Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3475/90 VAN DE COMMISSIE van 29 november 1990 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

VERORDENING (EEG) Nr. 3475/90 VAN DE COMMISSIE van 29 november 1990 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

VERORDENING (EEG) Nr. 3475/90 VAN DE COMMISSIE van 29 november 1990 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

Publicatieblad Nr. L 336 van 01/12/1990 blz. 0061 - 0061


*****

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3475/90 VAN DE COMMISSIE

van 29 november 1990

betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de visserijactiviteiten ( 1 ), gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3483/88 ( 2 ), inzonderheid op artikel 11, lid 3,

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 4055/89 van de Raad van 19 december 1989 tot vaststelling van de vangstmogelijkheden, voor 1990, voor bepaalde visbestanden of groepen bestanden in het in het NAFO-Verdrag omschreven gereglementeerde gebied ( 3 ) quota vastlegt voor kabeljauw voor 1990;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van kabeljauw in de wateren van NAFO-zone 3NO, door vaartuigen die de vlag voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, het voor 1990 toegewezen quotum bereikt hebben; dat Spanje de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van 23 november 1990; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van NAFO-zone 3NO, door vaartuigen die de vlag voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, wordt het aan Spanje voor 1990 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt .

De visserij op kabeljauw in de wateren van NAFO-zone 3NO, door vaartuigen die de vlag voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand dat door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing vanaf 23 november 1990 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 29 november 1990 .

Voor de Commissie

Manuel MARIN

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 207 van 29 . 7 . 1987, blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 306 van 11 . 11 . 1988, blz . 2 .

( 3 ) PB nr . L 389 van 30 . 12 . 1989, blz . 67 .