Home

BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 15 juli 1991 betreffende de toewijzing van invoercontingenten voor chloorfluorkoolwaterstoffen voor het tijdvak van 1 juli 1991 tot en met 31 december 1992 (91/359/EEG)

BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 15 juli 1991 betreffende de toewijzing van invoercontingenten voor chloorfluorkoolwaterstoffen voor het tijdvak van 1 juli 1991 tot en met 31 december 1992 (91/359/EEG)

BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 15 juli 1991 betreffende de toewijzing van invoercontingenten voor chloorfluorkoolwaterstoffen voor het tijdvak van 1 juli 1991 tot en met 31 december 1992 ( 91/359/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 594/91 van de Raad van 4 maart 1991 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken ( 1 ),

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 594/91 is bepaald dat de invoer in de Gemeenschap van chloorfluorkoolwaterstoffen uit derde landen aan kwantitatieve beperkingen wordt onderworpen;

Overwegende dat voorts in artikel 5 van die verordening is bepaald dat de invoer in de Gemeenschap van chloorfluorkoolwaterstoffen uit derde landen die geen partij bij het Protocol zijn, wordt verboden;

Overwegende dat de Commissie een aan de importeurs van chloorfluorkoolwaterstoffen in de Europese Gemeenschap gericht bericht ( 2 ) heeft gepubliceerd met betrekking tot die verordening en in verband daarmee aanvragen voor de toewijzing van invoercontingenten heeft ontvangen;

Overwegende dat in artikel 12 van genoemde verordening de procedure is aangegeven volgens welke besluiten kunnen worden genomen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van die verordening;

Overwegende dat de in het onderhavige besluit bedoelde maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het in artikel 12 van genoemde verordening bedoelde Comité,

BESLUIT :

Enig artikel

In de bijlage wordt vastgesteld welke contingenten voor de invoer van chloorfluorkoolwaterstoffen, die onder Verordening ( EEG ) nr . 594/91 vallen en in groep I van bijlage I van die verordening zijn opgenomen, voor het tijdvak van 1 juli 1991 tot en met 31 december 1992, worden vastgesteld . Gedaan te Brussel, 15 juli 1991 . Voor de Commissie

Carlo RIPA DI MEANA

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 67 van 14 . 3 . 1991, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . C 36 van 12 . 2 . 1991, blz . 12 .

BIJLAGE

Overeenkomstig Verordening ( EEG ) nr . 594/91 aan importeurs toegewezen invoercontingenten voor chloorfluorkoolwaterstoffen

Importeur Hoeveelheid ( 1 ) 1 . BHP Supplies 123 2 . Du Pont de Nemours 51 3 . Helm AG 212 4 . ICI 510 5 . K& K-Horgen Ltd 343 6 . Montefluos 340 7 . Produits Chimiques Billancourt 204 8 . Proquisa 255 9 . RA Bennett Ltd 127 10 . Rhône-Poulenc ISC Division 104

( 1 ) De hoeveelheden zijn uitgedrukt in tonnages die zijn gewogen overeenkomstig het ozonafbrekende vermogen als aangegeven in bijlage I bij Verordening ( EEG ) nr . 594/91 . Dit komt overeen met de in die verordening vermelde berekende niveaus .