Home

88/251/EEG: Beschikking van de Commissie van 28 maart 1988 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

88/251/EEG: Beschikking van de Commissie van 28 maart 1988 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

88/251/EEG: Beschikking van de Commissie van 28 maart 1988 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 106 van 27/04/1988 blz. 0040 - 0040


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 maart 1988

met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(88/251/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad van 12 maart 1985 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1760/87 (2), en met name op artikel 25, lid 3,

Overwegende dat de Regering van het Verenigd Koninkrijk op 12 januari 1988 overeenkomstig artikel 24, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 797/85 mededeling heeft gedaan van de bestuursrechtelijke bepalingen inzake de vaststelling van het referentie-inkomen voor 1988;

Overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 25, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 797/85 bij beschikking moet bepalen of, in de mate waarin de medegedeelde bepalingen verenigbaar zijn met die verordening, de doelstellingen van die verordening, alsmede van het noodzakelijke verband tussen de maatregelen, de voorwaarden voor financiële deelneming door de Gemeenschap zijn vervuld;

Overwegende dat de vaststelling van het referentie-inkomen voor 1988 voldoet aan de voorwaarden van artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 797/85;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 in het Verenigd Koninkrijk genomen maatregelen voldoen nog steeds, gezien de bepalingen inzake de vaststelling van het referentie-inkomen voor 1988, aan de voorwaarden voor financiële deelneming door de Gemeenschap in de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 797/85 bedoelde gemeenschappelijke actie.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk.

Gedaan te Brussel, 28 maart 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1.

(2) PB nr. L 167 van 26. 6. 1987, blz. 1.