Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1238/89 VAN DE RAAD van 3 mei 1989 tot vaststelling van de orientatieprijzen voor wijn voor het wijnoogstjaar 1989/1990 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1238/89 VAN DE RAAD van 3 mei 1989 tot vaststelling van de orientatieprijzen voor wijn voor het wijnoogstjaar 1989/1990 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1238/89 VAN DE RAAD van 3 mei 1989 tot vaststelling van de orientatieprijzen voor wijn voor het wijnoogstjaar 1989/1990 -

Publicatieblad Nr. L 128 van 11/05/1989 blz. 0033 - 0034


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1238/89 VAN DE RAAD van 3 mei 1989 tot vaststelling van de orientatieprijzen voor wijn voor het wijnoogstjaar 1989/1990

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 89, lid 1,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1236/89 ( 2 ), inzonderheid op artikel 27,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 3 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 4 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité ( 5 ),

Overwegende dat bij de vaststelling van de oriëntatieprijzen voor de verschillende soorten tafelwijn rekening moet worden gehouden zowel met de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid als met de bijdrage die de Gemeenschap aan een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel wil leveren; dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name tot doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de levering aan de verbruikers te waarborgen;

Overwegende dat tot nu toe uiteenlopende oriëntatieprijzen voor rode en voor witte wijn zijn vastgesteld om rekening te houden met het prijsverschil voor deze wijn op de markt; dat dit verschil in oriëntatieprijs thans niet meer verantwoord is, daar de marktprijzen dichter bij elkaar zijn komen te liggen; dat dit verschil bovendien resulteert in ongerechtvaardigde praktijken bij de wijnbereiding, en in de levering van een naar verhouding veel te grote hoeveelheid rode wijn voor de distillatie in verband met het prijsniveau; dat het dienstig is dit verschil op te heffen door de oriëntatieprijs voor rode wijn van de soorten R I en R II zodanig te verlagen en die voor witte wijn van de soort A I zodanig te verhogen dat dit gemiddeld noch voor de producent noch voor de Gemeenschapsbegroting financiële gevolgen heeft; dat echter te grote

schommelingen dienen te worden vermeden en dit verschil in twee wijnoogstjaren dient te worden opgeheven;

Overwegende dat het prijspeil in Spanje afwijkt van het peil van de gemeenschappelijke prijzen; dat de Spaanse prijzen krachtens artikel 70 van de Toetredingsakte elk jaar aan het begin van het verkoopseizoen aan de gemeenschappelijke prijzen moeten worden aangepast; dat de criteria voor deze aanpassing leiden tot de vaststelling van de Spaanse prijzen op het hierna aangegeven niveau;

Overwegende dat de oriëntatieprijzen moeten worden vastgesteld voor elke soort tafelwijn die representatief is voor de produktie van de Gemeenschap, zoals omschreven in bijlage III van Verordening ( EEG ) nr . 822/87,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1 1 . Voor het wijnoogstjaar 1989/1990 worden de oriëntatieprijzen voor tafelwijn als volgt vastgesteld :

Soort wijn

Oriëntatieprijs voor de

Gemeenschap van de Tien

Oriëntatieprijs

voor Spanje

R I

3,27 ecu/% vol/hl

2,64 ecu /% vol/hl

R II

3,27 ecu /% vol/hl

2,64 ecu /% vol/hl

R III

52,23 ecu/hl

42,23 ecu/hl

A I

3,17 ecu/% vol/hl

2,56 ecu /% vol/hl

A II

69,60 ecu/hl

56,24 ecu/hl

A III

79,49 ecu/hl

64,23 ecu/hl

2 . Voor het wijnoogstjaar 1990/1991 wordt de oriëntatieprijs voor tafelwijnen van de soorten R I, R II en A I van de Gemeenschap van de Tien op hetzelfde peil vastgesteld .

Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1989 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 3 mei 1989 .

Voor de Raad

De Voorzitter

P . SOLBES

( 1 ) PB nr . L 84 van 27 . 3 . 1987, blz . 1 .

( 2 ) Zie bladzijde 31 van dit Publikatieblad .

( 3 ) PB nr . C 82 van 3 . 4 . 1989, blz . 72 .

( 4 ) PB nr . C 120 van 16 . 5 . 1989 .

( 5 ) Advies uitgebracht op 31 maart 1989 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).