Home

VERORDENING ( EEG ) NR. 3563/90 VAN DE COMMISSIE VAN 11 DECEMBER 1990 HOUDENDE BEPALING VAN DE PRIJZEN EN BEDRAGEN VOOR OLIJFOLIE DIE IN ECU ZIJN VASTGESTELD EN ALS GEVOLG VAN DE MONETAIRE HERSCHIKKING VAN 5 JANUARI 1990 WORDEN VERLAAGD

VERORDENING ( EEG ) NR. 3563/90 VAN DE COMMISSIE VAN 11 DECEMBER 1990 HOUDENDE BEPALING VAN DE PRIJZEN EN BEDRAGEN VOOR OLIJFOLIE DIE IN ECU ZIJN VASTGESTELD EN ALS GEVOLG VAN DE MONETAIRE HERSCHIKKING VAN 5 JANUARI 1990 WORDEN VERLAAGD

VERORDENING ( EEG ) NR. 3563/90 VAN DE COMMISSIE VAN 11 DECEMBER 1990 HOUDENDE BEPALING VAN DE PRIJZEN EN BEDRAGEN VOOR OLIJFOLIE DIE IN ECU ZIJN VASTGESTELD EN ALS GEVOLG VAN DE MONETAIRE HERSCHIKKING VAN 5 JANUARI 1990 WORDEN VERLAAGD

Publicatieblad Nr. L 347 van 12/12/1990 blz. 0013 - 0014


VERORDENING (EEG) Nr. 3563/90 VAN DE COMMISSIE van 11 december 1990 houdende bepaling van de prijzen en bedragen voor olijfolie die in ecu zijn vastgesteld en als gevolg van de monetaire herschikking van 5 januari 1990 worden verlaagd

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende bedragen in de landbouwsector (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (2), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 784/90 van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de coëfficiënt voor de verlaging van de landbouwprijzen voor het verkoopseizoen 1990/1991 naar aanleiding van de monetaire herschikking van 5 januari 1990 en tot wijziging van de voor dat verkoopseizoen in ecu vastgestelde prijzen en bedragen (3) de lijst is vastgesteld van de prijzen en bedragen voor olijfolie waarop met ingang van 1 december 1990 de coëfficiënt 1,001712 wordt toegepast in het kader van de regeling voor de automatische afbraak van de negatieve monetaire afwijkingen; dat op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 784/90 de verlaging moet worden bepaald die daaruit voortvloeit;

Overwegende dat voor het verkoopseizoen 1990/1991 de produktierichtprijs, de interventieprijs, de produktiesteun voor olijfolie en de produktiesteun voor producenten waarvan de gemiddelde produktie lager is dan 500 kg olijfolie per verkoopseizoen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1314/90 van de Raad (4); dat de toeslagen en kortingen op de interventieprijs zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 1859/88 van de Commissie (5); dat de representatieve marktprijs en de drempelprijs voor olijfolie zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3415/90 van de Raad (6); dat de consumptiesteun in Spanje en Portugal is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3416/90 van de Raad (7);

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De prijzen en bedragen die door de Raad voor het verkoopseizoen 1990/1991 in ecu voor olijfolie zijn vastgesteld en die op grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 784/90 zijn verlaagd, zijn aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 december 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 december 1990. Voor de Commissie Ray MAC SHARRY Lid van de Commissie

BIJLAGE

(in ecu/100 kg) >RUIMTE VOOR DE TABEL>