Home

91/329/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 april 1991 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV)/33 473 - Scottish Nuclear, Nuclear Energy Agreement (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

91/329/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 april 1991 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV)/33 473 - Scottish Nuclear, Nuclear Energy Agreement (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

91/329/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 april 1991 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV)/33 473 - Scottish Nuclear, Nuclear Energy Agreement (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 178 van 06/07/1991 blz. 0031 - 0036


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 april 1991 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag ( IV)/33 473 - Scottish Nuclear, Nuclear Energy Agreement ( Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek ) ( 91/329/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr . 17 van de Raad van 6 februari 1962, eerste verordening over de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op de artikelen 6 en 8,

Gezien de aanmelding van 27 februari 1990 door Scottish Nuclear Ltd inzake de in het kader van de reorganisatie van de Schotse elektriciteitssector gesloten Nuclear Energy Agreement ( Overeenkomst inzake Atoomenergie ),

Gezien de samenvatting van de aanmelding ( 2 ) die overeenkomstig artikel 19, lid 3, van Verordening nr . 17 is bekendgemaakt,

Gehoord het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities,

Overwegende hetgeen volgt :

I . DE FEITEN

A . De aanmelding

( 1 ) Op 27 februari 1990 heeft Scottish Nuclear Ltd overeenkomstig artikel 4 van Verordening nr . 17 bij de Commissie een overeenkomst aangemeld tussen dit bedrijf en Scottish Power plc en Scottish Hydro-Electric plc .

( 2 ) Scottish Nuclear Ltd heeft verzocht om een negatieve verklaring, subsidiair ontheffing in de zin van artikel 85, lid 3, van het Verdrag .

B . Algemene informatie

( 3 ) Tot 31 maart 1990 werd aan de elektriciteitsbehoeften in Schotland voldaan door twee overheidsondernemingen, North of Scotland Hydro-Electric Board en South of Scotland Electricity Board, die in de hun toegewezen geografische gebieden elektriciteit opwekten, transporteerden en distribueerden, en die respectievelijk het noorden en zuiden van Schotland omvatten .

( 4 ) Bij de reorganisatie van de industrie voorafgaand aan de privatisering besloot de Britse Regering de verticale integratie in de Schotse elektriciteitsindustrie te handhaven, omdat deze beter geschikt is voor de levering van elektriciteit aan dun bevolkte gebieden die kenmerkend zijn voor veel streken in Schotland .

( 5 ) Daarom heeft de Britse Regering besloten uit de twee Boards twee aparte, onafhankelijke en concurrerende verticaal geïntegreerde elektriciteitsbedrijven te vormen . Scottish Power plc ( " Scottish Power ") heeft de niet-nucleaire bedrijven van de South of Scotland Electricity Board overgenomen en Scottish Hydro-Electric plc ( " Hydro-Electric ") de activiteiten van de North of Scotland Hydro-Electric Board . Beide vennootschappen zullen worden geprivatiseerd . De Schotse nucleaire stations te Hunterston en Torness die tevoren eigendom waren van de South of Scotland Electricity Board zijn nu eigendom van en worden geëxploiteerd door een apart opgerichte elektriciteitsmaatschappij, Scottish Nuclear Ltd ( " Scottish Nuclear ") die in overheidseigendom zal blijven . Scottish Nuclear levert niet direct aan de afnemers, maar verkoopt al zijn produktie contractueel aan de Scottish Power en Hydro-Electric .

( 6 ) In de Electricity Act 1989 en de afgeleide wetgeving wordt het kader aangegeven voor de nieuwe regelingen voor de elektriciteitsindustrie in Schotland . Op grond van deze wet moet een onderneming die in Schotland elektriciteit opwekt, vervoert of levert een vergunning hebben van de staatssecretaris voor Schotland of de directeur-generaal voor de elektriciteitsvoorziening, tenzij zij bij beschikking krachtens de wet daarvan is vrijgesteld . Scottish Power en Hydro-Electric hebben elk krachtens de vergunning de plicht en het recht elektriciteit te vervoeren en te leveren aan afnemers in de hun toegewezen gebieden . Dit zijn grotendeels dezelfde gebieden als die van de vorige Boards . Beide nutsbedrijven hebben het recht zelf elektriciteit op te wekken . Er zijn geen beperkingen opgelegd aan het percentage van de vraag naar elektriciteit waaraan elk van de bedrijven uit eigen bronnen kan voldoen .

