Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1758/90 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1990 ter bepaling van de door de Raad in ecu vastgestelde streefprijs in de sector gedroogde voedergewassen die als gevolg van de monetaire herschikking van 5 januari 1990 wordt verlaagd

VERORDENING (EEG) Nr. 1758/90 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1990 ter bepaling van de door de Raad in ecu vastgestelde streefprijs in de sector gedroogde voedergewassen die als gevolg van de monetaire herschikking van 5 januari 1990 wordt verlaagd

VERORDENING (EEG) Nr. 1758/90 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1990 ter bepaling van de door de Raad in ecu vastgestelde streefprijs in de sector gedroogde voedergewassen die als gevolg van de monetaire herschikking van 5 januari 1990 wordt verlaagd

Publicatieblad Nr. L 162 van 28/06/1990 blz. 0022 - 0022


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1758/90 VAN DE COMMISSIE

van 27 juni 1990

ter bepaling van de door de Raad in ecu vastgestelde streefprijs in de sector gedroogde voedergewassen die als gevolg van de monetaire herschikking van 5 januari 1990 wordt verlaagd

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende bedragen in de landbouwsector (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1889/87 (2), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 784/90 van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de coëfficiënt voor de verlaging van de landbouwprijzen voor het verkoopseizoen 1990/1991 naar aanleiding van de monetaire herschikking van 5 januari 1990 en tot wijziging van de voor dat verkoopseizoen in ecu vastgestelde prijzen en bedragen (3) de lijst is vastgesteld van de prijzen en bedragen voor gedroogde voedergewassen waarop in het raam van de regeling voor de automatische afbraak van de negatieve monetaire afwijkingen met ingang van 1 mei 1990 de coëfficiënt 1,001712 wordt toegepast; dat op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 784/90 de verlaging dient te worden bepaald die met name voor de door de Raad voor het verkoopseizoen 1990/1991 in ecu vastgestelde prijzen en bedragen daaruit voortvloeit, en deze verlaagde prijzen en bedragen dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat de streefprijs voor gedroogde voedergewassen voor de periode van 1 tot en met 13 mei 1990 is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1057/90 van de Raad (4); dat deze prijs voor het overblijvende gedeelte van het verkoopseizoen 1990/1991 bij Verordening (EEG) nr. 1192/90 van de Raad (5) is vastgesteld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor gedroogde voedergewassen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De op grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 784/90 verlaagde streefprijs voor de in artikel 1, punt b), eerste en derde streepje, van Verordening (EEG) nr. 1117/78 van de Raad (6) bedoelde produkten bedraagt voor het verkoopseizoen 1990/1991:

- 169,99 ecu/ton voor Spanje,

- 178,61 ecu/ton voor de overige Lid-Staten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 mei 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 27 juni 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 6.

(2) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 1.

(3) PB nr. L 83 van 30. 3. 1990, blz. 102.

(4) PB nr. L 108 van 28. 4. 1990, blz. 11.

(5) PB nr. L 119 van 11. 5. 1990, blz. 42.

(6) PB nr. L 142 van 30. 5. 1978, blz. 1.