Home

VERORDENING (EEG) Nr. 877/88 VAN DE COMMISSIE van 30 maart 1988 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor produkten van GN-code 1103 11 10 waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld #

VERORDENING (EEG) Nr. 877/88 VAN DE COMMISSIE van 30 maart 1988 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor produkten van GN-code 1103 11 10 waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld #

VERORDENING (EEG) Nr. 877/88 VAN DE COMMISSIE van 30 maart 1988 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor produkten van GN-code 1103 11 10 waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld -

Publicatieblad Nr. L 087 van 31/03/1988 blz. 0082 - 0082


( 2 ) PB nr . L 377 van 31 . 12 . 1987, blz . 1 . ( 3 ) PB nr . L 213 van 11 . 8 . 1975, blz . 5 . ( 4 ) PB nr . L 79 van 24 . 3 . 1988, blz . 19 . VERORDENING ( EEG ) Nr . 877/88 VAN DE COMMISSIE van 30 maart 1988 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor produkten van GN-code 1103 11 10 waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3989/87 ( 2 ),

Overwegende dat op grond van artikel 9 sexies, lid 1, van Verordening ( EEG ) nr . 2042/75 (3 ) van de Commissie, laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG) nr . 761/88 ( 4 ), tot en met 30 juni 1988 een termijn van vier werkdagen, ingaande op de dag na die van de indiening van de aanvraag, geldt voor de toekenning van de certificaten voor de uitvoer van griesmeel van durum tarwe van GN-code 1103 11 10 met vaststelling vooraf van de restitutie; dat in lid 2 van voornoemd artikel is bepaald dat de Commissie een uniform percentage voor de verlaging van de hoeveelheden vaststelt voor het geval uitvoercertificaten worden aangevraagd voor grotere hoeveelheden dan in totaal kunnen worden toegewezen; dat deze op 28 maart 1988 ingediende certificaataanvragen betrekking hebben op in totaal 454 000 ton en de toe te wijzen hoeveelheid in totaal maximaal 150 000 ton bedraagt; dat het overeenkomstige verlagingspercentage voor de per 28 maart 1988 ingediende uitvoercertificaataanvragen dient te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1 De per 28 maart 1988 ingediende aanvragen welke vóór 29 maart 1988 aan de Commissie werden medegedeeld, voor uitvoercertificaten voor griesmeel van durum tarwe van GN-code 1103 11 10 waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld, worden aanvaard voor hoeveelheden die worden berekend door toepassing van de coëfficiënt 0,33 op de in de aanvragen vermelde tonnages .

De aanvragen die niet werden medegedeeld aan de Commissie vóór 29 maart 1988, worden afgewezen .

Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op 31 maart 1988 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 30 maart 1988 .

Voor de Commissie Frans ANDRIESSEN Vice-Voorzitter ( 1 ) PB nr . L 281 van 1 . 11 . 1975, blz . 1 .