Home

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 13 januari 1989 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Italië (Calabrië) overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (89/79/EEG) (89/79/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 13 januari 1989 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Italië (Calabrië) overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (89/79/EEG) (89/79/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 13 januari 1989 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Italië (Calabrië) overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (89/79/EEG) (89/79/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 030 van 01/02/1989 blz. 0078 - 0078


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 13 januari 1989

met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Italië (Calabrië) overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(89/79/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad van 12 maart 1985 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1137/88 (2), en met name op artikel 25, lid 3,

Overwegende dat de Italiaanse Regering op 19 september 1988 overeenkomstig artikel 24, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 797/85 mededeling heeft gedaan van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 797/85 in Calabrië die zijn vervat in de gewestelijke wet van 1 maart 1988, zoals gewijzigd bij besluit nr. 400 van 27 juli 1988;

Overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 25, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 797/85 bij beschikking moet bepalen of, in de mate waarin de medegedeelde bepalingen verenigbaar zijn met die verordening, alsmede met inachtneming van de doelstellingen van die verordening en van het noodzakelijke verband tussen de maatregelen, de voorwaarden voor financiële deelneming door de Gemeenschap zijn vervuld;

Overwegende dat de vorengenoemde bepalingen beantwoorden aan de voorwaarden en doelstellingen van Verordening (EEG) nr. 797/85;

Overwegende dat het Comité van het Europees Ontwikkelings- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) over de financiële aspecten is geraadpleegd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 797/85 in Calabrië die zijn vervat in de gewestelijke wet van 1 maart 1988, zoals gewijzigd bij besluit nr. 400 van 27 juli 1988, voldoen aan de voorwaarden voor financiële deelneming door de Gemeenschap aan de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 797/85 bedoelde gemeenschappelijke actie.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 13 januari 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1.

(2) PB nr. L 108 van 29. 4. 1988, blz. 1.