( 7 ) Het recht van de twee vennootschappen om aan afnemers binnen het hun toegewezen gebied te leveren is echter niet exclusief; bedrijven met een vraag van meer dan 1 MW zijn vrij hun leverancier te kiezen; na vier jaar wordt deze drempel verlaagd tot 0,1 MW en na acht jaar wordt hij geheel afgeschaft .

( 8 ) Scottish Power en Hydro-Electric kunnen na ontvangst van de betrokken "tweede echelon's vergunningen" leveren aan afnemers in elkanders vergunningsgebied of in Engeland en Wales die vrij zijn in de keuze van hun leverancier ( zoals hierboven beschreven ). Zulk een "tweede echelon's vergunning" kan worden aangevraagd door een ieder in het Verenigd Koninkrijk of in de rest van de Gemeenschap die afnemers in Schotland elektriciteit wenst te leveren . Er dient opgemerkt te worden dat Scottish Nuclear alleen een opwekvergunning is toegekend .

( 9 ) De vergunningen leggen Scottish Power en Hydro-Electric de verplichting op geen discriminatie toe te passen tussen vergelijkbare afnemers, wederzijdse subsidies te vermijden en alle andere afnemers op transparante, niet-discriminerende basis toegang te verlenen tot hun vervoer - en distributiesystemen .

( 10 ) Voorts legt de vergunning de licentiehouders de verplichting op bepaalde codes en overeenkomsten na te leven welke door de directeur-generaal voor de elektriciteitsvoorziening zijn goedgekeurd, inclusief codes voor de exploitatie van de vervoer - en distributiesystemen en de handel in elektriciteit .

( 11 ) Het is naar het oordeel van de Britse Regering voor Scottish Power en Hydro-Electric van wezenlijk belang dat zij toegang hebben tot een evenwichtige samenstelling van verschillende typen opwekcapaciteit, zodat zij financieel levensvatbaar kunnen zijn en zelfstandig kunnen opereren . De niet-nucleaire elektriciteitsproduktie-installaties van de twee vroegere Boards, die waren ingesteld om aan de gehele vraag in Schotland te voldoen, moesten dan ook tussen de twee nieuwe vennootschappen worden verdeeld . Dit kon niet via een eenvoudige toewijzing van de verschillende centrales aan de ene of de andere vennootschap, omdat de aard en de ligging van de opwekkingsinstallaties dit niet doenlijk maakten . Daarom besliste de Britse Regering dat de nodige herstructurering moest plaatsvinden via contractuele regelingen waarbij rechten en verplichtingen tussen de twee bedrijven ten aanzien van bepaalde opwekkingsinstallaties en de vervoersystemen van elk in het leven zouden worden geroepen, waarmee de eigendom van deze activa in feite werd vervangen door contractuele rechten waarvan de levensduur overeenkomt met de thans verwachte levensduur van de betrokken centrales . Deze contractuele regelingen vervangen de vroegere zeer flexibele, niet-commerciële overeenkomsten tussen de twee Boards over kostendeling en exploitatieproblemen . De voornaamste overeenkomsten tussen Scottish Power en Hydro-Electric hebben betrekking op de verdeling van de capaciteit van kolencentrales, waterkrachtcentrales en gas - of oliegestookte centrales . Voorts verdelen Scottish Power en Hydro-Electric onderling de totale produktie van Scottish Nuclear .

( 12 ) Met de nieuwe structuur van de elektriciteitssector in Schotland wordt een geleidelijke invoering beoogd van concurrentie zowel op het niveau van de elektriciteitsopwekking als op dat van de voorziening . Momenteel wordt de elektriciteitssector in Schotland gekenmerkt door een grote overcapaciteit bij de elektriciteitsproduktie, die naar huidige raming vermoedelijk ten minste de komende tien jaar nog zal blijven bestaan en door een grote concentratie van atoomopwekking die aan meer dan 50 % van de gehele Schotse elektriciteitsvraag kan voldoen . Handel met Engeland en Wales is mogelijk langs de Schotse koppelverbinding die de netwerken van Schotland en Engeland verbindt .

C ) Het produkt en de markt

( 13 ) De relevante produktmarkt is die van de opwekking, levering en distributie van elektriciteit .

( 14 ) In 1989 bedroeg de totaal opgewekte elektriciteit in het Verenigd Koninkrijk 312 TWh ( 3 ), de totale nettoproduktie 292 TWh en de totale invoer 12,9 miljoen kWh ( 0,013 TWh ). De export bedroeg 0,8 miljoen kWh .

