Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3323/89 VAN DE COMMISSIE van 3 november 1989 betreffende de zekerheden in verband met de voor het derde en het vierde kwartaal van 1989 afgegeven invoercertificaten voor rundvlees van hoge kwaliteit #

VERORDENING (EEG) Nr. 3323/89 VAN DE COMMISSIE van 3 november 1989 betreffende de zekerheden in verband met de voor het derde en het vierde kwartaal van 1989 afgegeven invoercertificaten voor rundvlees van hoge kwaliteit #

VERORDENING (EEG) Nr. 3323/89 VAN DE COMMISSIE van 3 november 1989 betreffende de zekerheden in verband met de voor het derde en het vierde kwartaal van 1989 afgegeven invoercertificaten voor rundvlees van hoge kwaliteit -

Publicatieblad Nr. L 321 van 04/11/1989 blz. 0035 - 0035


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3323/89 VAN DE COMMISSIE

van 3 november 1989

betreffende de zekerheden in verband met de voor het derde en het vierde kwartaal van 1989 afgegeven invoercertificaten voor rundvlees van hoge kwaliteit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 571/89 (2), inzonderheid op artikel 15, lid 2, en artikel 25,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4075/88 van de Raad van 19 december 1988 betreffende de opening van een communautair tariefcontingent voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit van de GN-codes 0201 en 0202 en de produkten van de GN-codes 0206 10 95 en 0206 29 91 (3), en met name op artikel 2,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4148/88 van de Commissie (4) de uitvoeringsbepalingen van de bij de Verordeningen (EEG) nr. 4075/88 en (EEG) nr. 4077/88 van de Raad (5) in de sector rundvlees ingestelde invoerregelingen zijn vastgesteld;

Overwegende dat bij de Verordeningen (EEG) nr. 2208/89 (6) en (EEG) nr. 3151/89 (7) van de Commissie betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit het percentage van de respectievelijk voor het derde en het vierde kwartaal van 1989 aangevraagde hoeveelheden, dat mag worden ingevoerd, is bepaald;

Overwegende dat bij Beschikking 89/15/EEG van de Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 89/353/EEG (9), de invoer van runderen en rundvlees voor menselijke consumptie uit de Verenigde Staten van Amerika en Canada met ingang van 1 januari 1989 voorlopig wordt opgeschort;

Overwegende dat het met voornoemde landen gevoerde overleg met het oog op een oplossing waardoor de invoer niet langer zou hoeven te worden opgeschort, heeft geleid tot de afgifte van certificaten op grond van Verordening (EEG) nr. 1030/89 van de Commissie (10); dat de afgegeven certificaten niet konden worden gebruikt omdat geen oplossing werd gevonden; dat derhalve, naar analogie van wat voor het eerste en het tweede kwartaal is voorgeschreven, moet worden bepaald dat de voor het verkrijgen van die certificaten gestelde zekerheid wordt vrijgegeven;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De zekerheden met betrekking tot de op grond van de Verordeningen (EEG) nr. 2208/89 en (EEG) nr. 3151/89 afgegeven invoercertificaten worden op verzoek van de belanghebbenden binnen één maand na dit verzoek vrijgegeven, voor zover de invoer als gevolg van Beschikking 89/15/EEG niet heeft kunnen plaatsvinden.

Daartoe moet uiterlijk op 15 januari 1990 een behoorlijk gestaafde aanvraag bij de bevoegde autoriteiten van de betrokken Lid-Staat worden ingediend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 november 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 61 van 4. 3. 1989, blz. 43.

(3) PB nr. L 359 van 28. 12. 1988, blz. 4.

(4) PB nr. L 362 van 30. 12. 1988, blz. 42.

(5) PB nr. L 359 van 28. 12. 1988, blz. 7.

(6) PB nr. L 209 van 21. 7. 1989, blz. 42.

(7) PB nr. L 305 van 21. 10. 1989, blz. 11.

(8) PB nr. L 8 van 11. 1. 1989, blz. 11.

(9) PB nr. L 146 van 30. 5. 1989, blz. 39.

(10) PB nr. L 110 van 21. 4. 1989, blz. 19.