Home

VERORDENING (EEG) Nr. 332/91 VAN DE COMMISSIE van 8 februari 1991 betreffende leveringen van granen als voedselhulp #

VERORDENING (EEG) Nr. 332/91 VAN DE COMMISSIE van 8 februari 1991 betreffende leveringen van granen als voedselhulp #

VERORDENING (EEG) Nr. 332/91 VAN DE COMMISSIE van 8 februari 1991 betreffende leveringen van granen als voedselhulp -

Publicatieblad Nr. L 039 van 13/02/1991 blz. 0005 - 0013


VERORDENING ( EEG ) Nr . 332/91 VAN DE COMMISSIE van 8 februari 1991 betreffende leveringen van granen als voedselhulp

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3972/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1930/90 ( 2 ), en met name op artikel 6, lid 1, onder c ),

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr . 1420/87 van de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 3972/86 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp ( 3 ) is bepaald welke landen en organisaties voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedselhulp na het fob-stadium;

Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal besluiten met betrekking tot de verlening van voedselhulp, aan bepaalde landen en begunstigde instellingen 23 209 ton graan heeft toegewezen;

Overwegende dat deze goederen moeten worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening ( EEG ) nr . 2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in de Gemeenschap van produkten voor levering als communautaire voedselhulp ( 4 ); dat met name de termijnen en de leveringsvoorwaarden alsmede de voor de vaststelling van de daaruit voortvloeiende kosten te volgen procedure moeten worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD : Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden in de Gemeenschap granen beschikbaar gesteld voor levering aan de in de bijlagen vermelde begunstigden met inachtneming van Verordening ( EEG ) nr . 2200/87 en de in de bijlagen vermelde voorwaarden . De levering wordt toegewezen via aanbesteding .

De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van alle geldende algemene en bijzondere voorwaarden . Elk ander in zijn offerte gemaakt beding of voorbehoud is nietig . Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 8 februari 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 370 van 30 . 12 . 1986, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 174 van 7 . 7 . 1990, blz . 6 . ( 3 ) PB nr . L 136 van 26 . 5 . 1987, blz . 1 . ( 4 ) PB nr . L 204 van 25 . 7 . 1987, blz . 1 .

BIJLAGE I PARTIJ A

1 . Maatregel nr . ( 1 ): 1052/90

2 . Programma : 1990

3 . Begunstigde ( 8 ): Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62, Maseru 100, Lesotho ( tel . 234 98; telex 329 BB )

4 . Vertegenwoordiger van de begunstigde ( 2 ): Food Management Unit, PO Box 527, Maseru, Lesotho ( tel . 32 39 58 )

5 . Plaats of land van bestemming: Lesotho

6 . Beschikbaar te stellen produkt : zachte tarwe

7. Kenmerken en kwaliteit van het produkt ( 3 ) ( 7 ): zie PB nr . C 216 van 14 . 8 . 1987, blz . 3, punt II.A.1 .

8 . Totale hoeveelheid : 8 000 ton

9 . Aantal partijen : 1

10 . Verpakking : los gestort

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap

12 . Leveringsconditie : franco bestemming Maseru

13 . Laadhaven : -

14 . Door de begunstigde opgegeven loshaven : -

15 . Loshaven : -

16 . Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62, Maseru 100, Lesotho ( tel . 234 98; telex 329 BB )

17 . Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering franco laadhaven : 10 - 30 . 3 . 1991

18 . Uiterste termijn voor de levering : 1 - 30 . 5 . 1991

19 . Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20. Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 26 . 2 . 1991 om 12.00 uur

21 . Bij tweede inschrijving :

a ) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 12 . 3 . 1991 om 12.00 uur

b ) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering franco laadhaven : 24 . 3 - 15 . 4 . 1991

c ) uiterste termijn voor de levering : 1 - 30 . 5 . 1991

22 . Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 ecu/ton

23 . Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu

24 . Adres voor de inzending van de offertes ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles ( telex 22037 AGREC B of 25670 AGREC B )

25 . Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie ( 6 ): restitutie toepasselijk op 22 . 2 . 1991, vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 203/91 van de Commissie ( PB nr . L 23 van 29 . 1 . 1991, blz . 20 )