( 15 ) De energie wordt opgewekt in conventionele thermische centrales ( 71,6 %), atoomcentrales ( 21,7 %) en waterkrachtcentrales ( 2,2 %).

( 16 ) De opwekkingscapaciteit in Engeland en Wales bedroeg op 31 maart 1990 56 679 MW ( 4 ). Kolen vormen de voornaamste brandstof ( 62,8 %) gevolgd door olie ( 17,7 %) en atoomkracht ( 14,7 %).

( 17 ) De opwekkingscapaciteit in Schotland bedroeg op 1 april 1989 11,640 GW en de tot 31 maart 1989 in dat jaar geleverde elektriciteit 29,3 TWh . Atoomkrachtcentrales zijn de grootste opwekkingsbron in Schotland ( 13 TWh, 44 %), gevolgd door kolengestookte centrales ( 30 %), waterkrachtcentrales ( 14 %) en gas- of oliegestookte centrales ( 10 %).

( 18 ) De omzet van opwekking en levering van elektriciteit bedroeg in het financiële jaar dat eindigde op 31 maart 1989 11,284 miljoen pond sterling, waarbij 90 % van de afzet in Engeland en Wales en 10 % in Schotland werd gerealiseerd .

D . De overeenkomst

( 19 ) Krachtens de Nuclear Energy Agreement zijn Scottish Power en Hydro-Electric verplicht alle door Scottish Nuclear te Hunterston en Torness opgewekte elektriciteit op een basis van "afnemen of betalen" aan te kopen . Scottish Nuclear is verplicht tot maximale opwekking in deze twee atoomcentrales, die te zamen een capaciteit van 2 400 MW bezitten . Scottish Power moet 74,9 % van de produktie van Scottish Nuclear afnemen en Hydro-Electric 25,1 %. Scottish Nuclear mag zonder toestemming van Scottish Power en Hydro-Electric geen elektriciteit leveren aan derden . Scottish Nuclear mag uitsluitend energie leveren aan Scottish Power en Hydro -Electric, tenzij de overeenkomst is beëindigd .

( 20 ) Vanwege de huidige overcapaciteit bij de elektriciteitsopwekking in Schotland en het grote aandeel van door kerncentrales opgewekte elektriciteit zijn de autoriteiten op dit moment niet voornemens om in Schotland een verplichting tot het opwekken van elektriciteit uit niet-fossiele brandstof of om een heffing op uit fossiele brandstof opgewekte elektriciteit in te voeren . Deze verplichting is door de Britse Regering in Engeland en Wales ingevoerd ten einde de opwekking van elektriciteit door kerncentrales en uit hernieuwbare bronnen te bevorderen .

( 21 ) In de overeenkomst zijn bepalingen opgenomen voor de berekening van de prijzen die Scottish Power en Hydro-Electric aan Scottish Nuclear moeten betalen . Van 1991 tot 1994 is de prijs vastgesteld op basis van een tweeledige structuur : een basisprijs per kilowattuur voor de eerste tranche van 5 000 GWh en een lagere basisprijs voor alle volgende kilowatturen . Daarbij is bepaald dat deze lagere prijs gelijk is aan de kosten voor de afnemers van vervangingsenergie ( 5 ).

( 22 ) De ondernemingen zijn verplicht af te rekenen op basis van beschikbaarheid, ook indien zij geen energie afnemen, maar Scottish Power en Hydro-Elctric kunnen van Scottish Nuclear verlangen dat deze het voor een van hen beide bestemde aandeel in de opwekking vermindert .

( 23 ) Scottish Nuclear dient de beschikbare hoeveelheid één dag van tevoren bekend te maken . Indien dit bedrijf het aangegeven niveau niet kan halen, dient het een compensatie te betalen, een uitgave die het bedrijf dan moet dragen naast de inkomstenderving die het gevolg is van de lagere beschikbare hoeveelheid .

( 24 ) De huidige tweeledige prijsstructuur in de Nuclear Energy Agreement werd in 1990 vastgesteld en is een combinatie van een voor energie in rekening gebrachte prijs van 1,5 penny per kWh en een betaling van 4,5 pence per kWh waarin de waarde tot uiting komt van de basisbelastingscapaciteit over de eerste 5 000 eenheden van de jaarlijkse produktie van Scottish Nuclear . De basis en het niveau van de prijzen die Scottish Power en Hydro-Electric in rekening werden gebracht door onafhankelijke elektriciteitsproducenten dateren van verscheidene jaren vóór de reorganisatie van de elektriciteitssector in Schotland en zijn hierdoor niet beïnvloed . Volgens de aanmeldende partijen bestaat er ook geen enkel verband tussen beide methoden van berekenig .

