Home

VERORDENING ( EEG ) NR. 3842/90 VAN DE RAAD VAN 21 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 430/87 BETREFFENDE DE INVOERREGELING VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN DE GN-CODES 0714 10 EN 0714 90, VAN OORSPRONG UIT BEPAALDE DERDE LANDEN

VERORDENING ( EEG ) NR. 3842/90 VAN DE RAAD VAN 21 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 430/87 BETREFFENDE DE INVOERREGELING VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN DE GN-CODES 0714 10 EN 0714 90, VAN OORSPRONG UIT BEPAALDE DERDE LANDEN

VERORDENING (EEG) Nr. 3842/90 VAN DE RAAD van 21 december 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 430/87 betreffende de invoerregeling voor bepaalde produkten van de GN-codes 0714 10 en 0714 90, van oorsprong uit bepaalde derde landen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 430/87 (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3846/89 (2), de voorschriften zijn vastgesteld voor maniok en soortgelijke produkten van oorsprong uit bepaalde derde landen waarvoor bij invoer in de Gemeenschap een heffing van ten hoogste 6 % ad valorem geldt ; dat deze regeling voor Thailand en China afloopt op 31 december 1990;

Overwegende dat de Raad bij Besluit 90/637/EEG (3) het Protocol houdende verlenging voor het tijdvak van 1991 tot en met 1994 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Thailand inzake de produktie en de commercialisatie van en het handelsverkeer in maniok heeft goedgekeurd;

Overwegende dat op grond van artikel 6 van de Overeenkomst inzake commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Volksrepubliek China (4) overleg is gevoerd over de invoer in de Gemeenschap van maniok van de GN-codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 en 0714 90 19 ; dat dit overleg een voor beide partijen bevredigende oplossing heeft opgeleverd die erin bestaat dat enerzijds China zijn uitvoer in 1991 en 1992 jaarlijks tot 350 000 ton beperkt en dat anderzijds de Gemeenschap toestemming geeft voor de invoer van de betrokken hoeveelheden met toepassing van een tot 6 % ad valorem begrensde heffing,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 430/87 wordt als volgt gewijzigd: 1. lid 1 wordt vervangen door:

"1. Voor de produkten van de GN-codes 0714 10 10, 0714 10 91 en 0714 10 99, van oorsprong uit Thailand, wordt de invoerheffing van ten hoogste 6 % ad valorem jaarlijks uitsluitend toegepast voor de hoeveelheden die voor 1991, 1992, 1993 en 1994 voortvloeien uit de bij Besluit 90/637/EEG (*) goedgekeurde verlenging van de Overeenkomst. (*) PB nr. L 347 van 12.12.1990, blz. 23.";

2. lid 2, punt c), wordt vervangen door:

"c) China : 350 000 ton per jaar, voor 1991 en 1992".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1991.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. RUBERTI

(1) PB nr. L 43 van 13.2.1987, blz. 9. (2) PB nr. L 374 van 22.12.1989, blz. 3. (3) PB nr. L 347 van 12.12.1990, blz. 23. (4) PB nr. L 250 van 19.9.1985, blz. 2.