Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1737/89 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4027/88 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor de regeling tijdelijke invoer van containers #

VERORDENING (EEG) Nr. 1737/89 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4027/88 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor de regeling tijdelijke invoer van containers #

VERORDENING (EEG) Nr. 1737/89 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4027/88 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor de regeling tijdelijke invoer van containers -

Publicatieblad Nr. L 171 van 20/06/1989 blz. 0030 - 0030


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1737/89 VAN DE COMMISSIE

van 19 juni 1989

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4027/88 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor de regeling tijdelijke invoer van containers

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2096/87 van de Raad van 13 juli 1987 betreffende de regeling tijdelijke invoer van containers (1), inzonderheid artikel 15,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4027/88 van de Commissie (2) een aantal uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld voor de regeling tijdelijke invoer van containers en in het bijzonder bepalingen betreffende het merken van containers; dat wat het merken van de in het gecombineerd rail/wegvervoer gebruikte wissellaadbakken betreft, deze niet aan de verplichting om daarop de tarra te vermelden dienen te worden onderworpen, en dat voor de identificatie van de eigenaar of de exploitant en van het land waartoe de wissellaadbaak behoort, nummers moeten kunnen worden vermeld; dat wat het merken van de in het luchtvervoer gebruikte containers betreft, deze niet aan de verplichting dienen te worden onderworpen om het land aan te geven waartoe de container behoort, aangezien deze aanwijzing gemakkelijk uit de code van de eigenaar kan worden afgeleid;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het comité economische douaneregelingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4027/88 wordt als volgt gelezen:

»Artikel 3

1. De in artikel 3, lid 1, van de basisverordening bedoelde tijdelijke invoer wordt zonder douaneformaliteiten toegestaan, voor al dan niet voor vervoer onder douaneverzegeling goedgekeurde containers waarop, op een geschikte en goed zichtbare plaats, duurzaam de volgende gegevens zijn vermeld:

a) de identificatie van de eigenaar of de exploitant;

b) de herkenningstekens en -nummers van de container die door de eigenaar of de exploitant zijn vastgesteld;

c) de tarra van de container, met inbegrip van zijn vaste uitrustingen, en

d) het land waartoe de container behoort.

De onder c) bedoelde vermeldingen worden evenwel niet vereist wanneer het het merken van de in het gecombineerd rail/wegvervoer gebruikte wissellaadbak betreft, noch de aanduidingen bedoeld onder d) wanneer het het merken van in het luchtvervoer gebruikte containers betreft.

2. Het land waartoe de container behoort, mag als volgt worden aangegeven: hetzij voluit, hetzij door middel van de in de internationale norm ISO 3166 vervatte ISO alfa-2-landencode, hetzij door middel van het landenkenteken dat voor aan het internationale wegverkeer deelnemende motorvoertuigen wordt gebruikt, hetzij, in het geval van wissellaadbakken die in het gecombineerd rail/wegvervoer worden gebruikt, door een nummer. Voor de identificatie van de eigenaar of de exploitant kan, met uitzondering van symbolen zoals emblemen of vlaggen, de vermelding van diens naam dienen of het aanbrengen van een letterwoord of van nummers, welke beide in het gebruik bekendheid moeten hebben verkregen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1989.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 juni 1989.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 196 van 17. 7. 1987, blz. 4.

(2) PB nr. L 355 van 23. 12. 1988, blz. 22.