Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1683/90 VAN DE COMMISSIE van 21 juni 1990 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 610/77 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere runderen in de Gemeenschap

VERORDENING (EEG) Nr. 1683/90 VAN DE COMMISSIE van 21 juni 1990 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 610/77 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere runderen in de Gemeenschap

VERORDENING (EEG) Nr. 1683/90 VAN DE COMMISSIE van 21 juni 1990 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 610/77 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere runderen in de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 157 van 22/06/1990 blz. 0030 - 0031


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1683/90 VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 1990

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 610/77 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere runderen in de Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 571/89 (2), en met name op artikel 12, lid 7, en artikel 25,

Overwegende dat de coëfficiënten voor de berekening van de prijs van volwassen runderen op de representatieve markten van de Gemeenschap op grond van de beschikbare gegevens inzake de ontwikkeling van de omvang van de rundveestapel moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat derhalve moet worden overgegaan tot de aanpassing van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 610/77 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1646/89 (4);

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I van Verordening (EEG) nr. 610/77 wordt vervangen door de bijlage van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is voor de eerste maal van toepassing voor de berekening van de heffingen die gelden met ingang van 2 juli 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 juni 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 61 van 4. 3. 1989, blz. 43.

(3) PB nr. L 77 van 25. 3. 1977, blz. 1.

(4) PB nr. L 162 van 13. 6. 1989, blz. 22.

BIJLAGE

»BIJLAGE I

Coëfficiënten voor de berekening van de prijs van volwassen runderen op de representatieve markten van de Gemeenschap

Duitsland 18,5

België 3,9

Denemarken 2,8

Spanje 6,6

Frankrijk 27,2

Griekenland 0,9

Ierland 7,5

Italië 11,2

Luxemburg 0,3

Nederland 6,0

Verenigd Koninkrijk 15,1"