Home

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 22 juli 1988 houdende goedkeuring van een geïntegreerd mediterraan programma voor Lagunes van het noorden van de Adriatische zee (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (88/464/EEG) (88/464/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 22 juli 1988 houdende goedkeuring van een geïntegreerd mediterraan programma voor Lagunes van het noorden van de Adriatische zee (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (88/464/EEG) (88/464/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 22 juli 1988 houdende goedkeuring van een geïntegreerd mediterraan programma voor Lagunes van het noorden van de Adriatische zee (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (88/464/EEG) (88/464/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 223 van 13/08/1988 blz. 0046 - 0046


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 juli 1988

houdende goedkeuring van een geïntegreerd mediterraan programma voor Lagunes van het noorden van de Adriatische zee

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(88/464/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2088/85 van de Raad van 23 juli 1985 inzake de geïntegreerde mediterrane programma's (1), inzonderheid op artikel 7,

Overwegende dat Italië de Commissie een geïntegreerd mediterraan programma voor het gebied Lagunes van het noorden van de Adriatische zee tussen het gebied Comacchio en dat van Marano Lagunare heeft voorgelegd, hierna »GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee" genoemd;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2088/85 het GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee in gewijzigde vorm door de Commissie is voorgelegd aan het Raadgevend Comité voor de geïntegreerde mediterrane programma's, dat een positief advies heeft uitgebracht;

Overwegende dat het GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee en het daarbij behorende financieringsplan derhalve door de Commissie kunnen worden goedgekeurd;

Overwegende dat het GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee betrekking heeft op de periode van 1 januari 1988 tot en met 31 december 1992;

Overwegende dat het GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee maatregelen omvat die een kaderactieprogramma vormen en dat deze derhalve uit hoofde van artikel 12, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2088/85 in aanmerking komen voor steun van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie;

Overwegende dat uit een oogpunt van doelmatigheid het GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee in twee opeenvolgende fasen moet worden verwezenlijkt en dat hiervoor verdere beschikkingen moeten worden vastgesteld wanneer de voorwaarden voor de toekenning van de communautaire bijstand zullen zijn vervuld;

Overwegende dat de uitgaven voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen van het GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee op 125 707 000 Ecu worden geraamd;

Overwegende dat de communautaire bijdrage afkomstig van de speciale begrotingslijn als bedoeld in artikel 11, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2088/85 op 19 979 000 Ecu wordt geraamd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Na voorafgaand onderzoek door de Commissie en na raadpleging van het Raadgevend Comité voor de geïntegreerde mediterrane programma's, wordt het GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee, in de op 18 december 1986 aan de Commissie voorgelegde en vervolgens gewijzigde vorm, goedgekeurd. De ramingen van de totale uitgaven en van de communautaire bijdragen afkomstig uit diverse bronnen van de Gemeenschapsbegroting zijn aangegeven in het financieringsplan van het GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee.

De Commissie verstrekt de communautaire bijdragen zoals die in het financieringsplan van het GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee zijn aangegeven, op voorwaarde dat de maatregelen worden uitgevoerd overeenkomstig het GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee en binnen de grenzen van de geraamde totale uitgaven, en dat de voorschriften en de procedures van ieder van de financieringsbronnen van de Gemeenschap worden nageleefd.

Artikel 2

De bijdragen afkomstig van de speciale begrotingslijn als bedoeld in artikel 11, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2088/85 mogen niet meer bedragen dan 19 979 000 Ecu voor wat betreft de uitgaven die gedurende de periode van 1 januari 1988 tot en met 31 december 1992 moeten worden verricht voor de in het kader van het GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee te financieren maatregelen, waarvan de totale kosten op 125 707 000 Ecu worden geraamd.

Artikel 3

Uit hoofde van artikel 15, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2088/85 wordt een eerste tranche van 1 933 000 Ecu ten laste van de speciale begrotingslijn als bedoeld in artikel 11, lid 2, van bovengenoemde verordening, vastgelegd overeenkomstig het financieringsplan van het GMP Lagunes van het noorden van de Adriatische zee.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 22 juli 1988.

Voor de Commissie

Grigoris VARFIS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 197 van 27. 7. 1985, blz. 1.