Home

Verordening (EEG) nr. 3967/87 van de Commissie van 23 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 805/86 ten aanzien van de toepassing van een heffing op gedenatureerd magere-melkpoeder van herkomst uit Spanje

Verordening (EEG) nr. 3967/87 van de Commissie van 23 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 805/86 ten aanzien van de toepassing van een heffing op gedenatureerd magere-melkpoeder van herkomst uit Spanje

Verordening (EEG) nr. 3967/87 van de Commissie van 23 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 805/86 ten aanzien van de toepassing van een heffing op gedenatureerd magere-melkpoeder van herkomst uit Spanje

Publicatieblad Nr. L 371 van 30/12/1987 blz. 0056 - 0056


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3967/87 VAN DE COMMISSIE

van 23 december 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 805/86 ten aanzien van de toepassing van een heffing op gedenatureerd magere-melkpoeder van herkomst uit Spanje

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, en met name op artikel 90, lid 1,

Overwegende dat vóór 1 maart 1986 belangrijke hoeveelheden magere-melkpoeder, na volgens de Spaanse voorschriften te zijn gedenatureerd, in Spanje zijn ingevoerd tegen lagere prijzen dan de communautaire interventieprijs;

Overwegende dat, ten einde te voorkomen dat dit magere-melkpoeder opnieuw wordt uitgevoerd naar andere Lid-Staten met een compenserend bedrag toetreding gelijk aan nul of naar derde landen met een restitutie, bij Verordening (EEG) nr. 805/86 van de Commissie (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1412/87 (2), een invoerheffing ter overbrugging van het verschil tussen de prijs van het ingevoerde produkt en de interventieprijs in de overige Lid-Staten is ingesteld die van toepassing is tot en met 31 december 1987; dat is gebleken dat in Spanje nog vrij aanzienlijke hoeveelheden van het betrokken produkt beschikbaar zijn; dat deze heffing na 31 december 1987 nog gedurende één jaar van toepassing dient te blijven;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 805/86 wordt de datum »31 december 1987" vervangen door »31 december 1988".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 december 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 75 van 20. 3. 1986, blz. 15.

(2) PB nr. L 135 van 23. 5. 1987, blz. 14.