PARTIJ B

1 . Maatregel nr. ( 1 ): 1098/90

2 . Programma : 1990

3 . Begunstigde ( 8 ): Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest

4 . Vertegenwoordiger van de begunstigde ( 2 ): zie PB nr . C 103 van 16 . 4 . 1987

5 . Plaats of land van bestemming : Soedan

6 . Beschikbaar te stellen produkt : zachte tarwe

7 . Kenmerken en kwaliteit van de goederen ( 3 ) ( 7 ) ( 10 ): zie PB nr . C 216 van 14 . 8 . 1987, blz . 3, punt II.A.1

8 . Totale hoeveelheid : 3 000 ton

9 . Aantal partijen : 1

10 . Verpakking en opschriften ( 4 ) ( 11 ): zie PB nr . C 216 van 14 . 8 . 1987, blz . 3, punt II.B.1.c )

Vermelding op de zakken ( opgedrukt in letters van ten minste 5 cm hoog ):

"ACTION No 1098/90 / SUDAN / 900826 / PORT SUDAN"

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap

12 . Leveringsconditie : franco laadhaven - fob gestuwd ( 9 )

13 . Laadhaven : -

14 . Door de begunstigde opgegeven loshaven : -

15 . Loshaven : -

16 . Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : -

17 . Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 20 . 3 - 10 . 4 . 1991

18 . Uiterste termijn voor de levering : -

19 . Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20 . Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 26 . 2 . 1991 om 12.00 uur

21 . Bij tweede inschrijving :

a ) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 12 . 3 . 1991 om 12.00 uur

b ) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 3 - 24 . 4 . 1991

c ) uiterste termijn voor de levering : -

22 . Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 ecu/ton

23 . Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu

24 . Adres voor inzending van de offertes ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles ( telex 22037 AGREC B of 25670 AGREC B )

25 . Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie ( 6 ): restitutie toepasselijk op 22 . 2 . 1991, vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 203/91 van de Commissie ( PB nr . L 23 van 29 . 1 . 1991, blz . 20 )

PARTIJ C

1 . Maatregel nr . ( 1 ): 1094/90

2 . Programma : 1990

3 . Begunstigde ( 8 ): Jordanië

4 . Vertegenwoordiger van de begunstigde ( 2 ):

in Europa : Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan, Av . F.D . Roosevelt 104, B-1050 Bruxelles ( tel . 640 77 55; telex 62513 AMBJOR B ) in Jordanië : National Shipping Services Co . Ltd, PO Box 927304, Amman ( tel . ( 962-6 ) 60 69 01; telex 23355; telefax ( 962-6 ) 67 69 20 )

5 . Plaats of land van bestemming : Jordanië

6 . Beschikbaar te stellen produkt : zachte tarwe

7 . Kenmerken en kwaliteit van het produkt ( 3 ) ( 7 ): zie PB nr . C 216 van 14 . 8 . 1987, blz . 3, punt II.A.1

8 . Totale hoeveelheid : 5 247 ton

9 . Aantal partijen : 1

10 . Verpakking : los gestort

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap

12 . Leveringsconditie : franco bestemming

13 . Laadhaven : -

14 . Door de begunstigde opgegeven loshaven : Aqaba

15 . Loshaven : -

16 . Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : Ministry of Supply Warehouse, Juwaideh, Amman, Jordan, Mr Sami Hattab .

17 . Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering franco laadhaven : 10 - 30 . 3 . 1991

18 . Uiterste termijn voor de levering : 15 . 5 . 1991

19 . Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20 . Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 26 . 2 . 1991 om 12.00 uur

21 . Bij tweede inschrijving :

a ) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 5 . 3 . 1991 om 12.00 uur

b ) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering franco laadhaven : 17 . 3 - 1 . 4 . 1991

c ) uiterste termijn voor de levering : 15 . 5. 1991

22 . Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 ecu/ton

23 . Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu

24 . Adres voor de inzending van de offertes ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi, 200, B-1049 Bruxelles ( telex 22037 AGREC B of 25670 AGREC B )

25 . Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie ( 6): restitutie toepasselijk op 22 . 2 . 1991, vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 203/91 van de Commissie ( PB nr . L 23 van 29 . 1 . 1991, blz . 20 )

