duitsland, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland en Portugal zijn verzonden en in het vrije verkeer zijn gebracht, worden in mindering gebracht op de vastgestelde kwantitatieve maxima. Deze voorlopige kwantitatieve maxima vormen echter geen belemmering voor de invoer van de onder deze maxima vallende doch vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Pakistan verzonden produkten.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing tot en met 17 december 1991. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 oktober 1991. Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 387 van 31. 12. 1986, blz. 42. (2) PB nr. L 221 van 9. 8. 1991, blz. 8. (3) PB nr. L 279 van 2. 10. 1987, blz. 8. (4) PB nr. L 231 van 9. 8. 1989, blz. 10.

BIJLAGE

Categorie GN-code Omschrijving Derde landen Eenheid Lid- Staten Kwantitatieve beperkingen van 18 september tot en met 17 december 1991 3 5512 11 00

5512 19 10

5512 19 90

5512 21 00

5512 29 10

5512 29 90

5512 91 00

5512 99 10

5512 99 90 Weefsels van synthetische stapelvezels, andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsel (bad- of frotteerstof hieronder begrepen) en chenilleweefsel Pakistan ton D

BNL

UK

IRL

DK

GR

P 847

1 594

2 900

1

35

3

25 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5213 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 3 (vervolg) 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

BIJLAGE

Categorie GN-code Omschrijving Derde landen Eenheid Lid- Staten Kwantitatieve beperkingen van 18 september tot en met 17 december 1991 3 5512 11 00

5512 19 10

5512 19 90

5512 21 00

5512 29 10

5512 29 90

5512 91 00

5512 99 10

5512 99 90 Weefsels van synthetische stapelvezels, andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsel (bad- of frotteerstof hieronder begrepen) en chenilleweefsel Pakistan ton D

BNL

UK

IRL

DK

GR

P 847

1 594

2 900

1

35

3

25 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5213 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 3 (vervolg) 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00