Home

VERORDENING (EEG) Nr. 516/91 VAN DE COMMISSIE van 28 februari 1991 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk #

VERORDENING (EEG) Nr. 516/91 VAN DE COMMISSIE van 28 februari 1991 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk #

VERORDENING (EEG) Nr. 516/91 VAN DE COMMISSIE van 28 februari 1991 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk -

Publicatieblad Nr. L 056 van 02/03/1991 blz. 0007 - 0007


VERORDENING ( EEG ) Nr . 516/91 VAN DE COMMISSIE van 28 februari 1991 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de activiteiten van vissersvaartuigen ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3483/88 ( 2 ), inzonderheid op artikel 11, lid 3,

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 3928/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende verdeling, voor 1991, van bepaalde vangstquota over de Lid-Staten voor vaartuigen die vissen in de exclusieve economische zone van Noorwegen en in de visserijzone rond Jan Mayen ( 3 ) quota vastlegt voor kabeljauw voor 1991;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van kabeljauw in de wateren van de ICES-gebieden I en II ( Noorse wateren ten noorden van 62° 00 NB ), door vaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk of die in Frankrijk zijn geregistreerd, het voor 1991 toegewezen quotum bereikt hebben,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van de ICES-gebieden I en II ( Noorse wateren ten noorden van 62° 00 NB ), door vaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk of die in Frankrijk zijn geregistreerd, wordt het aan Frankrijk voor 1991 toegewezen quotum volledig te zijn gebruikt.

De visserij op kabeljauw in de wateren van de ICES-gebieden I en II ( Noorse wateren ten noorden van 62° 00 NB ), door vaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk of die in Frankrijk zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand welke door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van inwerkingtreding van deze verordening . Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 28 februari 1991 . Voor de Commissie

Abel MATUTES

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 207 van 29 . 7 . 1987, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 306 van 11 . 11 . 1988, blz . 2 . ( 3 ) PB nr . L 378 van 31 . 12 . 1990, blz . 46 .