PARTIJ D

1 . Maatregel nr . ( 1 ): 1009/90, 1010/90 en 1011/90

2 . Programma : 1990

3 . Begunstigde ( 8 ): Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest

4 . Vertegenwoordiger van de begunstigde ( 2 ): zie PB nr . C 103 van 16 . 4 . 1987

5 . Plaats of land van bestemming : zie bijlage II

6 . Beschikbaar te stellen produkt : meel van zachte tarwe

7 . Kenmerken en kwaliteit van de goederen ( 3 ) ( 7 ): zie PB nr . C 216 van 14 . 8 . 1987, blz . 3, punt II.A.6

8 . Totale hoeveelheid : 1 705 ton ( 2 336 ton graan )

9 . Aantal partijen : 1 ( 3 delen : D 1 : 205 ton; D 2 : 1 200 ton; D 3 : 300 ton )

10 . Verpakking en opschriften ( 4 ) ( 11 ) ( 12 ): zie PB nr . C 216 van 14. 8 . 1987, blz . 3, punt II.B.2.c )

Vermelding op de zakken ( opgedrukt in letters van ten minste 5 cm hoog ): zie bijlage II

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap

12 . Leveringsconditie : franco laadhaven

13 . Laadhaven : -

14 . Door de begunstigde opgegeven loshaven : -

15 . Loshaven : -

16 . Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : -

17 . Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 20 . 3 - 10 . 4 . 1991

18 . Uiterste termijn voor de levering : -

19 . Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20 . Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 26 . 2 . 1991 om 12.00 uur

21 . Bij tweede inschrijving :

a ) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 12 . 3 . 1991 om 12.00 uur

b ) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 3 - 24 . 4 . 1991

c ) uiterste termijn voor de levering : -

22 . Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 ecu/ton

23 . Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu

24 . Adres voor inzending van de offertes ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles ( telex 22037 AGREC B of 25670 AGREC B )

25 . Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie ( 6 ): restitutie toepasselijk op 22 . 2 . 1991, vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 203/91 van de Commissie ( PB nr . L 23 van 29 . 1 . 1991, blz . 20 )

PARTIJ E

1 . Maatregel nr . ( 1 ): 1096/90 en 1097/90

2 . Programma : 1990

3 . Begunstigde ( 8 ): Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL -2340 AB Oegstgeest

4 . Vertegenwoordiger van de begunstigde ( 2): zie PB nr . C 103 van 16 . 4 . 1987

5 . Plaats of land van bestemming : zie bijlage II

6 . Beschikbaar te stellen produkt : meel van zachte tarwe

7 . Kenmerken en kwaliteit van het produkt ( 3 ) ( 7 ): zie PB nr . C 216 van 14 . 8 . 1987, blz . 3, punt II.A.6

8 . Totale hoeveelheid : 877 ton ( 1 201 ton graan )

9 . Aantal partijen : 1 ( 2 delen : E 1 : 512 ton; E 2 : 365 ton )

10 . Verpakking en opschriften ( 4 ) ( 11 ) ( 12 ): zie PB nr . C 216 van 14 . 8 . 1987, blz . 3, punt II.B.2.c )

Vermelding op de zakken ( opgedrukt in letters van ten minste 5 cm hoog ): zie bijlage II

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap

12 . Leveringsconditie : franco laadhaven

13 . Laadhaven : -

14 . Door de begunstigde opgegeven loshaven : -

15 . Loshaven : -

16 . Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : -

17 . Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 20 . 3 - 10 . 4 . 1991

18 . Uiterste termijn voor de levering : -

19 . Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20 . Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 26 . 2 . 1991 om 12.00 uur

21 . Bij tweede inschrijving :

a ) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 12 . 3 . 1991 om 12.00 uur

b ) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 3 - 24 . 4 . 1991

c ) uiterste termijn voor de levering : -

22 . Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 ecu/ton

23 . Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu

24 . Adres voor inzending van de offertes ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7 /58, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles ( telex 22037 AGREC B of 25670 AGREC B )

25 . Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie ( 6 ): restitutie toepasselijk op 22 . 2 . 1991, vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 203/91 van de Commissie ( PB nr . L 23 van 29 . 1 . 1991, blz . 20 )

