Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1367/91 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector granen bij invoer in Portugal #

VERORDENING (EEG) Nr. 1367/91 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector granen bij invoer in Portugal #

VERORDENING (EEG) Nr. 1367/91 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector granen bij invoer in Portugal -

Publicatieblad Nr. L 130 van 25/05/1991 blz. 0031 - 0032


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1367/91 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector granen bij invoer in Portugal

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, en met name op artikel 251,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 569 /86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3296/88 ( 2 ), en met name op artikel 7, lid 1,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3659/90 van de Raad van 11 december 1990 betreffende de produkten waarvoor tijdens de tweede etappe van de toetreding van Portugal de aanvullende regeling voor het handelsverkeer geldt ( 3 ), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr . 3659/90 is bepaald dat de aanvullende regeling voor het handelsverkeer ( ARH ) tijdens deze etappe overeenkomstig de in de artikelen 250, 251 en 252 van de Toetredingsakte wordt toegepast; dat deze regeling voor produkten van de GN-codes 1001 90 99, 1003 00 90 en 1005 90 00, tijdens de voor de afzet van de Portugese produktie gevoelige perioden geldt; dat deze perioden met inachtneming van de oogsttijd voor elk van de betrokken graansoorten moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat in artikel 251, lid 1, van de Toetredingsakte is bepaald dat, rekening houdende met de traditionele invoer van Portugal en met het oog op de geleidelijke openstelling van de Portugese markt, een indicatief plafond wordt vastgesteld; dat, om de afzet van de Portugese produktie te vergemakkelijken, een maandelijks indicatief plafond dient te worden vastgesteld;

Overwegende dat, om speculatieve aanvragen voor ARH-certificaten te voorkomen, de geldigheidsduur van deze certificaten moet worden beperkt tot een betrekkelijk korte periode, die evenwel volstaat om de betrokken produkten onder normale voorwaarden in te voeren; dat door het stellen van een zekerheid kan worden gewaarborgd dat de houder van het ARH-certificaat zijn verbintenis nakomt;

Overwegende dat, om te bereiken dat althans in de onmiddellijke behoefte van een zo groot mogelijk aantal marktdeelnemers kan worden voorzien, de hoeveelheid waarvoor aanvragen kunnen worden ingediend, moet worden begrensd; dat, om te voorkomen dat slechts een beperkt aantal marktdeelnemers zich door omzeiling van deze bepaling de te koop aangeboden hoeveelheden toeëigent, dient te worden bepaald dat de uit te voeren hoeveelheden alleen aan erkende marktdeelnemers kunnen worden toegewezen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn van toepassing op de in punt 8 van de bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 3659/90 bedoelde produkten . Zij gelden voor in de onderstaande perioden uit de overige Lid-Staten van de Gemeenschap in Portugal ingevoerde produkten :

GN-code Graansoort Periode 1001 90 99 zachte tarwe van 1 juni tot en met 30 november 1003 00 90 gerst van 1 juni tot en met 30 november 1005 90 00 maïs van 1 september tot einde februari

Artikel 2 1 . Het in artikel 251 van de Toetredingsakte bedoelde indicatieve invoerplafond wordt voor het verkoopseizoen 1991/1992 gesteld op

- voor zachte tarwe : 220 000 ton

- voor gerst : 40 000 ton

- voor maïs : 300 000 ton .

Deze hoeveelheden worden voor elke graansoort gelijkelijk over elk van de maanden van de in artikel 1 genoemde periode verdeeld . De in een bepaalde maand niet toegewezen hoeveelheid wordt bij de hoeveelheid voor de daaropvolgende maand gevoegd .

2 . De aanvraag voor het ARH-certificaat is slechts ontvankelijk wanneer

a ) zij wordt ingediend door een natuurlijke of rechtspersoon die in de graansector werkzaam is en per 1 juni 1991 in een openbaar register van een Lid-Staat als zodanig is ingeschreven;

b ) de aanvrager schriftelijk verklaart dat hij in de betrokken periode voor hetzelfde produkt geen aanvragen in andere Lid-Staten heeft ingediend en evenmin tot indiening ervan zal overgaan;

c ) de aanvragen van dezelfde handelaar per graansoort en per voor de indiening van de aanvragen vastgestelde periode 5 000 ton niet overschrijden .

3 . In afwijking van artikel 2, lid 2, van Verordening ( EEG ) nr . 574/86 van de Commissie ( 4 ) moet de naam van de houder van het certificaat met die van de aanvrager overeenstemmen . De uit het ARH-certificaat voortvloeiende rechten mogen tijdens de looptijd van dat certificaat niet worden overgedragen .

4 . In de mededeling van de Commissie als bedoeld in artikel 6, lid 2, tweede alinea, van Verordening ( EEG ) nr . 574/86 vermelden de Lid-Staten eveneens de identiteit van de aanvragers. Artikel 3

1 . De ARH-certificaten voor granen gelden vanaf de dag van afgifte tot het einde van de tweede maand na die waarin zij zijn afgegeven .

2 . De certificaataanvraag dient vergezeld te gaan van een zerkerheid ten belope van 5 ecu per ton . Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de zesde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 24 mei 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 55 van 1 . 3 . 1986, blz . 106 . ( 2 ) PB nr . L 293 van 27 . 10 . 1988, blz . 7 . ( 3 ) PB nr . L 362 van 27 . 12 . 1990, blz . 38 . ( 4 ) PB nr . L 57 van 1 . 3 . 1986, blz . 1 .