Home

91/616/EEG: Besluit van de Raad van 28 oktober 1991 betreffende de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding in het kader van het ERASMUS­programma

91/616/EEG: Besluit van de Raad van 28 oktober 1991 betreffende de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding in het kader van het ERASMUS­programma

91/616/EEG: Besluit van de Raad van 28 oktober 1991 betreffende de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding in het kader van het ERASMUS­programma

Publicatieblad Nr. L 332 van 03/12/1991 blz. 0051 - 0051


BESLUIT VAN DE RAAD van 28 oktober 1991 betreffende de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding in het kader van het ERASMUS-programma (91/616/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Overwegende dat de Raad bij Besluit 87/327/EEG (3), gewijzigd bij Besluit 89/663/EEG (4), het communautaire actieprogramma inzake de mobiliteit van studenten (ERASMUS) heeft goedgekeurd;

Overwegende dat de Raad op 5 november 1990 de Commissie heeft gemachtigd krachtens specifieke onderhandelingsrichtsnoeren met de EVA-landen en Liechtenstein te onderhandelen over bilaterale overeenkomsten die tot doel hebben samenwerking tot stand te brengen op het gebied van onderwijs en opleiding in het kader van het ERASMUS-programma;

Overwegende dat een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat uit de aard der zaak een verrijking vormt voor de impact van het ERASMUS-programma, waardoor de interuniversitaire samenwerking wordt uitgebreid en het peil van de vaardigheden van het menselijk potentieel in Europa wordt verhoogd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding in het kader van het ERASMUS-programma wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht de in artikel 13 van de Overeenkomst bedoelde kennisgeving (5).

Gedaan te Luxemburg, 28 oktober 1991.

Voor de Raad De Voorzitter J. M. M. RITZEN

(1) PB nr. C 127 van 17. 5. 1991, blz. 3.

(2) Advies uitgebracht op 24 oktober 1991 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. L 166 van 25. 6. 1987, blz. 20.

(4) PB nr. L 395 van 30. 12. 1989, blz. 23.

(5) Zie bladzijde 71 van dit Publikatieblad.