Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2357/91 VAN DE RAAD van 29 juli 1991 houdende vijfde wijziging van Verordening (EEG) nr. 3309/85 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van mousserende wijn en mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd #

VERORDENING (EEG) Nr. 2357/91 VAN DE RAAD van 29 juli 1991 houdende vijfde wijziging van Verordening (EEG) nr. 3309/85 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van mousserende wijn en mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd #

VERORDENING (EEG) Nr. 2357/91 VAN DE RAAD van 29 juli 1991 houdende vijfde wijziging van Verordening (EEG) nr. 3309/85 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van mousserende wijn en mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd -

Publicatieblad Nr. L 216 van 03/08/1991 blz. 0002 - 0002


VERORDENING (EEG) Nr. 2357/91 VAN DE RAAD van 29 juli 1991 houdende vijfde wijziging van Verordening (EEG) nr. 3309/85 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van mousserende wijn en mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1734/91 (2), inzonderheid op artikel 72, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van mousserende wijn en mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3309/85 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2045/89 (4);

Overwegende dat het gebruik van lood bevattende capsules of folie voor het afsluiten van de sluitingen van de recipiënten waarin wijn of druivemost in de handel wordt gebracht, moet worden verboden ter voorkoming van, enerzijds, het risico van een besmetting, met name door toevallig contact met deze produkten, en, anderzijds, het risico van milieuverontreiniging door afval dat van voornoemde capsules afkomstig lood bevat; dat, ten einde de fabrikanten en gebruikers van deze capsules een aanpassingsperiode toe te staan, het betreffende verbod evenwel pas met ingang van 1 januari 1993 dient in te gaan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 10, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3309/85 wordt de volgende tweede alinea ingevoegd:

"De in de eerste alinea, onder a), eerste en tweede streepje, bedoelde sluiting mag niet bekleed zijn met een lood bevattende capsule of folie.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 1993. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 juli 1991. Voor de Raad

De Voorzitter

H. VAN DEN BROEK

(1) PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1. (2) PB nr. L 163 van 26. 6. 1991, blz. 6. (3) PB nr. L 320 van 29. 11. 1985, blz. 9. (4) PB nr. L 202 van 14. 7. 1989, blz. 12.