Home

VERORDENING (EEG) Nr. 854/90 VAN DE COMMISSIE van 3 april 1990 tot vaststelling van de steun voor de opslag voor krenten en rozijnen en gedroogde vijgen (basisprodukten) van het verkoopseizoen 1989/1990

VERORDENING (EEG) Nr. 854/90 VAN DE COMMISSIE van 3 april 1990 tot vaststelling van de steun voor de opslag voor krenten en rozijnen en gedroogde vijgen (basisprodukten) van het verkoopseizoen 1989/1990

VERORDENING (EEG) Nr. 854/90 VAN DE COMMISSIE van 3 april 1990 tot vaststelling van de steun voor de opslag voor krenten en rozijnen en gedroogde vijgen (basisprodukten) van het verkoopseizoen 1989/1990

Publicatieblad Nr. L 089 van 04/04/1990 blz. 0008 - 0009


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 854/90 VAN DE COMMISSIE

van 3 april 1990

tot vaststelling van de steun voor de opslag voor krenten en rozijnen en gedroogde vijgen (basisprodukten) van het verkoopseizoen 1989/1990

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van 24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1125/89 (2), en met name op artikel 8, lid 8,

Overwegende dat bij artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 627/85 van de Commissie van 12 maart 1985 tot vaststelling van de steun voor opslag en de financiële vergoeding voor krenten en rozijnen en gedroogde vijgen (basisprodukten) (3) is bepaald dat de opslagsteun wordt vastgesteld per dag en per 100 kg nettogewicht voor sultaninerozijnen van klasse 4 en vijgen van klasse C; dat bij lid 2 van hetzelfde artikel is bepaald dat voor rozijnen en krenten twee steunbedragen worden vastgesteld, namelijk een bedrag voor de opslag tot einde februari van het jaar volgende op dat waarin de produkten zijn aangekocht, en een bedrag voor de opslag na die periode;

Overwegende dat de opslagsteun wordt berekend met inachtneming van de technische opslagkosten en de financiering van de voor de produkten betaalde aankoopprijs;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor produkten van het verkoopseizoen 1989/1990 is de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 627/85 bedoelde steun voor de opslag die welke is aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 april 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1.

(2) PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 29.

(3) PB nr. L 72 van 13. 3. 1985, blz. 17.

BIJLAGE

STEUN VOOR DE OPSLAG VOOR ROZIJNEN EN KRENTEN EN GEDROOGDE VIJGEN (BASISPRODUKTEN) VAN HET VERKOOPSEIZOEN 1989/1990

A. ROZIJNEN EN KRENTEN

(in ecu per dag en per 100 kg nettogewicht)

1.2.3 // // // // // Tot en met einde februari 1991 // Vanaf 1 maart 1991 // // // // Sultaninerozijnen van kwaliteitsklasse 4 // 0,0527 // 0,0061 // // //

B. GEDROOGDE VIJGEN

(in ecu per dag en per 100 kg nettogewicht)

1.2 // // // Gedroogde vijgen van kwaliteitsklasse C // 0,0293 // //