Home

88/216/EEG: Beschikking van de Commissie van 4 maart 1988 houdende goedkeuring van het programma voor stimulering van de landbouw in de Autonome Provincie Valle d'Aosta overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1401/86 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

88/216/EEG: Beschikking van de Commissie van 4 maart 1988 houdende goedkeuring van het programma voor stimulering van de landbouw in de Autonome Provincie Valle d'Aosta overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1401/86 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

88/216/EEG: Beschikking van de Commissie van 4 maart 1988 houdende goedkeuring van het programma voor stimulering van de landbouw in de Autonome Provincie Valle d'Aosta overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1401/86 van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 096 van 14/04/1988 blz. 0029 - 0030


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 4 maart 1988

houdende goedkeuring van het programma voor stimulering van de landbouw in de Autonome Provincie Valle d'Aosta overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1401/86 van de Raad

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(88/216/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1401/86 van de Raad van 6 mei 1986 tot instelling van een gemeenschappelijke actie tot stimulering van de landbouw in bepaalde probleemgebieden van Noord-Italië (1),

Overwegende dat de Italiaanse Regering overeenkomstig artikel 4, lid 1, van vorengenoemde verordening op 25 februari 1987 aan de Commissie mededeling heeft gedaan van het door de Autonome Provincie Valle d'Aosta opgestelde programma;

Overwegende dat op verzoek van de Commissie op 25 november 1987 gegevens werden verstrekt over een aantal wijzigingen van dit programma;

Overwegende dat het programma voldoet aan de in artikel 2 van vorengenoemde verordening omschreven doelstellingen van de gemeenschappelijke actie;

Overwegende dat het programma de in artikel 3, lid 1, van vorengenoemde verordening bedoelde gegevens bevat;

Overwegende dat de uitgaven in het kader van het programma binnen de in artikel 7, lid 2, van vorengenoemde verordening gestelde grenzen blijven en dat de door de Italiaanse Staat aan de Autonome Provincie Valle d'Aosta toegewezen bedragen niet overschreden worden;

Overwegende dat de beoogde maatregelen slechts voor de eerste twee jaren in detail worden omschreven en dat derhalve met betrekking tot de daaropvolgende jaren nadere beoordelingsgegevens moeten worden verstrekt;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 8 van vorengenoemde verordening de Commissie dient te bepalen op welke wijze zij over de voortgang van de actie op de hoogte wordt gehouden;

Overwegende dat het Comité van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) is geraadpleegd over de financiële aspecten;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door de Autonome Provincie Valle d'Aosta opgestelde programma voor stimulering van de landbouw, dat door de Italiaanse Regering op 25 februari 1987 werd medegedeeld en op 25 november 1987 werd gewijzigd, wordt goedgekeurd overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1401/86.

Artikel 2

Vóór het einde van de eerste twee jaren waarin het programma wordt uitgevoerd, doet de Italiaanse Regering aan de Commissie een addendum toekomen met nadere beoordelingsgegevens betreffende de voor de daaropvolgende jaren voorgenomen maatregelen.

Artikel 3

Voorts deelt de Italiaanse Regering aan de Commissie de nodige informatie over de voortgang van de ontwikkelingsactie in de Autonome Provincie Valle d'Aosta mede via een tweejaarlijks beknopt verslag over de voltooide werkzaamheden, de werkzaamheden in uitvoering en de voorgenomen werkzaamheden; dit verslag wordt opgesteld volgens de in de bijlage opgenomen tabel.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 4 maart 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 128 van 14. 5. 1986, blz. 5.

BIJLAGE

Verslag over de voortgang van de ontwikkelingsactie als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1401/86

1.2.3 // GEBIED // // TWEEJAARLIJKSE PERIODE 1.2.3.4.5.6,7.8 // // // // // // // // Num- mer // Maatregel // Totaal bedrag voorgenomen werkzaamheden // Totaal bedrag uitgevoerde werkzaamheden // Totaal bedrag werkzaamheden in uitvoering // Bijdrage EOGFL // Opmerkingen // 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // aange- vraagd // aan te vragen // // // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // // // // // // // // // // a) // Verbetering van de plattelandsinfrastructuur // // // // // // // b) // Bosbouwmaatregelen // // // // // // // c) // Ruilverkaveling // // // // // // // d) // Erosiebestrijding // // // // // // // e) // Verbetering van landbouwgronden // // // // // // // f) // Verbetering of totstandbrenging van voorzieningen ten behoeve van het plattelandstoerisme // // // // // // // // // // // // // //