Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1246/90 VAN DE COMMISSIE van 10 mei 1990 betreffende het beëindigen van de visserij op wijting door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

VERORDENING (EEG) Nr. 1246/90 VAN DE COMMISSIE van 10 mei 1990 betreffende het beëindigen van de visserij op wijting door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

VERORDENING (EEG) Nr. 1246/90 VAN DE COMMISSIE van 10 mei 1990 betreffende het beëindigen van de visserij op wijting door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

Publicatieblad Nr. L 121 van 12/05/1990 blz. 0021 - 0021


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1246/90 VAN DE COMMISSIE

van 10 mei 1990

betreffende het beëindigen van de visserij op wijting door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de visserijactiviteiten (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (2), inzonderheid op artikel 11, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 4047/89 van de Raad van 19 december 1989 inzake de vaststelling van de voor 1990 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden en bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 738/90 (4), quota vastlegt voor wijting voor 1990;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van wijting in de wateren van ICES-gebied VII a, door vaartuigen die de vlag voeren van België of die in België zijn geregistreerd, het voor 1990 toegewezen quotum hebben bereikt; dat België de visserij op dit bestand heeft verboden met ingang van 29 april 1990; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van wijting in de wateren van ICES-gebied VII a, door vaartuigen die de vlag voeren van België of die in België zijn geregistreerd, wordt het aan België voor 1990 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op wijting in de wateren van ICES-gebied VII a, door vaartuigen die de vlag voeren van België of die in België zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand dat door vermelde vaartuigen is gevangen in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 29 april 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 mei 1990.

Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 306 van 11. 11. 1988, blz. 2.

(3) PB nr. L 389 van 30. 12. 1989, blz. 1.

(4) PB nr. L 82 van 29. 3. 1990, blz. 7.