Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2180/90 VAN DE RAAD van 24 juli 1990 tot vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1873/84 houdende machtiging tot aanbieding of levering voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EEG) nr. 822/87

VERORDENING (EEG) Nr. 2180/90 VAN DE RAAD van 24 juli 1990 tot vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1873/84 houdende machtiging tot aanbieding of levering voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EEG) nr. 822/87

VERORDENING (EEG) Nr. 2180/90 VAN DE RAAD van 24 juli 1990 tot vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1873/84 houdende machtiging tot aanbieding of levering voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EEG) nr. 822/87

Publicatieblad Nr. L 198 van 28/07/1990 blz. 0011 - 0011


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2180/90 VAN DE RAAD

van 24 juli 1990

tot vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1873/84 houdende machtiging tot aanbieding of levering voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EEG) nr. 822/87

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1325/90 (2), inzonderheid op artikel 73, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 70, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 822/87 is bepaald dat de in dat artikel bedoelde produkten die worden ingevoerd, vergezeld moeten gaan van een attest waaruit blijkt dat die produkten voldoen aan de bepalingen die in het derde land van oorsprong voor de produktie, het in het verkeer brengen en, in voorkomend geval, de levering voor rechtstreekse menselijke consumptie gelden;

Overwegende dat in artikel 73, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 822/87 is bepaald dat de desbetreffende ingevoerde produkten waarop oenologische procédés zijn toegepast die volgens de communautaire voorschriften niet zijn geoorloofd of niet met de bepalingen van die verordening of de ter uitvoering daarvan vastgestelde bepalingen in overeenstemming zijn, behoudens afwijkingen, niet voor rechtstreekse menselijke consumptie mogen worden aangeboden of geleverd; dat de Raad van dat beginsel is afgeweken bij Verordening (EEG) nr. 1873/84 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3888/89 (4); dat de geldigheidsduur van die afwijking op 31 juli 1990 verstrijkt; dat ten einde voortgang van het lopende overleg met het betrokken derde land met het oog op een eventuele overeenkomst in die sector mogelijk te maken, de geldigheidsduur van vorenbedoelde afwijking met één jaar dient te worden verlengd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1873/84 wordt 31 juli 1990 vervangen door 31 juli 1991.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 juli 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

C. MANNINO

(1) PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 132 van 23. 5. 1990, blz. 19.

(3) PB nr. L 176 van 3. 7. 1984, blz. 6.

(4) PB nr. L 378 van 27. 12. 1989, blz. 15.