Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1374/89 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1562/85 houdende uitvoeringsbepalingen ten aanzien van de maatregelen ter bevordering van de verwerking van sinaasappelen en de afzet van op basis van citroenen verwerkte produkten #

VERORDENING (EEG) Nr. 1374/89 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1562/85 houdende uitvoeringsbepalingen ten aanzien van de maatregelen ter bevordering van de verwerking van sinaasappelen en de afzet van op basis van citroenen verwerkte produkten #

VERORDENING (EEG) Nr. 1374/89 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1562/85 houdende uitvoeringsbepalingen ten aanzien van de maatregelen ter bevordering van de verwerking van sinaasappelen en de afzet van op basis van citroenen verwerkte produkten -

Publicatieblad Nr. L 137 van 20/05/1989 blz. 0026 - 0026


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1374/89 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 1989 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1562/85 houdende uitvoeringsbepalingen ten aanzien van de maatregelen ter bevordering van de verwerking van sinaasappelen en de afzet van op basis van citroenen verwerkte produkten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1035/77 van de Raad van 17 mei 1977 houdende bijzondere maatregelen voor de verbetering van de afzet van op basis van citroenen verwerkte produkten ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1124/89 ( 2 ), en met name op artikel 3,

Overwegende dat de bij Verordening ( EEG ) nr . 1035/77 van de Raad ingevoerde steunregeling voor de verwerking van citroenen slechts geldt voor produkten die concurrentie ondervinden van uit derde landen ingevoerde soortgelijke produkten; dat na de afschaffing van de nationale regeling tot beperking van de invoer in Italië, in Verordening ( EEG ) nr . 1124/89 is bepaald dat de bijzondere voorwaarden voor steunverlening door de Gemeenschap in dat land niet langer gelden; dat derhalve de in Verordening ( EEG ) nr . 1562/85 van de Commissie ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1715/86 ( 4 ), vervatte uitvoeringsbepalingen aan die nieuwe situatie moeten worden aangepast;

Overwegende dat de in de onderhavige verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening ( EEG ) nr . 1562/85 wordt gewijzigd als volgt :

1 . In artikel 12, lid 1, wordt de laatste alinea geschrapt .

2 . In artikel 13 wordt

- in lid 1 punt f ) geschrapt;

- lid 3 geschrapt .

3 . Artikel 14 vervalt .

4 . In artikel 15, lid 1, wordt de laatste alinea geschrapt .

5. Artikel 16 vervalt .

6 . In artikel 17, lid 1, wordt de laatste alinea geschrapt .

7 . Artikel 19 vervalt .

8 . In artikel 20 wordt punt 8 geschrapt .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 19 mei 1989 .

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 125 van 19 . 5 . 1977, blz . 3 .

( 2 ) PB nr . L 118 van 29 . 4 . 1989, blz . 28 .

( 3 ) PB nr . L 152 van 11 . 6 . 1985, blz . 5 .

( 4 ) PB nr . L 149 van 3 . 6 . 1986, blz . 19 .