Home

89/548/EEG: Besluit van de Raad van 21 juni 1989 betreffende het sluiten van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de afschaffing van bestaande en het voorkomen van nieuwe kwantitatieve uitvoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking

89/548/EEG: Besluit van de Raad van 21 juni 1989 betreffende het sluiten van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de afschaffing van bestaande en het voorkomen van nieuwe kwantitatieve uitvoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking

89/548/EEG: Besluit van de Raad van 21 juni 1989 betreffende het sluiten van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de afschaffing van bestaande en het voorkomen van nieuwe kwantitatieve uitvoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking

Publicatieblad Nr. L 295 van 13/10/1989 blz. 0028 - 0028
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 15 blz. 0112
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 15 blz. 0112


BESLUIT VAN DE RAAD van 21 juni 1989 betreffende het sluiten van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de afschaffing van bestaande en het voorkomen van nieuwe kwantitatieve uitvoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking ( 89/548/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat ( 1 ), die op 22 juli 1972 te Brussel is ondertekend, niet voorziet in het verbod op kwantitatieve uitvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking;

Overwegende dat het in het belang is van de Europese Economische Gemeenschap en van de Zwitserse Bondsstaat het vrije verkeer van grondstoffen en goederen te bevorderen door dergelijke beperkingen en maatregelen die van invloed zijn op hun wederzijdse handel af te schaffen en door het ontstaan van nieuwe te voorkomen;

Overwegende dat het noodzakelijk is te voorzien in de geleidelijke afschaffing van de huidige beperkingen en maatregelen van gelijke werking voor bepaalde produkten en te voorzien in vrijwaringsmaatregelen in het geval van wederuitvoer naar derde landen ten aanzien waarvan de uitvoerende overeenkomstsluitende partij beperkingen of maatregelen van gelijke werking handhaaft of in geval van ernstige schaarste van een bepaald produkt;

Overwegende dat uit hoofde van artikel 32, lid 1, van de Overeenkomst de overeenkomstsluitende partijen, in het belang van hun economieën, de betrekkingen waarin deze Overeenkomst voorziet verder kunnen ontwikkelen door deze uit te breiden tot gebieden die niet onder de Overeenkomst vallen;

Overwegende dat de Commissie onderhandelingen heeft gevoerd met de Zwitserse Bondsstaat die tot overeenstemming hebben geleid,

BESLUIT :

Artikel 1

Het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de afschaffing van bestaande en het voorkomen van nieuwe kwantitatieve uitvoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd .

De tekst van het Protocol is aan dit besluit gehecht .

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht de kennisgeving bedoeld in artikel 6 van het Aanvullend Protocol .

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 1989 .

Voor de Raad

De Voorzitter

C . ARANZADI

( 1 ) PB nr . L 300 van 31 . 12. 1972, blz . 189 .