( 25 ) Het Nuclear Energy Agreement geldt tot en met 31 maart 2005, maar kan eerder worden opgezegd, indien bij voorbeeld Scottish Nuclear gedurig nalatig blijft aan de vraag te voldoen .

E . De argumenten van de partijen bij de overeenkomst

( 26 ) Het Nuclear Energy Agreement stimuleert de economische vooruitgang, daar het deel uitmaakt van de voorstellen van de Britse Regering voor het privatiseren van de elektriciteitssector in Schotland, waarvan het doel is de mededinging en de efficiency in de energievoorziening in het Verenigd Koninkrijk te bevorderen .

( 27 ) Er blijft concurrentie bestaan tussen Scottish Power en Hydro-Electric en met andere soorten brandstof . De partijen zijn dan ook niet van mening dat de mededinging door hun overeenkomsten wordt uitgeschakeld ten aanzien van een aanzienlijk deel van de goederen in kwestie . De prijs waartegen Scottish Power en Hydro-Electric de van Scottish Nuclear betrokken elektriciteit kunnen doorverkopen is in het Nuclear Energy Agreement niet vastgesteld .

II . Juridische beoordeling

A . Artikel 85, lid 1

1 . Overeenkomst tussen ondernemingen

( 28 ) De Nuclear Energy Agreement in Schotland is een overeenkomst tussen ondernemingen in de zin van artikel 85, lid 1, van het EEG-Verdrag .

2 . Concurrentiebeperkingen

( 29 ) Deze overeenkomst beperkt de concurrentie op drie manieren :

- door de verplichting om de langs nucleaire weg opgewekte elektriciteit uitsluitend te leveren aan Scottish Power en Hydro-Electric, worden de afzetmogelijkheden van Scottish Nuclear beperkt . Scottish Nuclear is niet gerechtigd om elektriciteit aan derden te leveren behoudens beëindiging van de overeenkomst . In dat geval kan zij slechts elektriciteit leveren aan derden die zich niet bevinden in het rayon van de afnemer waarvoor het contract nog van kracht is;

- de aan Scottish Power en Hydro-Electric opgelegde verplichting om alle langs nucleaire weg opgewekte elektriciteit volgens een vaste verdeelsleutel af te nemen, houdt voor beide ondernemingen een beperking in van de bronnen waaruit zij hun elektriciteit kunnen betrekken, aangezien Scottish Power 74,9 % en Hydro-Electric 25,1 % van de produktie van Scottish Nuclear moeten afnemen . Aangezien zij zich aan deze quota moeten houden kunnen zij op elkaar geen concurrentievoordeel behalen;

- de koopprijs van de langs nucleaire weg opgewekte elektriciteit is in de overeenkomst vastgelegd en is voor beide Schotse ondernemingen gelijk . Uit het feit dat deze prijs van 1995 tot 1998 in de overeenkomst is vastgelegd en dat deze wordt gekoppeld aan de marktprijs in Engeland en Wales en na 1998 voor de gehele markt wordt gelijkgeschakeld, blijkt dat de huidige prijs voortkomt uit een restrictieve mededingingsovereenkomst .

3 . Beperking van het handelsverkeer tussen de Lid-Staten

( 30 ) Het handelsverkeer tussen de Lid-Staten blijft beperkt tot dat wat plaatsvindt tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk via een koppelverbinding tussen het Franse net en het net van Engeland/Wales . De capaciteit van deze verbinding bedraagt 2 GW, hetgeen 4 % vertegenwoordigt van de elektriciteitsproduktie van Engeland en Wales . De laatste drie jaar vond een netto handelsstroom plaats van Frankrijk naar Engeland en Wales, die in 1988 12,9 TWh en in 1989 13,6 TWh bedroeg .

( 31 ) De reorganisatie van de elektriciteitsopwekking in Schotland en de vooruitzichten van uitbreiding van de vervoerscapaciteit van de koppelverbinding ( nettocapaciteit van 850 MW in 1991, verwachte uitbreiding tot 1 600 MW over drie tot vier jaar ) zullen Schotland echter uit zijn betrekkelijke isolement kunnen verlossen en een grotere uitwisseling tussen de markten en een toenemend handelsverkeer tussen de Lid-Staten mogelijk maken . Gezien de verbinding die bestaat tussen de netten van Schotland en Engeland enerzijds en tussen die van Engeland en Frankrijk anderzijds, en de voorgenomen capaciteitsverhoging van deze koppelverbindingen, zou de overeenkomst derhalve potentieel de handel tussen Lid-Staten kunnen beïnvloeden .

