Home

Verordening (EEG) nr. 3521/87 van de Commissie van 24 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 518/79 betreffende registratie van de uitvoer van complete fabrieksinstallaties in de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten

Verordening (EEG) nr. 3521/87 van de Commissie van 24 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 518/79 betreffende registratie van de uitvoer van complete fabrieksinstallaties in de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten

Verordening (EEG) nr. 3521/87 van de Commissie van 24 november 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 518/79 betreffende registratie van de uitvoer van complete fabrieksinstallaties in de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten

Publicatieblad Nr. L 335 van 25/11/1987 blz. 0008 - 0009


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3521/87 VAN DE COMMISSIE

van 24 november 1987

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 518/79 betreffende registratie van de uitvoer van complete fabrieksinstallaties in de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1736/75 van de Raad van 24 juni 1975 betreffende de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3367/87 (2), inzonderheid op de artikelen 21 en 33,

Gelet op Besluit 87/369/EEG van de Raad van 7 april 1987 inzake de sluiting van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, alsmede van het daarbij behorende protocol van wijziging (3),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (4),

Overwegende dat in een aantal bepalingen van Verordening (EEG) nr. 518/79 van de Commissie (5) naar de nomenclatuur van de Internationale Douaneraad (IDR) en de goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE) wordt verwezen; dat, in de structuur van de communautaire nomenclaturen, de nomenclatuur van de IDR met ingang van 1 januari 1988 door het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (GS) en de NIMEXE door de gecombineerde tarief- en statistieknomenclatuur (GN) moeten worden vervangen;

Overwegende dat de vereenvoudigde aangifteregeling, die bij Verordening (EEG) nr. 518/79 voor de uitvoer van complete fabrieksinstallaties werd ingevoerd, op het gebruik van verzamelrubrieken voor complete fabrieksinstallaties berust, welke rubrieken worden gekenmerkt door een speciale code van zes cijfers die op bepaalde hoofdstukken van de NIMEXE van toepassing is; dat het dienstig is om voor de desbetreffende hoofdstukken van de GN over te gaan op een code met acht cijfers; dat het wenselijk is de verzamelonderverdelingen van de GN voor complete fabrieksinstallaties samen te voegen in een van de hoofdstukken van het GS die voor bijzonder gebruik door de verdragsluitende partijen bij bovengenoemd verdrag zijn gereserveerd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité Statistiek van de buitenlandse handel,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 518/79 wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 2, lid 1, wordt in plaats van de woorden »in de nomenclatuur van de Internationale Douaneraad (IDR)" gelezen: »in de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, hierna »nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem" genoemd.".

2. Artikel 4 wordt als volgt gelezen:

»Artikel 4

1. In hoofdstuk 98 van de gecombineerde nomenclatuur worden voor elk van de hoofdstukken 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 en 94 en voor elk van de posten van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem waaruit zij bestaan, verzamelonderverdelingen voor complete fabrieksinstallaties opgenomen.

De Commissie kan een Lid-Staat op zijn verzoek toestemming verlenen om in hoofdstuk 98 voor andere hoofdstukken van de gecombineerde nomenclatuur verzamelonderverdelingen voor complete fabrieksinstallaties op te nemen. De Commissie stelt de overige Lid-Staten van deze toestemming in kennis.

2. Componenten die onder een bepaald hoofdstuk vallen, worden ingedeeld in de verzamelonderverdeling van hoofdstuk 98 die het betrokken hoofdstuk betreft, tenzij de bevoegde dienst, bedoeld in artikel 7, besluit deze onder hoofdstuk 98 in de desbetreffende verzamelonderverdelingen van de posten van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem in te delen of lid 3 toe te passen.

De vereenvoudigde regeling belet de bevoegde dienst evenwel niet om componenten in te delen onder die onderverdelingen (GN), in de zin van artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (*), waaronder zij normaliter vallen. Elke Lid-Staat doet jaarlijks de lijst van deze onderverdelingen aan de Commissie toekomen die harerzijds de overige Lid-Staten hiervan in kennis stelt.

3. In hoofdstuk 98 van de gecombineerde nomenclatuur worden verzamelonderverdelingen voor complete fabrieksinstallaties opgenomen waaronder aangifte moet worden gedaan van componenten en andere goederen, waarvan de waarde door de in artikel 7 bedoelde bevoegde dienst te laag wordt geacht om registratie onder de verzamelonderverdelingen voor complete fabrieksinstallaties die betrekking hebben op de desbetreffende hoofdstukken te rechtvaardigen.

(*) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1.".

3. Artikel 6 wordt als volgt gelezen:

»Artikel 6

De codenummers van de verzamelonderverdelingen voor complete fabrieksinstallaties worden volgens onderstaande regels samengesteld:

1. De code bestaat uit acht cijfers.

2. De eerste twee cijfers zijn respectievelijk 9 en 8.

3. Het derde cijfer, een 8, dient ter aanduiding van de uitvoer van complete fabrieksinstallaties.

4. Het vierde cijfer, dat van 0 tot en met 9 varieert, hangt af van de economische hoofdactiviteit waartoe de uitgevoerde complete fabrieksinstallatie behoort, en komt overeen met de onderstaande indeling:

1.2 // Code // Economische activiteiten // 0 // Energiehuishouding (m.i.v. produktie en distributie van stoom en warm water) // 1 // Winning van niet-energetische delfstoffen (m.i.v. voorbewerking van ertsen en veenderijen); be- en verwerking van niet-metalen mineralen (m.i.v. glas- en glaswarenfabriek) // 2 // IJzer- en staalnijverheid, metaalverwerkende nijverheid (m.u.v. machines en transportmiddelen) // 3 // Machinebouw en transportmiddelenfabrieken; fijnmechanische en optische industrie // 4 // Chemische industrie (m.i.v. kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken); rubber- en plasticverwerkende industrie // 5 // Voedings- en genotmiddelenindustrie // 6 // Textiel-, leder-, schoen- en kledingnijverheid // 7 // Hout-, papier- en papierwarenindustrie (m.i.v. grafische nijverheid en uitgeverijen); be- en verwerkende industrie niet elders gerangschikt // 8 // Vervoer (m.u.v. aan het vervoer verwante activiteiten, reisbureaus, bemiddeling in het vervoer, opslag) en communicatie // 9 // Winning, reiniging en distributie van water; aan het vervoer verwante activiteiten; economische activiteiten niet elders gerangschikt.

5. Het vijfde en het zesde cijfer komen overeen met het nummer van het hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur waarop de verzamelonderverdeling betrekking heeft. Bij toepassing van artikel 4, lid 3, zijn het vijfde en het zesde cijfer telkens 9.

6. Bij de verzamelonderverdelingen voor complete fabrieksinstallaties zijn het zevende en het achtste cijfer:

- 0 als het een hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur betreft;

- gelijk aan respectievelijk het derde en vierde cijfer van de desbetreffende post als het een post van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem betreft.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 november 1987.

Voor de Commissie

Peter SCHMIDHUBER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 183 van 14. 7. 1975, blz. 3.

(2) PB nr. L 321 van 11. 11. 1987, blz. 3.

(3) PB nr. L 198 van 20. 7. 1987, blz. 1.

(4) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1.

(5) PB nr. L 69 van 20. 3. 1979, blz. 10.