Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2937/91 VAN DE RAAD van 1 oktober 1991 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde industriële produkten (1991) #

VERORDENING (EEG) Nr. 2937/91 VAN DE RAAD van 1 oktober 1991 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde industriële produkten (1991) #

VERORDENING (EEG) Nr. 2937/91 VAN DE RAAD van 1 oktober 1991 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde industriële produkten (1991) -

Publicatieblad Nr. L 280 van 08/10/1991 blz. 0001 - 0003


VERORDENING (EEG) Nr. 2937/91 VAN DE RAAD van 1 oktober 1991 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde industriële produkten (1991)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de produktie in de Gemeenschap van bepaalde industriële produkten in de loop van 1991 onvoldoende zal blijven om in de behoeften van de verwerkende industrieën van de Gemeenschap te kunnen voorzien; dat daaruit volgt dat de voorziening van de Gemeenschap van de betrokken produkten voor een niet gering gedeelte afhankelijk zal zijn van de invoer uit derde landen; dat onverwijld dient te worden voorzien in de meest dringende behoeften van de Gemeenschap aan de betrokken produkten en dit tegen de meest gunstige voorwaarden; dat het derhalve dienstig is communautaire tariefcontingenten met passende volumes tegen nulrechten te openen tot en met 31 december 1991, rekening houdende met de noodzaak het evenwicht op de markten van deze produkten niet in gevaar te brengen en de ontwikkeling van de communautaire produktie niet te hinderen;

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd dat alle importeurs van de Gemeenschap te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van genoemde contingenten en dat de aan deze contingenten verbonden rechten in alle Lid-Staten zonder onderbreking worden toegepast op alle invoer van de betrokken produkten totdat de contingenten geheel zijn uitgeput;

Overwegende dat de nodige maatregelen dienen te worden genomen om een communautair en doeltreffend beheer van deze tariefcontingenten te verzekeren door de Lid-Staten de mogelijkheid te bieden uit het contingent de nodige, met hun werkelijke invoer overeenstemmende hoeveelheden op te nemen; dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie die met name de uitputtingsgraad van de contingenten moet kunnen volgen en de Lid-Staten daarover moet kunnen inlichten;

Overwegende dat, aangezien het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoordigd worden door de Benelux Economische Unie, elke handeling met betrekking tot het beheer van de door genoemde Economische Unie opgenomen hoeveelheden kan worden verricht door een van haar leden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening en tot en met 31 december 1991 worden de rechten die van toepassing zijn op de invoer van de hierna genoemde produkten geschorst tot de niveaus en het maximum van de communautaire tariefcontingenten die in onderstaande tabel zijn aangegeven:

Volg- nummer GN-code (a) Omschrijving van de goederen Omvang van het contingent Contingent- recht (in %) 09.2781 ex 7226 10 91 Koud gewalste platte produkten van siliciumstaal (transformatorstaal) met georiënteerde korrels, met een breedte van niet meer dan 500 mm, met een dikte van niet meer dan 0,23 mm en met een nominaal verlies door magnetische inversie van 0,8 W/kg of minder, bepaald volgens de methode van Epstein bij een stroom van 50 perioden en een inductie van 1,7 tesla 75 ton 0 09.2823 ex 3905 90 00 Copolymeren van ethyleen en vinylalcohol, bevattende, uitgedrukt in mol, 38 % of meer doch niet meer dan 46 % ethyleen, waarvan het smeltpunt ligt bij 160 °C of hoger doch niet hoger dan 185 °C, bestemd voor de vervaardiging van biologisch afbreekbare produkten die 40 of meer gewichtspercenten zetmeel bevatten (1) 3 500 ton 0 09.2825 ex 3002 10 99 Steriel serum verkregen uit het bloed van runderfoetussen, bevattende minder dan 0,3 nanogram/ml endotoxine, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van monoklonale antilichamen voor therapeutische doeleinden tegen septische shocks (1) 2 500 liter 0 09.2827 ex 2932 90 70 1,3: 2,4-Di-O-benzylideen-D-glucitol, met een zuiverheidsgraad van 96 of meer gewichtspercenten 30 ton 0 09.2829 ex 3806 90 00 Extract van houtcolofonium, in vaste vorm, niet oplosbaar in alifatische koolwaterstoffen, bevattende niet meer dan 30 gewichtspercenten harszuur, met een smeltpunt dat ligt bij 100 °C of hoger en een zuurgetal van niet meer dan 106 500 ton 0

(a) Zie de Taric-codes in de bijlage.

(1) De controle op het gebruik van deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

2. Binnen het maximum van deze tariefcontingenten passen het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek de douanerechten toe die zijn berekend in overeenstemming met de bepalingen die ter zake in de Toetredingsakte van 1985 zijn vastgesteld.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde tariefcontingenten worden beheerd door de Commissie, die alle nodige administratieve maatregelen kan nemen met het oog op een doeltreffend beheer ervan.

Artikel 3

Indien een importeur in een Lid-Staat, voor een produkt bedoeld in deze verordening, een aangifte tot het in het vrije verkeer brengen indient waarin een aanvraag om voor een preferentie in aanmerking te komen is opgenomen, en indien deze aangifte door de douaneautoriteiten wordt aanvaard, gaat de betrokken Lid-Staat, door middel van een kennisgeving aan de Commissie, over tot opneming uit het overeenkomstige contingent van een hoeveelheid die met zijn behoeften overeenstemt.

De verzoeken tot opneming met opgave van de datum waarop de betrokken aangiften zijn aanvaard, worden onverwijld aan de Commissie meegedeeld.

De opnemingen worden door de Commissie toegestaan met inachtneming van de datum waarop de aangiften tot het in het vrije verkeer brengen zijn aanvaard door de douaneautoriteiten van de betrokken Lid-Staat, voor zover het beschikbare saldo dit toelaat.

Indien een Lid-Staat de opgenomen hoeveelheden niet benut, stort hij deze zo spoedig mogelijk terug in het overeenkomstige contingent.

Indien de gevraagde hoeveelheden groter zijn dan het beschikbare saldo van het contingent, geschiedt de toedeling naar rata van de verzoeken. De Lid-Staten worden door de Commissie in kennis gesteld van de verrichte opnemingen.

Artikel 4

Elke Lid-Staat waarborgt de importeurs van de betrokken produkten dat zij te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van de contingenten zolang het saldo van het desbetreffende contingent zulks toelaat.

Artikel 5

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om te bereiken dat deze verordening wordt nagekomen.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 1 oktober 1991. Voor de Raad

De Voorzitter

H. VAN DEN BROEK

BIJLAGE

Taric-codes

Volgnummer GN-code Taric-code 09.2781 ex 7226 10 91 * 20 09.2823 ex 3905 90 00 * 96 09.2825 ex 3002 10 99 * 20 09.2827 ex 2932 90 70 * 80 09.2829 ex 3806 90 00 * 40

BIJLAGE

Taric-codes

Volgnummer GN-code Taric-code 09.2781 ex 7226 10 91 * 20 09.2823 ex 3905 90 00 * 96 09.2825 ex 3002 10 99 * 20 09.2827 ex 2932 90 70 * 80 09.2829 ex 3806 90 00 * 40