Home

Verordening (EEG) nr. 2215/91 van de Commissie van 24 juli 1991 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 10 (volgnummer 40.0100), categorie 18 (volgnummer 40.0180), categorie 39 (volgnummer 40.0390), categorie 40 (volgnummer 40.0400) en categorie 74 (volgnummer 40.0740), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 2215/91 van de Commissie van 24 juli 1991 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 10 (volgnummer 40.0100), categorie 18 (volgnummer 40.0180), categorie 39 (volgnummer 40.0390), categorie 40 (volgnummer 40.0400) en categorie 74 (volgnummer 40.0740), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 2215/91 van de Commissie van 24 juli 1991 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 10 (volgnummer 40.0100), categorie 18 (volgnummer 40.0180), categorie 39 (volgnummer 40.0390), categorie 40 (volgnummer 40.0400) en categorie 74 (volgnummer 40.0740), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 203 van 26/07/1991 blz. 0057 - 0058


VERORDENING (EEG) Nr. 2215/91 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 1991 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 10 (volgnummer 40.0100), categorie 18 (volgnummer 40.0180), categorie 39 (volgnummer 40.0390), categorie 40 (volgnummer 40.0400) en categorie 74 (volgnummer 40.0740), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1991 voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3835/90 (2), en met name op artikel 12,

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 3832/90, het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan voor elke categorie van produkten welke in de bijlagen I en II het voorwerp vormt van individuele plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom (8) van haar bijlage I en in kolom (7) van haar bijlage II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom (5) van dezelfde bijlage genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 11 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor de produkten van categorie 10 (volgnummer 40.0100), categorie 18 (volgnummer 40.0180), categorie 39 (volgnummer 40.0390), categorie 40 (volgnummer 40.0400) en categorie 74 (volgnummer 40.0740), van oorsprong uit Pakistan, het plafond respectievelijk 1 537 000 paren, 112 ton, 101 ton, 37 ton en 67 000 stuks bedraagt; dat op 2 april 1991 de invoer in de Gemeenschap van deze produkten van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt; dat het aangewezen is de invoerrechten voor de betrokken produkten weder in te stellen ten aanzien van Pakistan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 29 juli 1991 wordt de heffing van de invoerrechten, die was geschorst krachtens Verordening (EEG) nr. 3832/90, opnieuw ingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde produkten van oorsprong uit Pakistan:

Volgnummer Categorie

(eenheid) GN-code Omschrijving 40.0100 10 (1 000 paar) 6111 10 10

6111 20 10

6111 30 10

ex 6111 90 00

6116 10 10

6116 10 90

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00 Handschoenen, wanten en dergelijk artikelen, van brei- of haakwerk 40.0180 18 (ton) 6207 11 00

6207 19 00

6207 21 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 91 00

6207 92 00

6207 99 00 Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor heren en jongens, andere dan van brei- of haakwerk 40.0180 (vervolg) 6208 11 00

6208 19 10

6208 19 90

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 10

6208 91 90

6208 92 10

6208 92 90

6208 99 00 Onderhemden en hemden, onderjurken en onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor dames en meisjes, andere dan van brei- of haakwerk 40.0390 39 (ton) 6302 51 10

6302 51 90

6302 53 90

ex 6302 59 00

6302 91 10

6302 91 90

6302 93 90

ex 6302 99 00 Tafellinnen, huishoudlinnen, ander dan van brei- of haakwerk, ander dan van katoenen bad- of frotteerstof 40.0400 40 (ton) ex 6303 91 00

ex 6303 92 90

ex 6303 99 90

6304 19 10

ex 6304 19 90

6304 92 00

ex 6304 93 00

ex 6304 99 00 Gordijnen, rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes, en andere artikelen voor stoffering, andere dan van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels 40.0740 74 (1 000 stuks) 6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00

ex 6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

ex 6104 29 00 Mantelpakken of broekpakken en combinaties, van brei- of haakwerk, voor dames en meisjes, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels, met uitzondering van skikleding

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 juli 1991. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 39. (2) PB nr. L 370 van 31. 12. 1990, blz. 126.