Home

89/689/EEG: BESLUIT VAN DE RAAD VAN 21 DECEMBER 1989 BETREFFENDE DE SLUITING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK BETREFFENDE DATACOMMUNICATIE VOOR DE HANDEL

89/689/EEG: BESLUIT VAN DE RAAD VAN 21 DECEMBER 1989 BETREFFENDE DE SLUITING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK BETREFFENDE DATACOMMUNICATIE VOOR DE HANDEL

89/689/EEG: BESLUIT VAN DE RAAD VAN 21 DECEMBER 1989 BETREFFENDE DE SLUITING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK BETREFFENDE DATACOMMUNICATIE VOOR DE HANDEL

Publicatieblad Nr. L 400 van 30/12/1989 blz. 0001


BESLUIT VAN DE RAAD

van 21 december 1989

betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk betreffende datacommunicatie voor de handel

(89/689/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de Raad bij Besluit 87/499/EEG (4) een programma van de Gemeenschap heeft goedgekeurd betreffende datacommunicatie voor de handel met gebruikmaking van communicatienetten (TEDIS);

Overwegende dat de Raad bij Besluit 89/241/EEG (5) een wijziging van genoemd besluit heeft goedgekeurd, zodat bedrijven uit derde landen waarmede de Gemeenschap een overeenkomst tot deelname aan het TEDIS-programma heeft gesloten, aan dit programma kunnen deelnemen;

Overwegende dat bij Besluit 89/241/EEG de Raad de Commissie heeft gemachtigd over dergelijke overeenkomsten met de leden van de Europese Vrijhandelsassociatie te onderhandelen;

Overwegende dat de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk betreffende datacommunicatie voor de handel derhalve dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk betreffende datacommunicatie voor de handel wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht namens de Gemeenschap de in artikel 8 van de Overeenkomst bedoelde kennisgeving.

Gedaan te Brussel, 21 december 1989.

Voor de Raad

De Voorzitter

E. CRESSON

(1) PB nr. C 285 van 11. 11. 1989, blz. 6.

(2) Advies uitgebracht op 15 december 1989 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) Advies uitgebracht op 19 december 1989 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(4) PB nr. L 285 van 8. 10. 1987, blz. 35.

(5) PB nr. L 97 van 11. 4. 1989, blz. 46.