Home

VERORDENING ( EEG ) NR. 3644/90 VAN DE RAAD VAN 11 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 985/68 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE INTERVENTIEMAATREGELEN OP DE MARKT VOOR BOTER EN ROOM

VERORDENING ( EEG ) NR. 3644/90 VAN DE RAAD VAN 11 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 985/68 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE INTERVENTIEMAATREGELEN OP DE MARKT VOOR BOTER EN ROOM

VERORDENING ( EEG ) NR. 3644/90 VAN DE RAAD VAN 11 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 985/68 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE INTERVENTIEMAATREGELEN OP DE MARKT VOOR BOTER EN ROOM

Publicatieblad Nr. L 362 van 27/12/1990 blz. 0010 - 0010
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 0020
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 0020


VERORDENING (EEG) Nr. 3644/90 VAN DE RAAD van 11 december 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 985/68 houdende vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 234, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 1, lid 3, punt b), van Verordening (EEG) nr. 985/68(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1185/90(2), de indeling is aangegeven van boter die door de interventiebureaus van de onderscheiden Lid-Staten kan worden aangekocht; dat deze bepaling dient te worden aangepast ten einde daarin ook de indeling van Portugese boter op te nemen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 1, lid 3, punt b), van Verordening (EEG) nr. 985/68 wordt het volgende streepje toegevoegd:

"-uitsluitend zijn vervaardigd uit koemelk of room daarvan die een pasteurisatiebehandeling heeft ondergaan, wat Portugese boter betreft.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1991.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 december 1990.

Voor de RaadDe VoorzitterV. SACCOMANDI

(1)PB nr. L 169 van 18. 7. 1968, blz. 1.

(2)PB nr. L 119 van 11. 5. 1990, blz. 31.