Home

90/6/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 december 1989 tot goedkeuring van het door de Ierse Regering ingediende programma met in 1990 te nemen maatregelen inzake specifieke steun voor de ontwikkeling van de landbouwstatistiek in Ierland (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

90/6/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 december 1989 tot goedkeuring van het door de Ierse Regering ingediende programma met in 1990 te nemen maatregelen inzake specifieke steun voor de ontwikkeling van de landbouwstatistiek in Ierland (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

90/6/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 december 1989 tot goedkeuring van het door de Ierse Regering ingediende programma met in 1990 te nemen maatregelen inzake specifieke steun voor de ontwikkeling van de landbouwstatistiek in Ierland (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 003 van 06/01/1990 blz. 0020 - 0020


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 15 december 1989

tot goedkeuring van het door de Ierse Regering ingediende programma met in 1990 te nemen maatregelen inzake specifieke steun voor de ontwikkeling van de landbouwstatistiek in Ierland

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(90/6/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 88/390/EEG van de Raad van 11 juli 1988 inzake specifieke steun voor de ontwikkeling van de landbouwstatistiek in Ierland (1), inzonderheid op artikel 4,

Overwegende dat de Ierse Regering overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Beschikking 88/390/EEG het jaarprogramma met de voor 1990 beoogde maatregelen heeft ingediend;

Overwegende dat het ingediende programma gericht is op het bereiken van het doel, in Ierland een stelsel van statistische landbouwenquêtes in te voeren, waardoor volledig kan worden voldaan aan de communautaire eisen op het gebied van de statistische informatie ter zake;

Overwegende dat de Ierse Regering eveneens een verslag over de uitvoering van het voorgaande jaarprogramma heeft verstrekt;

Overwegende dat de beoogde maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door de Ierse Regering ingediende programma met in 1990 te nemen maatregelen inzake de specifieke steun voor de ontwikkeling van de landbouwstatistiek in Ierland wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot Ierland.

Gedaan te Brussel, 15 december 1989.

Voor de Commissie

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 186 van 16. 7. 1988, blz. 39.