Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3698/88 VAN DE RAAD van 24 november 1988 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor hennepzaad #

VERORDENING (EEG) Nr. 3698/88 VAN DE RAAD van 24 november 1988 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor hennepzaad #

VERORDENING (EEG) Nr. 3698/88 VAN DE RAAD van 24 november 1988 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor hennepzaad -

Publicatieblad Nr. L 325 van 29/11/1988 blz. 0002 - 0003


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3698/88 VAN DE RAAD

van 24 november 1988

tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor hennepzaad

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat de produktie van hennepzaad van economisch belang is voor bepaalde gebieden van de Gemeenschap; dat, om de ontwikkeling van deze produktie die rechtstreeks concurrentie ondervindt van zonder invoerrechten uit derde landen ingevoerd hennepzaad, te bevorderen, adequate steunmaatregelen dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat er daartoe voor moet worden gezorgd dat voor de producenten in de Gemeenschap de afzet van hun oogst op de markt voldoende lonend is; dat te dien einde steun dient te worden verleend voor in de Gemeenschap geproduceerd hennepzaad; dat, gezien de kenmerken van deze produktie, dient te worden voorzien in een regeling waarbij de steun forfaitair wordt vastgesteld;

Overwegende dat dient te worden bepaald dat de Gemeenschap, overeenkomstig de bepalingen betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, financieel verantwoordelijk is voor de uitgaven van de Lid-Staten in verband met de uit de toepassing van deze verordening voortvloeiende verplichtingen;

Overwegende dat bepaalde henneprassen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid; dat derhalve de steun alleen mag worden toegekend voor hennepzaad dat voldoende waarborgen biedt ten aanzien van het gehalte aan bedwelmende stoffen in het geoogste produkt;

Overwegende dat met het oog op een optimale uitvoering van de in deze verordening vervatte maatregelen in het verkoopseizoen 1988/1989, overgangsmaatregelen moeten worden vastgesteld; dat voor genoemd verkoopseizoen derhalve forfaitaire steun per hectare dient te worden verleend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Ieder jaar vóór 1 augustus wordt voor het volgende verkoopseizoen volgens de procedure van artikel 43, lid 2, van het Verdrag voor de Gemeenschap een steunbedrag voor hennepzaad van de GN-codes ex 1207 99 10 en 1207 99 91 vastgesteld. Dit steunbedrag wordt met inachtneming van de behoeften voor de voorziening van de Gemeenschap op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld.

2. De steun wordt alleen toegekend voor zaad dat is gewonnen uit rassen die nader te bepalen waarborgen bieden ten aanzien van het gehalte aan bedwelmende stoffen in het geoogste produkt.

3. Het steunbedrag geldt voor het gehele betrokken verkoopseizoen; dit verkoopseizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli, tenzij de Raad, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 2

1. De steun wordt toegekend voor een produktie die wordt vastgesteld door toepassing van een indicatieve opbrengst op de ingezaaide en geoogste oppervlakten. Deze indicatieve opbrengst kan verschillen naar gelang van de opbrengst die wordt geconstateerd in de voornaamste produktiegebieden van de Gemeenschap. Deze indicatieve opbrengst heeft betrekking op een produkt van gezonde handelskwaliteit.

2. Op voorstel van de Commissie en met gekwalificeerde meerderheid van stemmen stelt de Raad de algemene voorschriften voor de toekenning van de steun vast, alsmede de algemene voorschriften voor de controle op de in de Gemeenschap ingezaaide en geoogste oppervlakten met het oog op de vaststelling van het recht op steun.

3. Volgens de procedure van artikel 38 van Verordening nr. 136/66/EEG (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2210/88 (4), worden vastgesteld:

a) de indicatieve opbrengst,

b) de bepalingen ter uitvoering van dit artikel.

Artikel 3

De Lid-Staten en de Commissie verstrekken elkaar de voor de toepassing van deze verordening nodige gegevens. Deze gegevens worden bepaald volgens de procedure van artikel 38 van Verordening nr. 136/66/EEG. De wijze van mededeling en verspreiding van deze gegevens wordt vastgesteld volgens dezelfde procedure.

Artikel 4

De bepalingen betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn van toepassing op de in deze verordening vastgestelde steunregeling.

Artikel 5

1. In afwijking van artikel 2 wordt voor het verkoopseizoen 1988/1989 de steun voor hennepzaad vastgesteld op 250 Ecu per hectare. De steun wordt aan de hennepteler toegekend voor de oppervlakten die in aanmerking komen voor de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1308/70 (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3995/87 (2), bedoelde steun en waarvoor de belanghebbende ten genoegen van de betrokken Lid-Staat aantoont dat de normale werkzaamheden voor het oogsten van het zaad zijn uitgevoerd.

2. Het feit waardoor het recht op de steun voor hennepzaad voor het verkoopseizoen 1988/1989 ontstaat, wordt in de zin van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1676/85 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (4), geacht te hebben plaatsgevonden op 1 september 1988.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening wordt voor het eerst toegepast voor in het verkoopseizoen 1988/1989 geoogst hennepzaad.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 november 1988.

Voor de Raad

De Voorzitter

V. KEDIKOGLOU

(1) PB nr. C 276 van 26. 10. 1988, blz. 5.

(2) Advies uitgebracht op 18 november 1988 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

(4) PB nr. L 197 van 26. 7. 1988, blz. 1.

(1) PB nr. L 146 van 4. 7. 1970, blz. 1.

(2) PB nr. L 377 van 31. 12. 1987, blz. 34.

(3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1.

(4) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1.