B . Artikel 85, lid 3

( 32 ) Het Nuclear Energy Agreement, dat loopt over een tijdvak van 15 jaar van 27 februari 1990 tot 31 maart 2005, voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ontheffing in de zin van artikel 85, lid 3, van het Verdrag .

1 . Verbetering van de produktie of van de verdeling der produkten

( 33 ) Het Nuclear Energy Agreement maakt integrerend deel uit van de privatiseringsregeling van de Schotse elektriciteitssector welke tot doel heeft de produktie en de verdeling van de produkten te verbeteren . Hierdoor kan Scottish Nuclear beschikken over vaste afzetmogelijkheden doordat Scottish Power en Hydro-Electric worden verplicht de gehele produktie van met kernenergie opgewekte elektriciteit af te nemen op een basis van een "afnemen of betalen"-overeenkomst . Hierdoor wordt de lange-termijnplanning mogelijk, die nodig is voor een betrouwbare en onafhankelijke energievoorziening .

Om de kerncentrales rendabel te maken en de bijzonder hoge investeringskosten te kunnen afschrijven, is het bovendien noodzakelijk dat deze op volle toeren draaien.

( 34 ) In verband met de marginale kosten per opgewekt kWh, die aanzienlijk lager liggen dan die van een thermische centrale ( respectievelijk tussen 0,55 en 0,75 penny per kWh voor een atoomcentrale tegenover 0,97 penny voor een gasgestookte centrale, 1,7 penny voor een kolengestookte centrale en 1,55 penny voor een oliegestookte centrale ), is het eens te meer financieel aantrekkelijk de kerncentrales maximaal te benutten . Deze overeenkomst maakt het dus mogelijk aanzienlijke besparingen te realiseren door schaalvergroting, door de nucleaire produktie uit te breiden en in mindere mate gebruik te maken van centrales waarvan de opwekkings - en vervoerkosten hoger liggen .

( 35 ) Om Scottish Nuclear ertoe te bewegen zijn produktie te maximaliseren, is de verkoopprijs van de elektriciteit aan Scottish Power en Hydro-Electric in de overeenkomst voor de eerste vier jaar zo vastgesteld dat de prijs voor de eerste hoeveelheid van 5 000 GWh een voldoende rendement op het geïnvesteerde kapitaal mogelijk maakt . De prijs voor de volgende tranche is vastgesteld op basis van de volledige kostprijs die voortvloeit uit de exploitatie van een kolengestookte thermische centrale, hetgeen overeenkomt met de marginale kosten van de in het Schotse systeem opgewekte elektriciteit .

( 36 ) De verbetering van de produktie en de distributie van elektriciteit in Schotland, waartoe de overeenkomst een bijdrage levert, maakt het mogelijk geleidelijk een oplossing te vinden voor het overcapaciteitsprobleem . Om de weg te effenen voor de overgang van de tot dusver bestaande structuur naar een elektriciteitssector waarin de prijzen door het marktmechanisme worden bepaald, zijn maatregelen voor ordening van de produktie en van de markt voor een bepaalde tijd noodzakelijk .

2 . Billijk aandeel in de voordelen voor de gebruikers

( 37 ) Het Nuclear Energy Agreement maakt deel uit van de reorganisatie van een tot dusver monopolistisch systeem . Het voordeel voor zowel de industriële als de particulier verbruikers vloeit voort uit de aanpassing van een systeem waarin de mededinging geleidelijk wordt ingevoerd . Het staat bedrijven met een elektriciteitsbehoefte van meer dan 1 MWh reeds vrij om zich tot een leverancier van hun keuze te wenden; na vier jaar wordt deze drempel verlaagd tot 0,1 MWh en na acht jaar wordt hij volleding afgeschaft .

3 . Noodzaak van de beperkingen

( 38 ) De mededinging tussen Scottish Power en Hydro-Electric die is ontstaan door de privatisering van de Schotse elektriciteitssector wordt door de overeenkomst niet meer dan nodig is beperkt . Hoewel beide bedrijven verplicht zijn de langs nucleaire weg opgewekte elektriciteit tegen dezelfde prijs af te nemen, elektriciteit de overeenkomst de beide ondernemingen de mogelijkheid om geleidelijk aan tegenover hun afnemers als concurrenten op te treden .

