Home

Verordening (EEG) nr. 2148/80 van de Raad van 16 juli 1990 betreffende de toepassing van Besluit nr. 3/90 van het Gemengd Comité EEG-Zweden tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking - Besluit nr. 3/90 van het Gemengd Comité EEG-Zweden van 15 juni 1990 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking

Verordening (EEG) nr. 2148/80 van de Raad van 16 juli 1990 betreffende de toepassing van Besluit nr. 3/90 van het Gemengd Comité EEG-Zweden tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking - Besluit nr. 3/90 van het Gemengd Comité EEG-Zweden van 15 juni 1990 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking

Verordening (EEG) nr. 2148/80 van de Raad van 16 juli 1990 betreffende de toepassing van Besluit nr. 3/90 van het Gemengd Comité EEG-Zweden tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking - Besluit nr. 3/90 van het Gemengd Comité EEG-Zweden van 15 juni 1990 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking

Publicatieblad Nr. L 199 van 30/07/1990 blz. 0009 - 0009


VERORDENING (EEG) Nr. 2148/90 VAN DE RAAD van 16 juli 1990 betreffende de toepassing van Besluit nr. 3/90 van het Gemengd Comité EEG-Zweden tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de op 22 juli 1972 ondertekende Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Zweden (1) op 1 januari 1973 in werking is getreden;

Overwegende dat het Gemengd Comité op grond van artikel 28 van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking, dat een integrerend deel van genoemde Overeenkomst uitmaakt, Besluit nr. 3/90 houdende wijziging van dit Protocol heeft aangenomen;

Overwegende dat dit besluit in de Gemeenschap dient te worden toegepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit nr. 3/90 van het Gemengd Comité EEGZweden is van toepassing in de Gemeenschap.

De tekst van het besluit is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 juli 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. DE MICHELIS

(1) PB nr. L 300 van 31. 12. 1972, blz. 97.

BESLUIT Nr. 3/90 VAN HET GEMENGD COMITÉ EEG-ZWEDEN van 15 juni 1990 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking

HET GEMENGD COMITÉ,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Zweden, ondertekend te Brussel op 22 juli 1972,

Gelet op Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking, hierna genoemd "Protocol nr. 3", inzonderheid op artikel 28,

Overwegende dat in inleidende aantekening 7 van bijlage III van Protocol nr. 3 een kwantitatieve tolerantie voor garnituren en toebehoren met betrekking tot de in de lijst voor bepaalde textielprodukten uiteengezette oorsprongsregel

in gewicht wordt uitgedrukt; dat het uitdrukken van deze kwantitatieve tolerantie in waarde en het uitbreiden ervan tot alle gebruikte textielmaterialen een administratieve en praktische vereenvoudiging zou betekenen voor exporteurs en douanediensten; dat genoemde inleidende aantekening derhalve dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat uit de ervaring is gebleken dat de in Protocol nr. 3 vervatte oorsprongsregels voor produkten van post ex 73.07 dienen te worden aangepast aan de hand van

de ontwikkeling van de fabricagetechnieken en de economische omstandigheden waarin de internationale handel in deze produkten plaatsvindt,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage III van Protocol nr. 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. a) inleidende aantekening 7.1 wordt vervangen door:

"7.1. Bij de textielprodukten die in de lijst zijn aangeduid door een verwijzing naar deze inleidende aantekening mogen textielmaterialen, met uitzondering van voeringen en binnenwerk, die niet voldoen aan de regel die met betrekking tot het geconfectioneerde produkt in kolom 3 van de lijst is uiteengezet, worden gebruikt op voorwaarde dat ze worden ingedeeld onder een andere post dan die van het produkt en dat hun waarde niet meer bedraagt dan 8 % van de prijs af fabriek van het produkt.";

b)

in de lijst worden in de voetnoten die verwijzen

naar inleidende aantekening 7 de woorden "voor

de behandeling van garnituren en toebehoren van textielstoffen" geschrapt;

2.

post ex 73.07 en de daarbij behorende tekst die zijn opgenomen in de bijlage van dit besluit worden in de lijst opgenomen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1990.

Gedaan te Brussel, 15 juni 1990.

Voor het Gemengd Comité

De Voorzitter

R. COHEN

BIJLAGE

Lijst van be- of verwerkingen die moeten worden uitgevoerd ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen ten einde het vervaardigde produkt het karakter van produkt van oorsprong te verlenen

GS-post

Omschrijving van het produkt

Be- of verwerking van niet van oorsprong

zijnde materialen die het karakter van produkt

van oorsprong verlenen

(1)

(2)

(3)

ex 73.07

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen van roestvrij staal (ISO nr. X5CrNiMo 1712), bestaande uit verscheidene onderdelen

Draaien, boren, uitboren, draadsnijden, afbramen en zandstralen van gesmede ruwe stukken waarbij de waarde van deze stukken niet meer bedraagt dan 35 % van de prijs af fabriek van het produkt