Home

Richtlijn 91/322/EEG van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van indicatieve grenswaarden ter uitvoering van Richtlijn 80/1107/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk

Richtlijn 91/322/EEG van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van indicatieve grenswaarden ter uitvoering van Richtlijn 80/1107/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk

5.7.1991

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 177/22


RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 29 mei 1991

tot vaststelling van indicatieve grenswaarden ter uitvoering van Richtlijn 80/1107/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk

(91/322/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 80/1107/EEG van de Raad van 27 november 1980 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 88/642/EEG(2), en met name op artikel 8, lid 4, eerste alinea,

Gezien het advies van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de bescherming van de gezondheid op de arbeidsplaats,

Overwegende dat in artikel 8, lid 4, derde alinea, van Richtlijn 80/1107/EEG is bepaald dat de indicatieve grenswaarden van beroepsblootstelling worden vastgesteld op basis van op wetenschappelijke gegevens beruste evaluaties door deskundigen ;

Overwegende dat het doel van het vaststellen van deze waarden eruit bestaat om met behoud van de bereikte verbeteringen de arbeidsomstandigheden op dit gebied te harmoniseren ;

Overwegende dat deze richtlijn een werkelijke stap in de richting van de voltooiing van de sociale dimensie van de interne markt vormt ;

Overwegende dat grenswaarden van beroepsblootstelling dienen te worden beschouwd als een belangrijk element van het algemene streven de bescherming van de gezondheid van werknemers op de arbeidsplaats te verbeteren ;

Overwegende dat een eerste lijst van grenswaarden van beroepsblootstelling kan worden opgesteld voor de agentia waarvoor in de Lid-Staten vergelijkbare grenswaarden bestaan, met bijzondere aandacht voor die agentia die op arbeidsplaatsen voorkomen en de gezondheid van werknemers ongunstig kunnen beïnvloeden ; dat deze lijst, wat de uitwerking op de gezondheid betreft, op beschikbare wetenschappelijke gegevens kan worden gebaseerd, hoewel deze gegevens voor sommige agentia zeer schaars zijn ;

Overwegende dat het daarnaast noodzakelijk kan zijn grenswaarden van beroepsblootstelling voor kortere perioden vast te stellen, rekening houdende met de gevolgen van blootstelling van korte duur ;

Overwegende dat in Richtlijn 80/1107/EEG een referentiemethode voor onder andere het vaststellen van de mate van blootstelling en de meettechnieken voor grenswaarden van beroepsblootstelling is opgenomen ;

Overwegende dat het, gelet op het belang van het verkrijgen van betrouwbare meetgegevens over de blootstelling in verhouding tot de grenswaarden van beroepsblootstelling, in de toekomst noodzakelijk kan zijn aangepaste referentiemethoden te verkrijgen ;

Overwegende dat de grenswaarden voor beroepsblootstelling geregeld dienen te worden onderzocht en herzien wanneer nieuwe wetenschappelijke gegevens erop wijzen dat zij niet langer afdoende zijn ;

Overwegende dat het bij sommige agentia in de toekomst noodzakelijk zal zijn rekening te houden met alle absorp-tiewegen, waaronder de mogelijkheid van cutane penetratie, ten einde het hoogst mogelijke beschermingsniveau te waarborgen ;

Overwegende dat de in de onderhavige richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het ingevolge artikel 9 van Richtlijn 80/1107/EEG opgerichte Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel l

De indicatieve grenswaarden, waarmee de Lid-Staten onder andere rekening houden bij het vaststellen van de in artikel 4, lid 4, onder b), van Richtlijn 80/1107/EEG zijn in de bijlage opgenomen.

Artikel 2

1. De Lid-Staten doen uiterlijk op 31 december 1993 de nodige bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 29 mei 1991.

Voor de Commissie

Vasso PAPANDREOU

Lid van de CommissieBIJLAGE

INDICATIEVE GRENSWAARDEN VOOR BEROEPSBLOOTSTELLING

Einecs(1)

CAS(2)

Naam van de stof

Indicatieve grenswaarden voor beroepsblootstelling(3)

mg/m3(4)

ppm(5)

2 001 933

54-11-5

Nicotine(6)

0,5

2 005 791

64-18-6

Mierezuur

9

5

2 005 807

64-19-7

Azijnzuur

25

10

2 006 596

67-56-1

Methanol

260

200

2 008 352

75-05-8

Acetonitril

70

40

2 018 659

88-89-1

Picrinezuur(6)

0,1

2 020 495

91-20-3

Naftaleen

50

10

2 027 160

98-95-3

Nitrobenzeen

5

1

2 035 852

108-46-3

Resorcinol(6)

45

10

2 037 163

109-89-7

Diethylamine

30

10

2 038 099

110-86-1

Pyridine(6)

15

5

2 046 969

124-38-9

Kooldioxide

9000

5000

2 056 343

144-62-7

Oxaalzuur(6)

1

2 069 923

420-04-2

Cyaanamide(6)

2

2 151 373

1305-62-0

Calciumdihydroxide(6)

5

2 152 361

1314-56-3

Difosforpentaoxide(6)

1

2 152 424

1314-80-3

Difosforpentasulfide(6)

1

2 152 932

1319-77-3

Kresol (alle isomeren)(6)

22

5

2 311 161

7440-06-4

Platina (metallisch)(6)

1

2 314 843

7580-67-8

Lithiumhydride(6)

0,025

2 317 781

7726-95-6

Broom(6)

0,7

0,1

2 330 603

10026-13-8

Fosforpentachloride(6)

1

2 332 710

10102-43-9

Stikstofmonoxide

30

25

8003-34-7

Pyrethrum

5

Barium (oplosbare verbindingen als Ba)(6)

0,5

Zilver (oplosbare verbindingen als Ag)(6)

0,01

Tin (anorganische verbindingen als Sn)(6)

2