PARTIJ F

1 . Maatregel nr . ( 1 ): 1034/90

2 . Programma : 1990

3 . Begunstigde ( 8 ): Peru

4 . Vertegenwoordiger van de begunstigde ( 2 ): Oficina Nacional de Apoyo Alimentario ( ONAA ), Natalio Sánchez 220, Piso 14, Jesús María, Lima, Perú ( tel . 24 24 64 )

5 . Plaats of land van bestemming : Peru

6 . Beschikbaar te stellen produkt : meel van zachte tarwe

7 . Kenmerken en kwaliteit van het produkt ( 3 ) ( 7 ): zie PB nr . C 216 van 14 . 8 . 1987, blz . 3, punt II.A.6

8 . Totale hoeveelheid : 2 500 ton ( 3 425 ton graan )

9 . Aantal partijen : 1

10 . Verpakking en opschriften ( 4 ) ( 13 ): zie PB nr . C 216 van 14 . 8 . 1987, blz . 3, punt II.B.2.b )

Vermelding op de zakken ( opgedrukt in letters van ten minste 5 cm hoog ):

"ACCIÓN No 1034/90 / HARINA DE TRIGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA AL PERÚ ( ONAA / PMA )"

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap

12 . Leveringsconditie : franco loshaven, lossing inbegrepen

13 . Laadhaven : -

14 . Door de begunstigde opgegeven loshaven : Callao

15 . Loshaven : -

16 . Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : -

17 . Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering franco laadhaven : 20 . 3 - 10 . 4 . 1991

18 . Uiterste datum voor de levering : 31 . 5. 1991

19 . Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20 . Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes : 26 . 2 . 1991 om 12.00 uur

21 . Bij tweede inschrijving :

a ) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 12 . 3 . 1991 om 12.00 uur

b ) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven in geval van toekenning van de levering franco laadhaven : 3 - 24 . 4 . 1991

c ) uiterste termijn voor de levering : 14 . 6 . 1991

22 . Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 5 ecu/ton

23 . Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu

24 . Adres voor inzending van de offertes ( 5 ): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles ( telex 22037 AGREC B of 25670 AGREC B )

25 . Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie ( 6 ): restitutie toepasselijk op 22 . 2 . 1991, vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 203/91 van de Commissie ( PB nr . L 23 van 29 . 1 . 1991, blz . 20 )

Voetnoten

( 1 ) Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald .

( 2 ) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund, contact moet opnemen : zie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr . C 227 van 7 september 1985, bladzijde 4 ( partijen B, D en E )

- partij A : M . A . Kratz, PO Box MS 518, Maseru 100, Lesotho ( tel . 31 37 26; telex 4351 DELEGEUR LO )

- partij C : Mr C . D . Falkowski, PO Box 926794, Amman, Jordan ( tel . ( 962-6 ) 66 81 91; telefax ( 962-6 ) 68 67 46; telex 22260 DELEUR JO )

- partij F : M . Benito Prior, Delegación CCE, Calle Orinoco, Las Mercedes, Apto . 768076, Las Américas 1061A, Caracas, Venezuela ( tel . ( 58-2 ) 91 51 33; telex 27298 COMEU VC; telefax ( 58-2 ) 91 88 76 ).

( 3 ) Degene aan wie is gegund bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden .

Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 worden vermeld . Partij B : caesium 134 en 137 en jodium 131 .

( 4 ) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van dezelfde kwaliteit als die waarin het produkt zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R .

( 5 ) Ten einde de telex niet te overbelasten, wordt de inschrijvers verzocht om vóór de datum en het uur vastgesteld in punt 20 van deze bijlage het bewijs te leveren dat de in artikel 7, lid 4, onder a ), van Verordening ( EEG ) nr . 2200/87 bedoelde inschrijvingszekerheid is gesteld, zulks bij voorkeur

- hetzij door afgifte op het in punt 24 van deze bijlage genoemde bureau;

- hetzij per telekopieerapparaat op een van de volgende nummers te Brussel :

- 235 01 32

- 236 10 97

- 235 01 30

- 236 20 05 .

( 6 ) Verordening ( EEG ) nr . 2330/87 van de Commissie ( PB nr . L 210 van 1 . 8. 1987, blz . 56 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2226/89 ( PB nr . L 214 van 25 . 7 . 1989, blz . 10 ), is van toepassing voor de restitutie bij uitvoer en, in voorkomend geval, de monetaire compenserende bedragen en de compenserende bedragen toetreding, de representatieve koers en de monetaire coëfficiënt . De datum bedoeld in artikel 2 van de genoemde verordening is die bedoeld in punt 25 van deze bijlage .

