Home

91/95/EEG: Besluit van de Raad van 21 december 1990 inzake de voorlopige toepassing van een memorandum van overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de handel in textielprodukten

91/95/EEG: Besluit van de Raad van 21 december 1990 inzake de voorlopige toepassing van een memorandum van overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de handel in textielprodukten

91/95/EEG: Besluit van de Raad van 21 december 1990 inzake de voorlopige toepassing van een memorandum van overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de handel in textielprodukten

Publicatieblad Nr. L 053 van 27/02/1991 blz. 0018 - 0018


BESLUIT VAN DE RAAD van 21 december 1990 inzake de voorlopige toepassing van een memorandum van overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de handel in textielprodukten (91/95/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat, in afwachting van de afronding van de voor de sluiting nodige procedures, de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de handel in textielprodukten, geparafeerd op 11 juli 1986, uit hoofde van Besluit 87/496/EEG(1) voor wat de Gemeenschap betreft met ingang van 1 januari 1987 voorlopig wordt toegepast;

Overwegende dat die Overeenkomst in de mogelijkheid voorziet om besprekingen te voeren;

Overwegende dat Bulgarije het aanbod van de Gemeenschap heeft aanvaard om in de Overeenkomst bepalingen op te nemen met betrekking tot de wederinvoer van textielprodukten na veredeling, bewerking of verwerking in dit land in overeenstemming met de wetgeving die in de Gemeenschap voor 1991 van kracht is;

Overwegende dat werd overeengekomen het memorandum van overeenkomst betreffende de hieromtrent gevoerde besprekingen met ingang van 1 januari 1991 voorlopig toe te passen in afwachting van de afronding van de voor de sluiting nodige procedures op voorwaarde dat het door de andere partij ook voorlopig wordt toegepast,

BESLUIT:

Enig artikel

Het memorandum van overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de handel in textielprodukten wordt met ingang van 1 januari 1991 voorlopig toegepast in afwachting van de formele sluiting, op voorwaarde dat het door de andere partij ook wordt toegepast.

De tekst van het memorandum van overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Gedaan te Brussel, 21 december 1990.

Voor de Raad De Voorzitter A. RUBERTI

(1)PB nr. L 287 van 9. 10. 1987, blz. 1.