Home

89/591/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Commissie van 8 november 1989 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 oktober 1989 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

89/591/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Commissie van 8 november 1989 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 oktober 1989 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

89/591/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Commissie van 8 november 1989 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 oktober 1989 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

Publicatieblad Nr. L 331 van 16/11/1989 blz. 0049 - 0050
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 1 Deel 2 blz. 0114
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 1 Deel 2 blz. 0114


*****

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 8 november 1989

tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 oktober 1989 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

(89/591/EEG, Euratom, EGKS)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2187/89 (2), inzonderheid op artikel 13, tweede alinea, van bijlage X,

Overwegende dat bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2899/89 van de Raad (3), overeenkomstig artikel 13, eerste alinea, van bijlage X bij het Statuut, de aanpassingscoëfficiënten zijn vastgesteld die met ingang van 1 juli 1989 van toepassing zijn op de bezoldigingen die in de valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald aan ambtenaren die in derde landen zijn tewerkgesteld;

Overwegende dat de Commissie de voorbije maanden diverse wijzigingen van deze aanpassingscoëfficiënten (4) heeft doorgevoerd overeenkomstig artikel 13, tweede alinea, van bijlage X van het Statuut;

Overwegende dat met ingang van 1 oktober 1989 bepaalde van deze aanpassingscoëfficiënten dienen te worden gewijzigd, daar uit statistische gegevens waarover de Commissie beschikt, is gebleken dat de variatie van de kosten van levensonderhoud, die aan de hand van de aanpassingscoëfficiënt en de desbetreffende wisselkoers wordt gemeten, voor bepaalde derde landen sedert de laatste vaststelling of wijziging meer dan 5 % bedraagt,

BESLUIT:

Enig artikel

Met ingang van 1 oktober 1989 worden de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren die in een derde land zijn tewerkgesteld en die in de valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald, gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

De voor de betaling van deze bezoldigingen toegepaste wisselkoersen zijn die welke worden gebruikt voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappen voor de maand die voorafgaat aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Gedaan te Brussel, 8 november 1989.

Voor de Commissie

António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1.

(2) PB nr. L 209 van 21. 7. 1989, blz. 1.

(3) PB nr. L 279 van 28. 9. 1989, blz. 30.

(4) PB nr. L 203 van 15. 7. 1989, blz. 55 en PB nr. L 324 van 9. 11. 1989, blz. 31.

BIJLAGE

1.2 // // // Land van tewerkstelling // Aanpassings- coëfficiënt // // // Brazilië // 52,15 // Indonesië // 80,00 // Joegoslavië // 30,71 // Libanon // 22,84 // Somalië // 36,74 // Swaziland // 46,28 // Turkije // 58,54 // Uruguay // 58,16 // Zaïre // 80,87 // Zambia // 70,45 // //