( 39 ) Hoewel er quota zijn vastgesteld voor de afname door Scottish Power en Hydro-Electric van de langs nucleaire weg opgewekte elektriciteit, komen deze niet overeen met het marktaandeel van deze twee bedrijven, aangezien elk bedrijf de vrijheid behoudt om de produktie te doseren en aan de vraag aan te passen .

( 40 ) Deze overeenkomst, die aanvankelijk was aangegaan voor de duur van de exploitatie van de kerncentrales, dat wil zeggen voor 30 jaar, is op verzoek van de Commissie tot 15 jaar beperkt . Deze looptijd biedt de nodige stabiliteit en zekerheid voor een lange-termijnplanning en laat, na een redelijke aanloopperiode, ruimte voor de nodige aanpassing aan nieuwe situaties . Deze duur lijkt evenwel noodzakelijk te zijn om Scottish Nuclear in staat te stellen volledig rendabel en concurrerend te worden .

( 41 ) De in de overeenkomst vastgestelde prijs staat geheel los van de prijs waartegen Scottish Power en Hydro-Electric elektriciteit van andere - met name onafhankelijke - producenten betrekken .

De formule die voor de vier eerste jaren wordt gehanteerd en die dient als grondslag voor de prijsstelling voor de vier volgende jaren, wordt beschouwd als een element van interne berekening, dat niet van invloed is op de vaststelling van de prijs waartegen elektriciteit van onafhankelijke producenten wordt afgenomen . Deze prijs mag met name niet worden misbruikt als argument voor een zeer lage en ontmoedigende prijs voor de afname van elektriciteit van onafhankelijke producenten en concurrenten van Scottish Nuclear . Dit zou als misbruik van de ontheffing worden aangemerkt .

4 . Geen uitschakeling van de concurrentie

( 42 ) Bij de overeenkomst wordt een systeem van geleidelijk toenemende concurrentie in de elektriciteitssektor ingevoerd en concurrentie tussen Scottish Power en Hydro-Electric mogelijk gemaakt . Bovendien blijft de markt van elektriciteitsopwekking, afgezien van die van langs nucleaire weg opgewekte elektriciteit, in voldoende mate open om te voorkomen dat de toegang tot de markt wordt belemmerd . Deze opwekking langs nucleaire weg is en blijft een belangrijke factor op de markt, maar deze overeenkomst biedt reële voorzieningsalternatieven .

C . De artikelen 6 en 8 van Verordening nr . 17

( 43 ) Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening nr . 17 treedt deze beschikking in werking op de dag van de aanmelding, dat wil zeggen op 27 februari 1990 . De ontheffing wordt overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening nr . 17 verleend voor de op verzoek van de Commissie van 30 tot 15 jaar teruggebrachte looptijd van de overeenkomst, dat wil zeggen voor het tijdvak van 27 februari 1990 tot 31 maart 2005, datum van afloop van de overeenkomst,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 85, lid 3, van het EEG-Verdrag wordt artikel 85, lid 1, van het EEG-Verdrag buiten toepassing verklaard voor het Nuclear Energy Agreement tussen Scottish Nuclear Ltd en Scottish Power plc en Scottish Hydro-Electric plc voor de periode van 27 februari 1990 tot 31 maart 2005 .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot :

- Scottish Nuclear Ltd,

Incorporated in Scotland No SC117121,

Cathcart House,

Spean Street,

Glasgow,

G44 4BE,

- Scottish Power plc,

Incorporated in Scotland No SC117120,

Cathcart House,

Spean Street,

Glasgow,

G44 4BE,

en

- Scottish Hydro-Electric plc,

Incorporated in Scotland No 117119,

16 Rothesay Terrace,

Edinburgh,

EH3 7SE . Gedaan te Brussel, 30 april 1991 . Voor de Commissie

Leon BRITTAN

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . 13 van 21 . 2 . 1962, blz . 204/62 . ( 2 ) PB nr . C 245 van 29 . 9 . 1990, blz . 11 . ( 3 ) 1 TWh = 103 GWh = 106 MWh ( hoeveelheid opgewekte elektriciteit ). ( 4 ) 1 TW = 103 GW = 106 MW ( opwekkingscapaciteit ). ( 5 ) Dit punt is reeds onderzocht in het kader van de beschikking betreffende overheidssteun aan de elektriciteitssector in Schotland ( 30 maart 1990 ). De Commissie besloot geen bezwaar te maken tegen het voornemen steun te verlenen voor de reorganisatie van de opwekking van elektriciteit langs nucleaire weg .