Home

Verordening (EEG) nr. 3765/87 van de Raad van 14 december 1987 tot vaststelling van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de conservenindustrie, voor het visseizoen 1988

Verordening (EEG) nr. 3765/87 van de Raad van 14 december 1987 tot vaststelling van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de conservenindustrie, voor het visseizoen 1988

Verordening (EEG) nr. 3765/87 van de Raad van 14 december 1987 tot vaststelling van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de conservenindustrie, voor het visseizoen 1988

Publicatieblad Nr. L 355 van 17/12/1987 blz. 0006 - 0006


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3765/87 VAN DE RAAD

van 14 december 1987

tot vaststelling van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de conservenindustrie, voor het visseizoen 1988

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3796/81 van de Raad van 29 december 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten (1), gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1985, inzonderheid op artikel 17, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 17, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3796/81 is bepaald dat er voor tonijn, bestemd voor de conservenindustrie, een communautaire produktieprijs wordt vastgesteld;

Overwegende dat er op basis van de criteria vastgesteld in artikel 17, lid 4, van genoemde verordening moet worden overgegaan tot verlaging van deze prijs voor het visseizoen 1988,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de conservenindustrie en de categorie waarop deze prijs betrekking heeft, worden voor het visseizoen dat loopt van 1 januari tot en met 31 december 1988 als volgt vastgesteld:

(Ecu/ton)

1.2.3 // // // // Produkt // Handelskenmerken // Communautaire produktieprijs // // // // Geelvintonijn // in gehele staat, wegende meer dan 10 kg per stuk // 1 278 // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 december 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

L. GAMMELGAARD

(1) PB nr. L 379 van 31. 12. 1981, blz. 1.