( 7 ) De inschrijver legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering de volgende bescheiden over :

- plantengezondheidscertificaat,

- bewijs van oorsprong,

- bewijs van beroking ( deel D 1 ).

( 8 ) Degene aan wie is gegund neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan welke documenten voor verzending zijn vereist .

( 9 ) In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 3, onder f ), en artikel 13, lid 2, van Verordening ( EEG ) nr . 2200/87 moeten de laad - en stuwkosten in de offerte begrepen zijn . Het laden en het stuwen van de goederen vallen onder de verantwoordelijkheid van degene aan wie de opdracht is toegewezen .

( 10 ) Stralingscertificaat gelegaliseerd door een consulaat van Soedan .

( 11 ) De leverancier zendt een duplicaat van de originele factuur aan : M . de Keyzer en Schuetz BV, Postbus 1438, Blaak 16, NL-3000 BK Rotterdam .

( 12 ) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/LCL .

De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laadhaven . De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het weghalen van de containers uit de terminal . Artikel 13, punt 2, tweede alinea, van Verordening ( EEG ) nr . 2200/87 is niet van toepassing .

Degene aan wie is gegund overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een lijst met de volledige inhoud van elke container, met opgave van het aantal verpakkingseenheden per verladingsnummer zoals aangegeven in het bericht van inschrijving .

Degene aan wie is gegund moet elke container afsluiten met een genummerd slot, waarvan het nummer moet worden medegedeeld aan de expediteur van de begunstigde .

( 13 ) Wanneer de goederen in opdracht van de leverancier in containers worden geladen, zijn de vervoerkosten tot de stapelplaats in de haven waar deze worden leeggemaakt, voor zijn rekening .

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Designación

del lote Cantidad total del lote

( en toneladas ) Cantidades parciales

( en toneladas ) Beneficiario País destinatario Inscripción en el embalaje Parti Totalmaengde

( tons ) Delmaengde

( tons ) Modtager Modtagerland Emballagens paategning Bezeichnung

der Partie Gesamtmenge

der Partie

( in Tonnen ) Teilmengen

( in Tonnen ) Empfaenger Bestimmungsland Aufschrift auf der Verpackung Charaktirismos

tis partidas Synoliki posotita

tis partidas

( se tonoys ) Merikes posotites

( se tonoys ) Dikaioychos Chora

proorismoy Endeixi epi tis syskevasias Lot Total quantity

( in tonnes ) Partial quantities

( in tonnes ) Beneficiary Recipient country Markings on the packaging Désignation

du lot Quantité totale du lot

( en tonnes ) Quantités partielles

( en tonnes ) Bénéficiaire Pays destinataire Inscription sur l'emballage Designazione

della partita Quantità totale

della partita

( in tonnellate ) Quantitativi parziali

( in tonnellate ) Beneficiario Paese destinatario Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding

van de partij Totale hoeveelheid

van de partij

( in ton ) Deelhoeveelheden

( in ton ) Begunstigde Bestemmingsland Aanduiding op de verpakking Designaçao

do lote Quantidade total

( em toneladas ) Quantidades parciais

( em toneladas ) Beneficiário País destinatário Inscriçao na embalagem D 1 705 D1 : 205 Euronaid Chile Acción no 1009/90 / Harina de trigo / Chile / ( AATM ) / 901704 / Coyahique vía Valparaíso / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita D2 : 1 200 Euronaid Perú Acción no 1010/90 / Harina de trigo / Perú / ( CAM ) 902048 / Lima vía Callao / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita D3 : 300 Euronaid Haïti Action no 1011/90 / Farine de froment / Haïti / Protos / 901507 / Port-au-Prince / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite E 877 E1 : 512 Euronaid Niger Action no 1096/90 / Farine de froment / Niger / SSI / 903017 / Niamey via Lomé / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite E2 : 365 Euronaid Vietnam Action No 1097/90 / Wheat flour / Vietnam / Oxfam B / 900820 / Ho Chi Minh / Gift of the European Economic Community / For free distribution