Home

Verordening (EEG) nr. 3602/87 van de Commissie van 30 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2321/86 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1336/86 van de Raad tot vaststelling van een vergoeding voor de definitieve beëindiging van de melkproduktie

Verordening (EEG) nr. 3602/87 van de Commissie van 30 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2321/86 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1336/86 van de Raad tot vaststelling van een vergoeding voor de definitieve beëindiging van de melkproduktie

Verordening (EEG) nr. 3602/87 van de Commissie van 30 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2321/86 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1336/86 van de Raad tot vaststelling van een vergoeding voor de definitieve beëindiging van de melkproduktie

Publicatieblad Nr. L 339 van 01/12/1987 blz. 0059 - 0059


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3602/87 VAN DE COMMISSIE

van 30 november 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2321/86 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1336/86 van de Raad tot vaststelling van een vergoeding voor de definitieve beëindiging van de melkproduktie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) n. 1336/86 van de Raad van 6 mei 1986 tot vaststelling van een vergoeding voor de definitieve beëindiging van de melkproduktie (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 776/87 (2), inzonderheid op artikel 5,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2321/86 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1119/87 (4), uiterste data voor indiening en goedkeuring van de aanvragen in verband met de beëindiging van de melkwinning zijn vastgesteld; dat bepaalde Lid-Staten administratieve moeilijkheden ondervinden om zich aan de vastgestelde termijnen te kunnen houden; dat het, om met deze moeilijkheden rekening te houden, dienstig is de termijnen met enige weken te verlengen;

Overwegende dat de vergoeding voor beëindiging van de melkproduktie aan alle betrokken producenten in een Lid-Staat gedurende zeven jaar of, met vooruitfinanciering door de Lid-Staat, in een- of tweemaal wordt uitbetaald; dat de persoonlijke omstandigheden van de producenten die in een zelfde Lid-Staat wonen, kunnen uiteenlopen, zodat het billijk is dat zij de vergoeding hetzij gedurende zeven jaar, hetzij in een- of tweemaal ontvangen; dat artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2321/86 in die zin dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat op grond van artikel 4, lid 1, tweede alinea, de eerste betaling van de vergoeding onder bepaalde voorwaarden vervroegd kan plaatsvinden; dat het dienstig is deze mogelijkheid te verruimen, zodra vaststaat dat de producent daadwerkelijk de melkproduktie definitief heeft beëindigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2321/86 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, lid 1, eerste alinea, tweede streepje, wordt in plaats van »31 oktober 1987" gelezen: »31 december 1987".

2. In artikel 3:

- wordt in lid 1, onder b), in plaats van »31 december 1987" gelezen: »31 januari 1988";

- worden in lid 3 de woorden »indien nodig tot en met 15 februari 1987" geschrapt.

3. In artikel 4:

- wordt in lid 1, tweede alinea, in plaats van de woorden »vóór de aanvang van deze periode" gelezen: »vóór het einde van deze periode";

- wordt lid 2 gelezen:

»2. Onverminderd de spreiding van de in artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1336/86 bedoelde communautaire financiering over acht jaar, kunnen de Lid-Staten in afwijking van lid 1, eerste en tweede alinea, aan alle of aan bepaalde betrokken producenten de vergoeding in één of in twee keer betalen.".

4. In artikel 6, tweede streepje, wordt in plaats van »31 december 1987" gelezen: »31 januari 1988".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 november 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 119 van 8. 5. 1986, blz. 21.

(2) PB nr. L 78 van 20. 3. 1987, blz. 8.

(3) PB nr. L 202 van 25. 7. 1986, blz. 13.

(4) PB nr. L 109 van 24. 4. 1987, blz. 9.